Wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7992/21 (SSO Joanna Karczewska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w całości, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, gdyż umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. W rezultacie, zasądzeniu podlegała kwota należności głównej dochodzonej pozwem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jednakże nie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty, lecz od dnia następującego po dacie doręczenia pozwanemu pisemnego oświadczenia powoda o świadomości skutków nieważności umowy (złożonego na skutek pouczenia powoda przez sąd o konsekwencjach nieważności umowy). Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2037/22; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 września 2022 r. (XXIV C 1181/15; SSO Monika Dominiak) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2006 r. na kwotę 250 tys. zł i zasądzenia zwotu kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy przez kredytobiorców, z tym że zmniejszył tę kwotę, uwzględniając fakt dokonania przez kredytobiorców w odpowiedzi na pozew banku potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. To oświadczenie o potrąceniu przedłożył bank w toku postępowania apelacyjnego. Pomimo uwzględnienia potrącenia, Bank został obciążony kosztami postępowania apelacyjnego w całości. Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak. Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a łącznie 104 miesiące – pozew w tej sprawie został bowiem złożony 2 grudnia 2005 r.

Powództwo banku oddalone ze względu na potrącenie

Wyrokiem z 14 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 964/21; SSO Marek Ciszewski) oddalił powództwo banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w wysokości 235 tys. zł, a to ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie, którego bank nie wiedzieć czemu nie uznawał. Z dochodzonej przez bank kwoty sąd zasądził tylko 45 złotych oraz odsetki za opóźnienie za 24 dni. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców ustalający nieważność umowy zapadł 4 kwietnia 2023 r., a Sąd zasądził odsetki na rzecz banku od następnego dnia do 28 kwietnia 2023 r., kiedy wskutek oświadczenia kredytobiorców nastąpiło potrącenie wzajemnych wierzytelności. Bank w ostatnim momencie cofnął powództwo o zapłatę 183 tys. zł. za tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Sąd zasądził jednocześnie 10.834 zł kosztów postępowania na rzecz pozwanych kredytobiorców. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.

Umowa mBanku z 2008 r. prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 406/23; SSO del. Adam Jaworski) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2022 r. (II C 424/18; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego udzielonego w lipcu 2008 r. na kwotę 550 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconej kwoty 380 tys. zł z odsetkami częściowo od dnia wniesienia powództwa a w pozostałym zakresie od dnia złożenia modyfikacji powództwa. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie podziela oceny wyrażonej przez Sąd Okręgowy (a czy jest jakiś wyrok sędzi Kurkowskiej w sprawach „frankowych” który nie został zmieniony?) a umowy zawierane przez mBank (ówczesny BRE Bank) były już wielokrotnie przedmiotem oceny sądów powszechnych. Nie ma już wątpliwości, że postanowienia tego typu są nieuczciwe, a ich eliminacja prowadzi do upadku całej umowy, chyba że sprzeciwia się temu konsument. Pozwany przedsiębiorca pozostaje w opóźnieniu od sformułowania roszczenia przez konsumenta, co w tym przypadku nastąpiło zdaniem Sądu w pozwie i następnie rozszerzeniu powództwa. Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu za obie instancje. Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Postępowanie w II instancji trwało 20 miesięcy, a łącznie 76 miesięcy. Kredytobiorców reprezentował adw.…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 12 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura, sygn. XXVIII C 3069/23) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias jest nieważna Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 300 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 31 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałej części (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Jakub Strojewski z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

"Trwała bezskuteczność" umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 5968/22 (SSO Henryk Walczewski) p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, działającemu w Polsce za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach: § 15 ust. 1 Umowy, § 7 ust. 4 Regulaminu, § 9 ust. 2 Regulaminu oraz § 13 ust. 7 Regulaminu; II. w związku ustaleniem w pkt I. wyroku, powyższa umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powodów bezskuteczna; III. zasądził tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego na rzecz powoda kwotę (…) PLN i (…) CHF oraz na rzecz powódki kwotę (…) PLN i (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2024 r. do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; V. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, dotyczące przeliczeń po kursach kupna i…

