Wyroki w naszych sprawach

Wyrok ustalający nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ) z 2008 r., zasądzający odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego i uwzględniający zarzut zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 września 2023 r. (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. XXVIII C 17685/21 przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia (…) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powoda zwrotu kwoty (…) PLN lub po zabezpieczaniu roszczenia o jej zwrot, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, bez których umowy nie da się wykonywać, co w konsekwencji prowadzi do uznania jej za nieważną. Skutkiem tego należało zasądzić wszystkie dochodzone kwoty, jako świadczenie nienależne, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia po upływie terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty do dnia, w którym pozwany skutecznie złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania. Sąd uwzględnił podniesiony zarzut zatrzymania, uznając go za zasadny. Pozwany został uznany za stronę przegraną, w związku z…

Umowa d. Polbanku prawomocnie nieważna.

22 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1361/22; referent Jolanta Pyźlak oraz sędziowie Grażyna Kramarska, Agata Wolkenberg) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2022 r. (XXV C 2738/18; Anna Ogińska-Łągiewka) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie uwzglednionego zarzutu zatrzymania złożonego przez bank w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądzenia odsetek za opóźnienie, które zasądził za okres od złożenia oświadczenia przez konsumentów na rozprawie we wrześniu 2021 r. do dnia złożenia zarzutu zatrzymania przez bank. Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 67 miesięcy, z tego 15 w postępowaniu apelacyjnym.

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. (SSO Marcin Czachura) w sprawie o sygn. XXVIII C 2283/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lipcu 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 160.144,83 PLN oraz 25.109,47 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesiący. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2023 r. (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 13745/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości zwrot kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie niemalże w całości, z wyjątkiem części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. Według sądu powód już w pozwie kategorycznie zażądał uznania umowy za nieważną, co oznacza, że już wtedy zaakceptował skutki ustalenia, że umowa jest nieważna. Jednocześnie sąd uznał, że podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania nie zasługiwał na uwzględnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I…

Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 19.09.2023 r. (II CSKP 1627/22) Sąd Najwyższy w składzie Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (sprawozdawca) (sędziowie rekomendowani przez nową KRS) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.07.2020 r. (VI ACa 768/19) ustalający nieważność umowy d. Polbanku z marca 2008 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca stwiedził, że orzecznictwo SN w sprawach „frankowych” nie jest jednolite, nie została wydana uchwała całego składu Izby, w związku z tym każda sprawa jest odrębna. Zdaniem sędziego nie ma powodu, aby umowy miały być uznawane za nieważne po tylu latach, zwłaszcza że nie były sprzeczne z prawem a przedsiębiorcy nie mogą być karani. W umowie trzeba rozdzielać postanowienia indeksacyjne na klauzulę ryzyka i klauzulę spreadową, przy czym Sąd Apelacyjny ma rozważyć czy zamiast klauzuli spreadowej można wprowadzić kurs rynkowy albo kurs średni NBP. Utrzymanie umowy w mocy jako kredytu złotowego prowadziłoby bowiem zdaniem SN do „dziwnych rezulatów”, a nieważność umowy nie jest sankcją przewidzianą w art. 385(1) kc. Uzasadnienie pisemne dopiero zostanie sporządzone, jednak z uzasadnienia ustnego widać, że SN w tym składzie nie akceptuje dotychczasowej linii orzeczniczej SN jak również nie bierze pod uwagę orzeczeń TSUE. Sprawa wróci teraz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie celem ponownego rozpoznania. Sprawę…

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako profesjonalista nie zachował się w sposób profesjonalny wobec powódki, która zawierała umowę jako konsument. Zdaniem Sądu, poprzednik prawny pozwanego banku nie poinformował powódki jakie mogą być faktyczne skutki zawarcia umowy związanej z walutą obcą, a powódce została przedstawiona tylko pozytywna strona przedmiotowej umowy. Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, zapewne opierając się na teorii salda, ale tego dowiemy się tego dopiero z uzasadnienia pisemnego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna. Odfrankowienie zmienione na nieważność.

Wyrokiem z dnia 15 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C 834/20; Ewa Oknińska) i ustalił, że umowa z lipca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 323.735,96 PLN, jednakże pozbawił powodów odsetek w całości z uwagi na uwzględniony zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało łącznie 35 miesięcy, z czego 16 w postępowaniu apelacyjnym.

Uchylenie nakazu zapłaty z 2017 r. i oddalenie powództwa Banku Millennium!

W dniu 15 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki, sygn. XII C 1604/18) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (w zakresie wypowiedzianej umowy Eurobank S.A. z 2008 r.) przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: Uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 27 grudnia 2017 r., sygn. I Nc 1275/17 Oddalił powództwo banku w całości Zasądził od powodowego banku na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 14.334 PLN z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty Nakazał pozwanemu zwrócić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.273 PLN tytułem nieuiszczonej zaliczki na poczet biegłego. Powództwo banku opierało się na roszczeniu z tytułu wypowiedzianej umowy. Bank nie zgłaszał roszczenia o zwrot kwoty kapitału. Sąd uznał, że przedmiotowa umowa jest nieważna z uwagi na posiadanie nieograniczonej dowolności w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Z tego względu oddalił powództwo banku w całości. Warto dodać, że sprawa w pierwszej instancji trwała od 2017 r. Przeprowadzone zostały 3 opinie biegłego, przesłuchano 5 świadków banku, jak również samych kredytobiorców. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Przegrana mBank S.A.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Mariusz Solka; III C 3051/20) zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 287.697,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w całości przed wniesieniem pozwu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.

Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest niezasadne – jak widać, pomimo licznych wyroków SN, teoria salda we Wrocławiu trzyma się mocno… Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko, adw. Dominika Helios i adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 66 miesięcy, z czego 9 w postępowaniu apelacyjnym.

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska, Katarzyna Polańska – Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek – spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się tzw. teorią salda uznał, że roszczenie o zapłatę jest nieuzasadnione, skoro bankowi przysługuje roszczenie na wyższą kwotę. Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie wyrokiem z 19 maja 2022 r. (II CSKP 398/22; Maciej Kowalski -przewodniczący, sprawozdawca, ‎Tomasz Szanciło, Jacek Widło). Niestety Sąd Apelacyjny stwierdził, że odsetki za opóźnienie od dochodzonego roszczenia są należne dopiero od złożenia przez konsumenta oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło w grudniu 2022 r. W tym zakresie kredytobiorca może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Wrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka. Postępowanie trwało łącznie 78 miesięcy, z tego 16 miesięcy po…

Przegrana ING Bank Śląski o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

12 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 191/23; SSO Paweł Marycz) oddalił powództwo ING Bank Śląski o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.11.2021 r. (I ACa 102/21), a kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem co do zwrotu kwoty kapitału. Nie przeszkodziło to bankowi w wytoczeniu w styczniu odrębnego powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (bez roszczenia o waloryzację wskaźnikiem inflacji). Sąd Okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił roszczenie banku, stwierdzając że nigdy polskie prawo nie przewidywało tego typu wynagrodzenia, a wyrok TSUE z 15.06.2023 r. w sprawie C-520/21 również zakazuje przyznawania bankowi tego typu rekompensaty. Sąd oddalając powództwo zasądził na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 10.868 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański Postępowanie trwało 7 miesięcy.

Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga), w sprawie o sygn. IV C 270/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, ustalił, że umowa z  maja 2008 zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, mimo że co do zasady uznaje skuteczność złożenia takiego zarzutu w sposób ewentualny. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania zostało złożone w sposób nieprawidłowy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Sąd uznał jednak, że roszczenie staje się wymagalne dopiero w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o świadomości skutków prawnych, a nie od dnia wezwania, oddalając w tym zakresie powództwo. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące. 

Umowa z 2010 r. uznana za nieważną. Kolejna przegrana mBanku.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Joanna Pąsik; I C 1484/21): 1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2010 roku jest nieważna w całości; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są jeszcze znane motywy rozstrzygnięcia. Niemniej wydaje się, że Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres sprzed złożenia pisemnego oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności w wykonaniu zobowiązania Sądu, Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.

Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1670/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powoda z BRE Bankiem S.A. w lipcu 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powoda ponad 399 tys. PLN i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a także sprzeczna z art. 353(1) k.c. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a także sprzeczna z art. 353(1) k.c. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, roszczenie o kapitał całkowicie rozliczone

Wyrokiem z 1 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 455/22; Marzena Konsek- Bitkowska (spr.), Marzanna Góral, Dorota Markiewicz) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 286/18; SSR del. Anna Lipińska) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w marcu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Jednocześnie Sąd obniżył wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorców wyrokiem Sądu I instancji, gdyż uznał, że doszło do skutecznego potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zasądzonych kwot.  Oświadczenie o potrąceniu złożyli kredytobiorcy w obronie przed wytoczonym przez mBank powództwie o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia (sprawa pozostaje zawieszona). Sąd przyjął, że roszczenie kredytobiorców stało się wymagalne w grudniu 2021 r., bo wtedy kredytobiorcy złożyli na rozprawie w I instancji oświadczenia o akceptacji nieważności umowy. Sąd uznał, że wezwanie przedsądowe banku, złożone w listopadzie 2021 r. było bezskuteczne, bo zostało złożone przed oświadczeniem kredytobiorców. Dlatego roszczenie banku stało się wymagalne dopiero z chwilą doręczenia kredytobiorcom pozwu, co nastąpiło w maju 2022 r. Dlatego za okres od grudnia 2021 r. do maju 2022 r. wierzytelność kredytobiorców została powiększona o odsetki ustawowe za opóźnienie. Po potrąceniu…

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek – Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do dnia złożenia przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd zastrzegł też, że zapłata przez bank zasądzonej kwoty nastąpi z zastrzeżeniem jednoczesnego zwrotu przez kredytobiorców kwoty kredytu. W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona, a bank musi zapłacić kredytobiorcom 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Dominika Helios. Postępowanie trwało łącznie 75 miesięcy, z czego 19 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym. Teraz trzeba będzie jeszcze doprowadzić do końca postępowanie z powództwa banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitalu i sprawa wreszcie dobiegnie końca.

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie i sposobu zasądzenia dochodzonych kwot. W ocenie Sądu umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 385(1) i nast. kc. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania, ponieważ w ocenie Sądu umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a łączna kwota spłat kredytu uiszczonych przez powodów przekroczyła kwotę wypłaconego kapitału kredytu. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od dnia następującego po upływie 7 dni od daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Jednocześnie Sąd wskazał, że powodowie, przed pouczeniem ich na rozprawie o skutkach uznania postanowień…

mBank S.A. ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8736/21 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lutym 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot (spłat dokonywał jeden z kredytobiorców) w wysokości ponad 250 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.