Wyroki w naszych sprawach

Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego typu umów jest szeroko podzielane, a ponadto bank nierzetelnie wypełnił obowiązek informacyjny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska. Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a łącznie 51 miesięcy.

Sąd oddala w całości roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorcy!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 2128/22) wydał wyrok w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w którym: Oddalił powództwo Banku BPH S.A. w całości Zasądził od powoda na rzecz pozwanych koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, przy czy szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W sprawie obronnej kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, które Sąd uznał za skuteczne. Z tego względu powództwo banku zostało oddalone w całości. Dodatkowo przed rozprawą pełnomocnik banku cofnął roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i w tym zakresie sąd umorzył postępowanie. Sąd nie widzi konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego. Sprawa może być procedowana równolegle. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 3044/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.161,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania – pozostawiając referendarzowi szczegóły ich wyliczenia.  USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.  Żądanie ustalenia nieważności umowy – Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów. Po usunięciu ich z treści umowy – brak możliwości uzupełnienia luki jakimikolwiek innymi zapisami. W konsekwencji umowa jest nieważna – tym bardziej, że zawierając umowę powodowie zawierali umowę jako konsumenci, a postanowienie umowy nie były indywidualnie uzgadniane.  Wobec ustalenia przez Sąd nieważności umowy – Sąd dokonał zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów dochodzonej przez nich kwoty- w całości zgodnie z żądaniem określonym w pozwie. Odsetki zostały zasądzone zgodnie z treścią pozwu tj. od 8 dnia od daty doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty. Koszty procesu zostaną obliczone przez referendarza sądowego po uprawomocnieniu się wyroku.  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna…

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 14002/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (…) do dnia zapłaty, zastrzegając, że zapłata przez pozwanego zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zapłaty kwoty (…) PLN; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja z umowy skutkuje uznaniem jej za nieważną. W konsekwencji bank staje się zobowiązany do zwrotu kwot uiszczonych z tytułu spłat kredytu. Jednocześnie Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego procesowy zarzut zatrzymania, wskazując jednak, że nie ma to wpływu na roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzonych od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania do zapłaty. Oddalenie powództwa dotyczy jedynie rozstrzygnięcia o sposobie zasądzenia dochodzonej kwoty, tj.…

Prawomocna wygrana z mBankiem !

26 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2829/23; SSA Anna Strączyńska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7.04.2023 r. (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) i uznając przesłankowo umowę kredytu indeksowanego z października 2007 r. zawartą z mBankiem zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego (w 2017 r.). Sąd Apelacyjny uznał, że jedyne co z wyroku Sądu I instancji zasługiwało na uznanie, to poczynione ustalenia faktyczne, które były wystarczające dla oceny prawnej. Sąd Okręgowy całkowicie jednak zignorował orzecznictwo SN i TSUE i dokonał nieprawidłowej oceny prawnej umowy. Klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowie muszą być uznane za nieuczciwe jako pozwalające bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz przerzucające na kredytobiorcę całe ryzyko kursowe bez zapewnienia odpowiedniej informacji. Bezskuteczność tych postanowień powoduje zaś nieważność całej umowy i konieczność zwrotu świadczeń spełnionych w jej wykonaniu. Odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone od daty wezwania przedsądowego z maja 2017 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postepowanie w II instancji trwało 11 miesięcy, a łącznie 82 miesiące (w trakcie postepowania w I instancji została przez kredytobiorców złożona skarga na przewlekłość, która została uwzględniona).