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3872/22 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany bank, zaś ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych, bez których umowy nie da się utrzymać w mocy. Skutkiem tego Sąd zasądził od banku na rzecz powoda dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., uznając bank za stronę przegrywającą proces i zobowiązaną do zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007 r.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Joanna Grzempka) wydanym w sprawie o sygn. akt I C 3251/23: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta 22 listopada 2007 r. między powodami a Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powodów 252.932,91 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do dnia zapłąty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów w częściach równych 11.834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił argumentację powodów o bezskuteczności klauzul przeliczeniowych i nieważności całej umowy kredytu. Sąd zwrócił szczególną uwagę na nierównomierny rozkład ryzyka kursowego oraz na jednostronność kształtowania zobowiązań stron przez bank w oparciu o klauzule przeliczeniowe. Umowa nie zawierała żadnych ograniczeń ani miarodajnych kryteriów w zakresie sposobu ustalania kursów przez bank. Wszystko to w połączeniu z niedopełnieniem przez bank obowiązków informacyjnych, jakich należy oczekiwać od podmiotu znacznie silniejszego ekonomicznie i bardziej doświadczonego na rynku usług finansowych od przeciętnego konsumenta, skutkowało upadkiem umowy kredytu, a wiec uwzględnieniem powództwa o ustalenie. Świadczenia powodów były nienależne (podstawa prawna…

Nieważność umów Santander Bank Polska S.A.

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn.  XXVIII C 18548/21) wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił nieważność dwóch umów kredytu z 2008 r. zawartych z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.)  2)  Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 180.939,51 PLN oraz 86.276,58 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia zapłaty.  3) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 14.634 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.  Sąd uznał, że umowy zawierały klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu potrącenia. Roszczenie banku nie było jeszcze bowiem wymagalne, a pozwany podniósł jedynie zarzut procesowy z pominięciem zarzutu materialnoprawnego. Sąd nie uwzględnił również poniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Maciej Nawrocki, sygn. XXVIII C 16255/22), wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie w zakresie: a. kwot 63.032,25 PLN oraz 40.205,24 CHF; b. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 63.032,25 PLN za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia zapłaty; c. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 204.732,81 CHF za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.; d. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 40.205,24 CHF za okres od dnia 27 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 164.527,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty; III. ustalił, że Umowa Kredytu listopada 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a Deutsche Bank PBC S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna; IV. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. MOTYWY Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, w tej wersji zmodyfikowanej ostatnim pismem procesowym,…

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

27 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wisniewska-Sadomska; I ACa 1682/22) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 sierpnia 2022 r. (III C 64/20) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres od 3 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.  Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej we wrześniu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzone kwoty z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważnośc umowy. Przyjęta przez Sąd Apelacyjny data od której zasądzono kredytobiorcy odsetki za opóźnienie, to data złożenia modyfikacji powództwa, w której obok roszczenia o zapłatę podniesiono również roszczenie o ustalenie nieważności umowy. Pozew o zapłatę został złożony jeszcze w 2016 r. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sadu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski. Postepowanie apelacyjne trwało 22 miesiące, a łączny czas całego postępowania to 91 miesięcy.

Nieważność umowy kredytu z 2010 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 13690/22 (SSO Bartłomiej Biegański) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w podwójnej wysokości. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 23 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj, XXVIII C 4381/21), wydał wyrok, w którym:I. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego o zapłatę: – kwoty 138.816,09 PLN – ustawowych odsetek za opóźnienie od kwoty 138.816,09 PLN od dnia 29 września 2017 r. do dnia zapłaty  – kwoty 3.778,52 CHF  – co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 59.189,52 CHF za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 15 stycznia 2024 r. – co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 3.778,52 CHF za okres od dnia 16 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty II. ustalił nieważność umowy kredytowej;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 55.411,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty;  IV. zasądza od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 14.668,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd uwzględnił powództwo w przeważającej części – w jakiej zostało podtrzymane. W ocenie Sądu złożone przez nas cofnięcie było skuteczne i w tym zakresie umorzono postępowanie.  Umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej abuzywne klauzule przeliczeniowe. Sąd…

