Wyroki w naszych sprawach

Umowa Getin Noble Bank uznana za nieważną!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 1371/20) , wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów łącznie kwotę 354.605,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu, pomimo spłacenia przez powodów kredytu w całości, zwrot nienależnego świadczenia musi się opierać na analizie prawnej umowy, która wiązała strony pod kątem czy była to umowa ważna czy nieważna. Zdaniem Sądu powodowie są konsumentami co obliguje Sąd do zastosowania do badania ważności umowy przepisów Dyrektywny 93/13/EWG. Sąd stwierdził, że umowa, która łączyła strony była oparta na wzorze, nie była negocjowana co oznacza, że powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na kształtowanie zapisów tej umowy. Sąd stwierdził ponadto, że doszło do naruszenia dobrych obyczajów oraz rażącego naruszenia interesów powodów, gdyż świadczy o tym nierówne rozłożenie praw i obowiązków w umowie oraz nieograniczone ryzyko kursowe. Sąd stwierdził również, że po wyeliminowaniu z umowy spornych postanowień umowy nie może ona dalej obowiązywać.  Z powyższych powodów zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw.…

Wygrana w przedsądzie SN

Sąd Najwyższy (I CSK 4565/22; SSN Maciej Kowalski) w dniu 28 marca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.12.2021 r. (I ACa 659/21; SSA Dorota Markiewicz), który ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem prawa zatrzymania do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty kredytu i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Kredytobiorca nie składał skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa Nordea-Habitat prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 24 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 659/22, SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska) co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 632/19, SSO Maria Piasecka) z dnia 18 marca 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od banku zwrot zaplaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu kwoty kredytu. Sąd obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego w całości. Sąd zgodził się z tym, że sporna umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone oraz że powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, jak również z tym, że postanowienia umowne odwoływały się do bankowych tabel kursowych bez jednoczesnego określenia jednoznacznych kryteriów ustalania kursów banku. Według sądu konsekwencją wyeliminowania tego typu klauzul umownych jest nieważność umowy, z uwagi na brak możliwości utrzymania jej w mocy. Zdaniem Sądu, zaskarżony wyrok należało zmienić w zakresie roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, po pierwsze biorąc pod uwagę datę złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków…

Umowa d. BRE Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 18138/21, SSR del. Maciej Wójcicki) wyrokiem z dnia 23 marca 2023 r.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z października 2006 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) listopada 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; W ocenie sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z ustawą, tj. zgodnie z art. 58 kc. w zw. z art. 353(1) kc. w zw. z art. 69 ust 1 i 2 prawa bankowego. Według sądu umowa kredytu ma przede wszystkim dwie istotne wady prawne. Pierwsza z nich, to brak obiektywnego i zrozumiałego mechanizmu, w oparciu o który bank ustalał wysokość kwoty kredytu i rat w walucie obcej. Druga z nich, to naruszenie granic ustawowego pojęcia umowy kredytu uregulowanej w prawie bankowym. Ponadto, umowa zawiera postanowienia niedozwolone, stanowiące główne świadczenia stron, po wyeliminowaniu których umowy nie da się utrzymać w mocy. Sąd uwzględnił w całości roszczenie o…

Uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

22 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (SSO Anna Nisiobędzka; III C 325/22) wydał wyrok, w którym pozbawił w całości wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Santander Consumer Bank w 2013 r. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego z lutego 2008 r. Klient zgłosił się do Kancelarii dopiero na etapie trwającej egzekucji komorniczej. Pozew przeciwegzekucyjny został złozony przez Kancelarię w 2017 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania komorniczego. Postępowanie komornicze zostało zawieszone, a następnie długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie sprawy. Ostatecznie sąd uznał, że umowa jest nieważna, a BTE zostało uchylone. Na rzecz kredytobiorcy zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 12.817 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i radca prawny Jakub Strojewski. Postępowanie trwało 65 miesięcy.

Umowa d. Getin Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2023 r. (XXVIII C 7810/21; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił nieważność umowy kredytu d. Getin Banku z lipca 2006 r. na kwotę ok. 200 tys. PLN. Sąd zasądził dochodzoną kwotę zwrotu rat spłat kredytu wraz z odsetkami za czas procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, uznając go za spóźniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa od 2005 roku toczyła się w sądzie rejonowym, potem wskutek modyfikacji powództwa przeszła do sądu okręgowego. Łączny czas trwania postępowania w I instancji wyniósł 94 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1501/19) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w grudniu 2007 r. z d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez kredytobiorców zwrotu kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 65 miesięcy.