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 68/24,  wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 29.052,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2.  zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 9.684,15 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;   3. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Zdaniem Sądu  twierdzenia strony powodowej o nieważności spornej umowy kredytu są słuszne. Sąd podkreślił, że umowa zawiera takie postanowienia zgodnie z którymi, bank miał swobodę w kształtowaniu kursu walut, których używał do określenia kwoty kredytu do wypłaty odraz do wysokości spłacanych rat. W związku z tym, Sąd z uwagi na sprzeczność umowy z art. 69 Prawa bankowego stwierdził, że umowa musi zostać uznana za nieważną, a skoro tak to powodowie mogli się domagać zwrotu tego co spełnili. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału) 2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy Deutsche Banku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania przedsądowego. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania dotyczący kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie wpłynęło na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny powołał się na orzeczenie TSUE z 14 grudnia 2023 r., w sprawie C-28/22 wskazując, iż zgodnie ze wskazanym orzeczeniem uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie tamuje dalszego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny nie zgodził się z argumentacją pełnomocnika banku, iż udzielony kredyt stanowił kredyt walutowy. Powód wnioskował o wypłatę kwoty w PLN, wypłacono mu…

Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym: 1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 140.529,82 PLN oraz 145.682,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2023 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd podzielił stanowisko powodów, że umowa zawiera wady prawne decydujące o jej nieważności. Nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Powództwo zostało oddalone w zakresie roszczenia odsetkowego (za okres od wezwania do zapłaty do dnia odesłania podpisanego pouczenia przez powodów – w tym zakresie Kancelaria będzie rekomendowała wniesienie apelacji). Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000 zł (stanowiącej kwotę kapitału) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy mBanku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania przedsądowego. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania dotyczący kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie wpłynęło na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny powołał się na orzeczenie TSUE z 14 grudnia 2023 r., w sprawie C-28/22 wskazując, iż zgodnie ze wskazanym orzeczeniem uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie tamuje dalszego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny na wskutek apelacji pozwanego banku zmienił tylko okres zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonego przez kredytobiorców roszczenia w wysokości ok. 190 tys. zł i 105 tys. CHF na okres od dnia doręczenia pozwu (a nie wezwania przedsądowego) i modyfikacji powództwa oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. Anna Wolna-Sroka i adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a łącznie 73 miesiące.

Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman, sygn. akt XXVIII C 14860/22) I. ustalił, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny z (… ) października 2007 r. na kwotę ok. 1,5 mln. zł zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Millennium S.A. na rzecz powodów (…) do ich majątku wspólnego kwotę 893.536,73 PLN oraz kwotę 55.533,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 października 2017 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo co do roszczenia głównego; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego  – pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie klauzule zawarte w spornej umowie pozwalają dowolnie kształtować wysokość zobowiązania pieniężnego kredytobiorcy i są to postanowienia abuzywne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu dalsze obowiązywanie tej umowy po usunięciu z niej nieuczciwych warunków byłoby niemożliwe, dlatego też Sąd ustalił, że umowa ta jest nieważna. Oddalenie powództwa w pozostałej części dotyczyło bardzo niewielkiej części roszczenia, a mianowicie oddalono roszczenie tylko co do żądania solidarnej zapłaty na rzecz powodów – tutaj Sąd miał na względzie, iż powodowie byli i są małżeństwem, łączył ich i…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn.XXVIII C 8447/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z października 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz powoda kwotę 134.725,15 PLN zł oraz 42.506,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 października 2017 r. do dnia zapłaty Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 15 lutego 20204 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15758/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Millennium S.A. z 2006 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 33 tys. PLN oraz 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiające referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona Lizakowska-Bytof) z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie XXVIII C 1256/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego w całości, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie. W ocenie Sądu Apelacyjnego zawarte w umowie postanowienia dotyczące indeksacji są postanowieniami niedozwolonymi, określającymi główne świadczenia stron, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. Zdaniem Sądu pozwany nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali w sposób rzetelny poinformowani o ryzyku kursowym oraz o jego skali i wniosku tego nie zmienia podpisane przez kredytobiorców ogólne oświadczenie…

