Wyroki w naszych sprawach

Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5784/21; SSO Aleksandra Orzechowska) wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z października 2007 r., zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 116 tys. PLN oraz ponad 73 tys. CHF,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowę kredytu (w tym przypadku denominowanego) należało uznać za nieważną, w szczególności z uwagi na fakt, iż po stronie powodów istniało niczym nieograniczone ryzyko, o którym nie zostali właściwie poinformowani, jak również ze względu na zawarcie w umowie postanowień niedozwolonych, pozwalających bankowi na swobodę w kształtowaniu wysokości ich zobowiązania. Z uwagi na ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, należało uwzględnić roszczenie powodów o zwrot spełnionych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z tą jednak różnicą, iż datą początkową naliczania tych odsetek powinien być upływ 14 dni od daty doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty (z tego powodu sąd oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres,…

Umowa Millennium nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 1643/21), wydał wyrok, w którym: ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 66.349,26 PLN oraz 54.597,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Prawomocna nieważność umowy ING!

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Anna Bohdziewicz, I ACa 371/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. (I C 195/19, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu, w szczególności zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych, bez poinformowania strony przeciwnej o tym w jaki sposób owe tabele są tworzone. Na etapie zawierania obu umów zdaniem Sądu doszło do nieprawidłowego pouczenia powodów o tym jakie rzeczywiście skutki mają te umowy dla powodów. W szczególności w związku z podaniem niepełnych informacji odnośnie charakteru waluty CHF, tego jak się kształtował kurs tej waluty w poprzednich latach i o tym, że powiązanie tych umów z ową walutą powoduje po stronie powodowej powstanie nieograniczonego ryzyka możliwości zmiany zarówno salda kapitałowego jak też w zakresie wysokości odsetek. W sytuacji, gdy pozwany Bank zobowiązany jest każdego dnia zamykać tzw. pozycję bilansową, a powodowie…

Nieważność umowy mBanku

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 września 2022 r. sygn. akt XV C 1645/21 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.:1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta między stronami jest nieważna;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 95.112,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie cieszy przede wszystkim czas postępowania, wyrok wydany po 13 miesiącach od złożenia pozwu i przeprowadzonej 1 rozprawy. W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i należy je wyeliminować z umowy. Konsekwencją tego zabiegu jest upadek całej umowy, która nie może dalej obowiązywać bez postanowień określających wysokość głównych świadczeń. Powództwo zostało uwzględnione w 100%. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W ocenie Sądu, do nieważności umowy prowadzi sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych, które przewidują przeliczanie świadczeń stron tj. wypłacanej kwoty kredytu oraz spłacanych rat kredytowych na podstawie kursu CHF z tabel pozwanego banku. Sąd stoi na stanowisku, że klauzule te są sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353 (1) kc. Stosunek cywilnoprawny powinien być oparty na zasadzie równości stron. Skoro bank może dowolnie wyznaczać kryteria na podstawie których wyznacza kursy waluty CHF, bowiem w umowie takich kryteriów brak, to może w ten sposób swobodnie wyznaczać wysokość świadczeń stron tj. salda kredytu jak i wysokości rat kredytowych. Nieważność klauzul indeksacyjnych prowadzi…

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o ryzyku walutowym, ponieważ przedstawiono jej w tym zakresie tylko lakoniczne Oświadczenie, które de facto nie wyjaśniało ryzyka walutowego. Klauzule te należało wyeliminować z umowy, co skutkuje nieważnością całej umowy, ponieważ klauzule indeksacyjne dotyczą głównego świadczenia stron. Jednocześnie w ocenie sądu nie można w żaden sposób uzupełniać umowy innym kursem, ponieważ podstawową sankcją jest eliminacja klauzul z umowy. W konsekwencji powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 9855/21): 1. ustalił, że umowa kredytu z lipca 2008 roku jest nieważna w całości;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 174.401,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w niej klauzule niedozwolone wprowadzające mechanizm indeksacji, które stanowiły zbyt duże obciążenie dla kredytobiorców. Sąd zwrócił uwagę, że wysokość raty nie była możliwa dla przewidzenia, a bank miał całkowitą dowolność w kształtowaniu kursów wymiany walut. Zdaniem Sądu szczególnie należało zadbać o obowiązek informacyjny konsumentów, aby byli oni w stanie podjąć świadomą, swobodną decyzję. W momencie zawierania umowy powodowie zostali poinformowani przez bank jedynie o zaletach kredytu powiązanego z kursem waluty obcej z pominięciem wad związanych z tym produktem. W konsekwencji mogło to wprowadzić konsumentów w błąd. W ocenie Sądu umowa kredytowa nie mogła się ostać po wyłączeniu abuzywnych postanowień. Wyrok jest…