Wyroki w naszych sprawach

Umowa zawarta z Deutsche Bank nieważna

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1425/21, poprzednia sygnatura I C 1886/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z Deutsche Bank jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 113.649,74 PLN oraz 106.651,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z ustawą, a także do takich samych wniosków tj. nieważności umowy, prowadzi analiza klauzul dotyczących waloryzacji, które należało uznać za abuzywne. W ocenie Sądu zgodnym zamiarem stron było postawienie do dyspozycji kredytobiorcom kwoty w walucie polskiej. Natomiast na podstawie umowy nie można stwierdzić jaką dokładnie kwotę w walucie polskiej mieliby otrzymać powodowie. W zakresie zastosowanego mechanizmu waloryzacji Sąd wskazał, że odwołanie się w nim do bankowych tabel kursowych zaburzyło równowagę stron. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz r.pr. Grzegorz Godzina.

Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo w całości, 2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże zdaniem Sądu należało uznać, że w dacie zawarcia umowy „powód przygotowywał się do prowadzenia tego typu działalności i z uwagi na to dokonał zakupu nieruchomości”. Kancelaria oczywiście złoży apelację. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Jacek Czabański.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich kredytów bowiem w obrocie nie ma. Co więcej, byłoby to niesprawiedliwe aby kredytobiorca frankowy, który i tak otrzymał korzyść w postaci tańszego kredytu, otrzymał jeszcze większą w postaci kredytu złotowego oprocentowanego korzystną stopą LIBOR. Kluczowe dla Sądu było to, że w Sądzie Apelacyjnym wielokrotnie analizowali skutki kredytów indeksowanych i za każdym razem dochodzili do wniosku, że spread wcale nie był tak niekorzystny i nie ma tu żadnej szkody po stronie kredytobiorców, bo i tak mieli kredyty tańsze niż złotówkowe. Jak widać, ani prawo europejskie ani orzecznictwo Sądu Najwyższego we Wrocławiu się nie przyjęło, i to nawet, gdy SN wyrokiem z…

Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od Banku BPH S.A. kwotę 9.100 PLN na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów postępowania za II instancję. III. oddalił apelację powódki w pozostałym zakresie. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku pozostawił w umowach kredytu indeksowanych do CHF kurs średni NBP, ustalając bezskuteczność Umów tylko w zakresie marży banku. W konsekwencji powództwo zostało uwzględnione tylko w niewielkim zakresie, co do zapłaty kwoty 19.000 PLN. Od wyroku SO w Gdańsku apelację złożyła powódka. Sąd apelacyjny w zmienił niekorzystny wyrok i ustalił nieważność obu umów kredytu oraz zasądził pozostałą część dochodzonych kwot.W efekcie powództwo zostało uwzględnione w 100% co do ustalenia nieważności umowy…

Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że: 1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku; III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu. W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili w całości kredyt przed wszczęciem postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo o zapłatę wskazując, że co prawda umowa rzeczywiście jest nieważna, ale zasądzenie różnicy między sumą spłat, a kwotą kredytu, byłoby w tych okolicznościach nieuczciwe.Na skutek apelacji kredytobiorców powództwo ostatecznie zostało uwzględnione w całości.Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia, jednak po treści wyroku widać, że Sąd Apelacyjny potwierdził nieważność zawartej umowy, a w zakresie rozliczenia między stronami słusznie przyjął teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.

Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 26.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa713/20; SSA Marcin Strobel) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. (sygn. XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska) i ustalił nieważność kredytu denominowanego zawartego przez kredytobiorców z Bankiem Ochrony Środowiska w sierpniu 2008 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 6565/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 900 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 kc jako sprzeczna z art. 69 § 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. Sąd również wskazał, że nieważności umowy można było upatrywać w występujących w umowie klauzulach abuzywnych dotyczących mechanizmu waloryzacji, po których usunięciu umowa nie mogłaby dalej funkcjonować. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Wygrana z Millenium przekazana do ponownego rozpatrzenia

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn.akt VI ACa 253/21 (SSA Teresa Mróz) uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2185/20 (SSO Kamil Gołaszewski) (wyrok ustalający nieważność wraz z zasądzeniem) i przekazał go do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul przeliczeniowym w umowie (Sąd Apelacyjny opowiedział się za tzw. odfrankowieniem kredytu). Kancelaria wystosuje zażalenie do Sądu Najwyższego po wpływie uzasadnienia wyroku. Oczywiście samo „odfrankowienie” jest zgodne z Dyrektywą EWG 93/13, jednakże Sąd Apelacyjny sam nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego, a miał do tego prawo. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 4161/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) uznał umowę kredytu indeksowanego do kursu CHF z kwietnia 2008 r. zawartą z mBankiem za nieważną z uwagi na abuzywność jej postanowień i zasądził na rzecz powodów całość roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 3308/21 (SSR del. Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF ze stycznia 2008 roku zawarta z mBankiem jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 232.696,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że to wola banku decydowała o sposobie ustalenia kursu. Z tego też powodu umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest nieważność umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.