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt r, sygn. akt III C 2676/20):  I. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 90.081,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu – pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.  Z uwagi na fakt, iż kredyt jest rozliczony – stronie powodowej nie przysługiwało roszczenie ustalenia, a jedynie roszczenie o zapłatę.  W ocenie Sądu za skuteczny uznać należy zarzut potrącenia – z uwagi na fakt, iż strony się rozliczyły – Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.  Wysokość zasądzonej kwoty – nie była ona w żaden sposób kwestionowana przez pozwanego.  W ocenie Sądu – umowa kredytowa jest nieważna, a fakt jej wykonania – nie uniemożliwia Sądowi jej ocenę pod tym kątem, wbrew twierdzeniom strony pozwanej.  Nieważność umowy wynikała m.in. z naruszenia przez bank zasad współżycia społecznego. Polegało to na niewyjaśnieniu powodom natury kredytu indeksowanego do waluty obcej tj. ryzyka walutowego. Zdaniem Sądu kredyt powiązany z walutą nie jest w żaden sposób produktem intuicyjnym.…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) wydał wyrok, w którym: 1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; 2.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 257.010,62 PLN oraz 58.175,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.517,00 PLN oraz na rzecz powódki 5.417,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powoda zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.  Powództwo zostało oddalone w zakresie roszczenia odsetkowego (15 dni po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu). Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank S.A.)

12 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1300/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022 r. (XXVIII C 1171/21; SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w taki sposób, że zasądził na rzecz powodów dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie tj. od dnia przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Data początkowa odsetek ustawowych za opóźnienie w wyroku Sądu I instancji została określona jako dzień następny po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, gdyż Sąd I instancji uznał, że powodowie nie wykazali doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pozwanemu. Dowód ten znajdował się w aktach sprawy, co też zauważył Sąd II instancji. Sąd Apelacyjny podtrzymał zawarty w wyroku Sądu I instancji złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał, że zapłata zasądzonej kwoty ma nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem zwrotu bankowi kwoty nominalnej wypłaconego kredytu. Jednocześnie Sąd Apelacyjny powołał się na wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. (C-28/22) i uznał, że podniesienie zarzutu zatrzymania nie może pozbawiać konsumenta dalszych ustawowych odsetek za opóźnienie. Bank musi również zapłacić koszty procesu. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Postępowanie toczyło się 21 miesięcy w II instancji, a łącznie…

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka – Bartnik, sygn. akt III C 474/21) I. ustalił, iż umowa kredytowa Banku Raiffeisen jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę do ich majątku wspólnego: 65 556,03 PLN oraz 45 863,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia zapłatyIII. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu powodom przysługiwał interes prawny w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytowej. Sąd podzielił w całości argumentację powodów w zakresie w jakim odnosiła się ona do zawarcia w umowie kredytowej postanowień abuzywnych. Sama umowa nie jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego, ale z uwagi na wprowadzenie do niej tzw. klauzul przeliczeniowych – aktualizujących się na etapie wypłaty kredytu (waloryzacji) – jak również na etapie spłaty kredytu, który w pierwszym okresie mógł być dokonywany jedynie w walucie polskiej – sprawia, iż nabiera ona abuzywnego charakteru. Sąd wskazał, iż wszelkie…

Wyrok prawomocny - dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał, że zapłata zasądzonej kwoty ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty nominalnej wypłaconych kredytów. Bank musi również zapłacić koszty procesu. Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Postępowanie toczyło się 31 miesięcy w II instancji, a łącznie 86 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata; sygn. XXIV C 574/20) ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia nienależnego w postaci kwot zapłaconych tytułem Umowy w wysokości 73.751,41 PLN oraz 36.235,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi: – od kwoty 73.242,45 PLN oraz 33.411,26 CHF od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty, – od kwoty 508,96 PLN oraz 2.824,09 CHF od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. w zakresie roszczenia odsetkowego od kwot, o które zostało rozszerzone powództwo pismem z dnia 8 grudnia 2020 r., za okres sprzed doręczenia odpisu modyfikacji pozwanemu. Sąd obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w pełni podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie nieważności Umowy, to jest w ocenie Sądu, Umowa jest nieważna ze względu na zawarte w niej abuzywne klauzule indeksacyjne, sprzeczność z art. 353 (1) kc., sprzeczność z art. 69 prawa bankowego oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, z uwagi na dowolność Banku w kształtowaniu obowiązków kredytobiorcy poprzez możliwość kształtowania…