Długo wyczekiwany wyrok Sądu w składzie SSO Radosława Tukaja.

W dniu 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Radosław Tukaj, IV C 1343/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z lipca 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwoty ponad 82 tys. PLN oraz ponad 45 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 października 2021 r.  do dnia zapłaty; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej i wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie pozwala na jej utrzymanie. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. W zakresie odsetek Sąd wskazał, że wyjątkowo nie zasądził ich od 15 dnia po otrzymaniu podpisanego oświadczenia złożonego na skutek wysłanego przez Sąd pouczenia. Sąd uznał, że oświadczenie powodów złożone przez ich pełnomocnika w piśmie procesowym było bardzo szerokie i wynikało z niego wprost jakie są żądania powodów oraz w jakim zakresie zostali poinformowani przez pełnomocnika o ryzykach związanych z ewentualną nieważnością umowy, a pouczenie Sądu nie wniosło nic nowego. W związku z powyższym Sąd uznał, że odsetki należą się w tej sprawie już od uprzedniego oświadczenia.…

Wyrok w sprawie Millennium

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 923/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powódka nie jest związana postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 2 i §  7 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13  lutego 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży CHF z tabeli banku; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; III. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył powódki kosztami procesu w pozostałym zakresie. W ocenie Sądu nie ma podstaw do ustalenia nieważności umowy, gdyż zawiera ona wszelkie elementy umowy kredytu jakie w dacie jej zawarcia były wymagane przez prawo bankowe i prawo cywilne. Zdaniem Sądu abuzywny jest jedynie zapis odsyłający do kursu kupna i sprzedaży a nie cała waloryzacja umowna. Wyrok jest nieprawomocny. Oczywiście Kancelaria złoży w imieniu klienta apelację. Orzecznictwo sędziego Bulandy już od lat opiera się na założeniu uczciwości klauzuli dotyczącej wypłaty kredytu. W praktyce większość wyroków sędziego jest w całości zmieniana przez Sąd II instancji. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna wygrana z mBankiem!

Dzisiaj tj. 20 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 795/22; SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 16 lutego 2022 r. (sygn. XXVIII C 2561/21) ustalający nieważność umowy d. BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz powoda 141.797 PLN oraz ponad 82.297,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zmienił wyrok jedynie w części w zakresie daty naliczania odsetek i uznał, że odsetki ustawowe za opóźnienie są należne od 17 lutego 2022 r. do dnia zapały (tj. od daty pouczenia powoda o konsekwencjach nieważności umowy). Argumentacja pełnomocnika pozwanego nie znalazła uznania, ponieważ umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, co skutkuje upadkiem umowy.  Klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron i nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i transparentny dla konsumenta. Dodatkowo Sąd wskazał, że w umowie kredytowej ryzyko kursowe nie zostało rozłożone w sposób równomierny w uwagi na zabezpieczenie ryzyka kursowego po stronie banku i wystawienie powoda na niczym nieograniczone ryzyko kursowe. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR z czerwca 2010 r. jest ważna.

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR zawarta z Bankiem DNB w czerwcu 2010 r. jest ważna. Wyrokiem z 17 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 337/22; SSA Małgorzata Kuracka) oddalił apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r. (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska). Sąd Apelacyjny stwierdził, że czym innym jest indeksacja do kursu Euro a czym innym do CHF i nie można stosować tego samego schematu do oceny takiej umowy. Po kryzysie z roku 2008 r., w roku 2010 powszechna już była znajomość ryzyka związanego z taką konstrukcją, więc kredytobiorcy musieli mieć tego świadomość. Ponadto bank przedłożył odpowiednie oświadczenia o ryzyku, które zdaniem Sądu były wystarczające. Co do konstrukcji przeliczeń, to w załączniku 6 do umowy bank wskazał, że „różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy”. Sąd Apelacyjny uznał, że można mieć wątpliwości co do tego zapisu, jednak kredytobiorcy nie zaproponowali żadnego sposobu przeliczeń z pominięciem stosowania spreadu, na przykład według kursu średniego NBP, a wręcz oponowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. W tym zakresie Sąd Apelacyjny odwołał się do wyroku SN z 1 czerwca 2022 r. (II CSKP 364/22), który…

Umowa mBanku nieważna

W dniu 16 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski; XXVIII C 8355/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 16 marca 2006 r. przez powódkę z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej w Łodzi, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 526.340,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty. W ocenie Sądu umowa zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna ze względu na abuzywność klauzul walutowych, klauzul przeliczeniowych. Skutkiem niezwiązania powódki tymi postanowieniami jest nieważność umowy. Odsetki ustawowe Sąd zasądził dopiero od dnia następnego po upływie 21 dni od złożenia przez powódkę oświadczenia, że jest świadoma tego, że umowa jest nieważna i nie żąda jej utrzymania w dotychczasowym kształcie. Sprawę prowadzi adw.…

Umowa d. Fortis Banku uczciwa?

15 marca 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego (XXV C 883/18; Anna Ogińska-Łągiewka), w którym:– oddalił powództwo w całości;– zasądził od powoda na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 5.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie zarówno roszczenie główne jak i roszczenie ewentualne nie zasługiwały na uwzględnienie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, zarówno z dokumentów jak i ze źródeł osobowych nie dały podstaw, aby uznać zawartą przez strony umowę kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na jej sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego czy nieważną w związku z klauzulami abuzywnymi. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 60 miesięcy.

Umowa Getin Banku z marca 2008 r. nieważna

W dniu 15 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba – Sobczyńska; XXVIII C 4640/21), wydał wyrok, w którym: 1.       Ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia (…) marca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym jest w całości nieważna. 2.       Oddalił w całości powództwo o zapłatę. 3.       Zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że powodowie posiadali status konsumentów w momencie zawierania umowy, wobec czego można oceniać skuteczność umowy z abuzywności, a abuzywność zdaniem Sądu wynika z nienależytego poinformowania powodów o skali ryzyka kursowego i niepowiadomienia ich o tabelach kursowych. W zakresie oddalenia powództwa o zapłatę, Sąd wskazał na potrącenia i wezwania do zapłaty kierowane przez strony w toku procesu, które zdaniem Sądu zostały złożone prawidłowo i terminowo oraz zgodnie z wszystkimi warunkami formalnymi. Sąd wskazał, że roszczenie banku było wyższe niż roszczenie powodów wynikające z nieważności i w tej sytuacji doszło do skutecznego potrącenia i w związku z tym oddalono powództwo o zapłatę. W zakresie kosztów procesu, Sąd wskazał, że na podstawie art. 100 kpc. strony po połowie ponoszą koszty procesu. Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I…

Umowa Kredyt Banku S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważna

Wyrokiem z dnia 10 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 13274/21; SSO Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna;II. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaoferowaniu zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie (…) PLN;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetek ustawowych za opóźnienie);IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, pozostawiając wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu; W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu potrącenia, jednakże uwzględnił zarzut zatrzymania, odwołując się do dominującego w tym zakresie poglądu wyrażanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Z tego względu w p. II. wyroku zawarto stosowne zastrzeżenie, a w p. III. powództwo oddalono w pozostałym zakresie, tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy. Aktualnie sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Dwie umowy PKO BP (dawniej Nordea) z 2008 i 2009 nieważne!

9 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4427/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko PKO BP: I. ustala, że umowa Nordea Habitat z 2009 r. jest nieważna, II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów ponad 1 milion PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 marca 2023 r. do dnia zapłaty przestankowo tytułem nieważności umowy kredytu z 2008 r., jak również w związku z ustaleniem nieważności umowy z 2009 r. III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, przy czym szczegółowe ich wyliczenia pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia w niniejszej sprawie. Zdaniem Sądu umowy kredytu są nieważne z dwóch przyczyn. Po pierwsze umowy są sprzeczne z art. 353 (1) k.c. z uwagi na naruszenie równowagi stron w tym sensie, że wysokość zobowiązania ustalał pozwany w sposób jednostronny, a druga strona (powód) nie miał na to żadnego wpływu. Umowy są zatem nieważne jako sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poza tym zdaniem Sądu umowy są nieważne, bo zawierają klauzule abuzywne, niewiążące strony powodowej (dotyczące waloryzacji), a ich eliminacja powoduje, że umowy nie mogłaby być dalej wykonywane. Sprawa dotyczy dwóch…

Umowa Millennium nieważna

8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4435/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A: I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w czerwcu 2008 r. pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna. II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat w wysokości 102.769,55 PLN oraz 17.233,92 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2023 r. (dzień o pouczeniu sądu o skutkach nieważności umowy) III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11.868 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna z dwóch przyczyn. Po pierwsze umowa jest sprzeczna z art. 353 (1) k.c. z uwagi na naruszenie równowagi stron w tym sensie, że wysokość zobowiązania ustalał pozwany w sposób jednostronny, a druga strona (powód) nie miał na to żadnego wpływu. Umowa jest zatem nieważna jako sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poza tym zdaniem Sądu umowa jest nieważna, bo zawiera klauzule abuzywne, niewiążące strony powodowej (dotyczące waloryzacji), a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie mogłaby być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka…

Umowa kredytu ING Bank Śląski S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 06 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 1203/22; SSA Leszek Jantowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I C 1518/18; SSO Ewa Karwowska) w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę, oddalił apelację banku w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego. Przed sądem pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność umowy kredytu, uwzględniono roszczenie o zapłatę oraz zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę przyjmując, że bank skutecznie zgłosił w toku postępowania zarzut potrącenia. W tym zakresie sąd przyjął – odmiennie niż sąd pierwszej instancji – że roszczenie pozwanego banku o zwrot kwoty kredytu stało się wymagalne nie z dniem doręczenia bankowi odpisu pozwu, lecz po wezwaniu kredytobiorcy do zwrotu kwoty kredytu, co nastąpiło w toku postępowania (grudzień 2021 r.). Następnie bank zgłosił zarzut potrącenia z zachowaniem terminu określonego w k.p.c., a zatem doszło do skutecznego podniesienia zarzutu potrącenia. Kwota roszczenia powoda wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od doręczenia odpisu pozwu była niższa, niż kwota kredytu, dlatego sąd w całości oddalił roszczenie o zapłatę. Wyrok jest prawomocny,…

Spłacony kredyt - umowa nieważna, kwoty do zwrotu. Wynajmowanie kilku mieszkań nie jest jeszcze działalnością gospodarczą

3 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 378/22; SSA Beata Kozłowska) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 stycznia 2022 r. (XXVIII C 3147/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd uznał umowę d. Polbank EFG z maja 2007 r. za nieważną i zasądził zwrot wszystkich kwot na rzecz kredytobiorcy z uwzględnieniem prawa zatrzymania banku co do kwoty kapitału. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa kredyt został w całości spłacony przed terminem. Sprawa była o tyle specyficzna, że ze względu na zmiany okoliczności życiowych, powodowie nigdy nie zamieszkali w zakupionej nieruchomości, tylko od początku ją wynajmowali, a w późniejszych latach nabyli za inne środki jeszcze inne nieruchomości, które również były przedmiotem najmu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że tego typu działalność nie pozbawia powodów statusu konsumenta. Co ciekawe, w I instancji wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów, a powodowie zostali przesłuchani dopiero na rozprawie apelacyjnej. Sąd uznał też, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia złożenia przez powodów oświadczenia o akceptacji upadku umowy, co nastąpiło na piśmie w toku I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. dr…

Ustalenie nieważności umowy mBanku

W dniu 2 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 97/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 15 kwietnia 2009 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie rzecz powodów kwotę 103.874,66 PLN oraz 127.963,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna gdyż narusza przepisy prawa cywilnego ponieważ przy jej zawieraniu nie była zachowana równość stron co zdaniem Sądu kłóci się z zasadą stosunków zobowiązaniowych. Sąd uznał, że pozwany bank posiadał dominującą pozycję zarówno przy zawarciu umowy jak i przy jej wykonywaniu. Odsetki ustawowe Sąd zasądził od dnia następnego po dacie złożenia przez powodów oświadczenia, że są świadomi tego, że umowa jest nieważna i nie żądają jej utrzymania w dotychczasowym kształcie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p