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2024 r.w sprawie o sygn. XXVIII C 8230/22 (SSO Aleksandra Orzechowska) p-ko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, prowadzącemu w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawartej przez powoda z pozwanym; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. W rezultacie zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Diana Chodkowska;  XXVIII C 3987/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z 29 sierpnia 2008 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a powodami w dniu 1 września 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującego w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powodów łącznie kwotę 373.887,47 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty.  III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty w tym kwotę 10.800,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sąd w pełni podzielił stanowisko powodów i uznał powództwo w całości pomimo podnoszenia kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez powoda. Sądu uznał, że w chwili zawierania umowy powodowie byli konsumentami a późniejsze zarejestrowanie działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Odsetki od kwoty, której żądali powodowie zostały zasądzone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego w przedsądowym wezwaniu do…

Umowa kredytu powiązanego z walutą uznana za ważną i uczciwą.

W dniu 21 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, sygn. II C 1121/20) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i obciążył powodów kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest umową ważną i spełniającą wymogi art. 69 Prawa bankowego. Nie narusza ona zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego. Zdaniem Sądu umowa jednoznacznie wskazywała po jakim kursie nastąpi indeksacja. W ocenie Sądu nie można przyjąć, że powodowie nie zostali pouczeni, gdyż takie pouczenie wynika z Informacji dla Wnioskodawców przedłożonej przez pozwany bank. Sąd nie odniósł się jednak do faktu, że wspomniana Informacja w omawianej sprawie nie zawierała nawet modelowego przykładu w odniesieniu do ewentualnych zmian kursowych. Pola te pozostały przekreślone przez bank i widniał dopisek „ND”. Ponadto, Sąd nie uznał klauzul przeliczeniowych za abuzywne, mimo że klauzule o tożsamej treści znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Od wyroku oczywiście zostanie wywiedziona apelacja. Motywy rozstrzygnięcia stoją w oczywistej sprzeczności z dorobkiem orzeczniczym europejskim i krajowym. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa kredytu Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 717/21 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podzielił argumentację strony powodowej, w związku z czym uwzględnił powództwo w całości, jednocześnie nie uwzględniając podniesionego przez Bank zarzutu zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Umowa Banku Millennium nieważna

20 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek, XXVIII C 3575/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. umorzył postępowanie co do roszczenia o zapłatę kwoty 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; IV. koszty procesu wzajemnie zniósł. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że: Umowa została uznana za nieważną wskutek zawarcia w niej niedozwolonych postanowień indeksacyjnych. Co do roszczenia o zapłatę – Sąd doszedł do przekonania, że potrącenie dokonane przez kredytobiorcę w odpowiedzi na pozew banku doprowadziło do umorzenia jego wierzytelności w całości w związku z czym powództwo o zapłatę zostało oddalone również w części, w której kredytobiorca je podtrzymywał. Konsekwencją powyższego było zniesienie kosztów procesu pomiędzy stronami. Rozstrzygnięcie sądu będzie zapewne zaskarżone apleację, gdyż wyliczenia kredytobiorcy wskazywały, że po potrąceniu na jego rzecz powinna być jeszcze zasądzona pewna kwota. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 52 miesiące.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 17 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 15778/23, SSO Dorota Stokowska-Komorowska) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z grudnia 2007 r. zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias jest nieważna Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powódki kwotę 145.707,6 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16.01.2020 r. do dnia zapłaty; Ustala zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

mBank S.A. przegrywa kolejny proces.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 18269/22) w dniu 16 maja 2024 r. wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa z kwietnia 2007 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości ok. 560 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił roszczenie z tytułu składek uiszczonych w związku z ubezpieczeniem na życie oraz od nieruchomości. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, z uwagi na fakt, że pomimo częściowego oddalenia roszczenia o zapłatę powodowie ulegli w niewielkim zakresie. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 58 k.c., 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują, się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok…