Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 2500 klientów.

98% korzystnych wyroków!

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.
Możesz przeszukiwać bazę naszych wyroków pod kątem banku lub rodzaju rozstrzygnięcia. W naszych sprawach 98% wyroków prawomocnych było korzystnych dla kredytobiorców.
0
wyroków uzyskaliśmy w maju 2024 r.
0
wyroków uzyskaliśmy od początku 2024 r.
0
wyroków uzyskaliśmy od 2016 r.

Odwiedź nasz blog: facebook.com/PomocFrankowiczom

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Proces czy ugoda?

Pozwij bank i doprowadź do uznania umowy za nieważną

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pozwie domagamy się uznania umowy za nieważną ze względu na nieuczciwe postanowienia indeksacyjne oraz brak rzetelnej informacji o ryzyku.
 • Nieważność umowy oznacza, że strony muszą sobie wzajemnie zwrócić to co świadczyły, czyli kredytobiorca może żądać zwrotu tego co zapłacił bankowi, a bank może żądać zwrotu wypłaconej kwoty kredytu, ale bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Nieważna umowa oznacza również nieważność hipoteki i brak rzekomego zadłużenia z tytułu kredytu.

Sprawdź ugodę proponowaną przez bank

   • Skąd wiesz czy ugoda zaproponowana przez bank jest uczciwa?
   • Proponujemy kompleksową usługę doradztwa prawnego celem sprawdzenia ugody proponowanej przez bank.

  W ramach pakietu usług:
  • przygotujemy finansowe rozliczenie umowy i wyliczenie wysokości roszczenia kredytobiorcy możliwego do uzyskania na drodze sądowej,
  • przygotujemy kontrpropozycję ze strony kredytobiorcy;
  • weźmiemy udział w negocjacjach.

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7992/21 (SSO Joanna Karczewska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził na…

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2037/22; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 września 2022 r. (XXIV C 1181/15; SSO Monika Dominiak) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2006 r. na kwotę 250 tys.…

Powództwo banku oddalone ze względu na potrącenie

Wyrokiem z 14 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 964/21; SSO Marek Ciszewski) oddalił powództwo banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w wysokości 235 tys. zł, a to ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie, którego bank nie wiedzieć czemu nie uznawał. Z dochodzonej przez bank…

Umowa mBanku z 2008 r. prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 406/23; SSO del. Adam Jaworski) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2022 r. (II C 424/18; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego udzielonego w lipcu 2008 r. na kwotę 550…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 12 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura, sygn. XXVIII C 3069/23) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias jest nieważna Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 300 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od…

"Trwała bezskuteczność" umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 5968/22 (SSO Henryk Walczewski) p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, działającemu w Polsce za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: I. ustalił,…

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3872/22 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz…

Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007 r.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Joanna Grzempka) wydanym w sprawie o sygn. akt I C 3251/23: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta 22 listopada 2007 r. między powodami a Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził…

Nieważność umów Santander Bank Polska S.A.

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn.  XXVIII C 18548/21) wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił nieważność dwóch umów kredytu z 2008 r. zawartych z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.)  2)  Zasądził od pozwanego na rzecz powoda…

Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Maciej Nawrocki, sygn. XXVIII C 16255/22), wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie w zakresie: a. kwot 63.032,25 PLN oraz 40.205,24 CHF; b. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 63.032,25 PLN za okres od dnia…

Podsumowanie 2023 r.

Rok 2023 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. 

W ciągu roku zapadło kilkaset orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących, że nieuczciwe są umowy, którym nie towarzyszą rzetelne informacje o ryzyku, a także indeksacja odsyłająca do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki (należy wskazać, że zapadły tylko 3 odmienne orzeczenia SN, w których uznano, że takie umowy są ważne, odrzucając przy okazji dorobek Trybunału Sprawiedliwości UE).

W 2023 r. zapadły także bardzo ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, w których stwierdzono, że w przypadku nieważności umowy kredytu przedsiębiorcy nie przesługuje prawo do żądania rekompensaty od konsumenta poza zwrotem kwoty kredytu, stwierdzono że od konsumentów nie można wymagać żadnych sformalizowanych oświadczeń o akceptacji nieważności umowy i nie można od takiego oświadczenia uzależniać biegu terminu należnych konsumentowi odsetek za opóźnienie. Dzięki temu konsument powinien otrzymać odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty za okres postępowania sądowego, co będzie stanowiło rekompensatę za długotrwałość takiego postępowania.

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

Niektóre banki składają skargi kasacyjne, aczkolwiek jest ich coraz mniej. Niestety, wcześniej złożone skargi kasacyjne doprowadziło do zakorkowania się Sądu Najwyższego. Aczkolwiek SN często odmawia przyjęcia kolejnych skarg banków do rozpoznia, to jednak na etapie po przyjęciu skargi, w 2023 r. wydał w prowadzonych przez nas sprawach tylko 3 orzeczenia, przy czym w jednym orzeczeniu odrzucił skargę banku jako niedopuszczalną pomimo jej wcześniejszego przyjęcia do rozpoznania, w drugim uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok, wreszcie w trzecim wyroku uchylił korzystny dla kredytobiorcy wyrok – była to głośna sprawa wyroku z  19 września 2023 r. (II CSKP 1627/22), w którym trzech nowych sędziów SN postanowiło zademonstrować, że nie czują się związani wyrokami TSUE (w sumie ten skład wydał trzy tego typu wyroki w sprawach frankowych).

O ile orzecznictwo sądowe jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej, to dalej problemem pozostaje czas trwania postępowania. Na szczęście po wyrokach TSUE kredytobiorcy mogą liczyć na pewną rekompensatę w formie odsetek za opóźnienie, ale dalej czas trwania postępowania jest zbyt długi.

W sprawach zakończonych w 2023 r. wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 40 miesięcy, a więc wydłużył się o 4 miesiące w stosunku do spraw zakończonych wyrokiem w 2022 r. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania apelacyjnego wynosił 17 miesięcy, a łączny czas I i II instancji –  52 miesiące (czyli o 8 miesięcy krótcej niż w 2022 r.; przyczyną skrócenia czasu postępowania był brak zawieszania spraw apelacyjnych do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE).

Należy mieć nadzieję, że szybsze tempo osądzania spraw w apelacji, brak kolejnych istotnych pytań do TSUE, które mogłyby być powodem do zawieszania postępowania, wykrystalizowanie się linii orzeczniczej, a także przejęcie znacznej liczby spraw przez inne sądy niż obciążony Sąd Okręgowy w Warszawie (aktualnie pozwy powinny być kierowane do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorców) powinny skutkować zauważalnym spadkiem czasu trwania postępowania.

Niestety wyjątkiem są sprawy toczące się przeciwko Getin Noble Bank – upadłość tego banku spowodowała znaczne perturbacje w postępowaniach, aczkolwiek ostatecznie sądy przyjęły słuszny kierunek, że mogą orzekać co do ważności lub nieważności umowy kredytu, niezależnie od kwestii roszczeń o zapłatę, które będą rozstrzygane przede wszystkim w postępowaniu upadłościowym.

Fakt, że wskutek wyroku TSUE nie ma już wątpliwości, że konsumenci powinni otrzymywać odsetki za opóźnienie od swojego roszczenia za czas postępowania sądowego powinien spowodować, że bankom przestanie zależeć na przedłużaniu postępowań, a może nawet zaczną proponować atrakcyjne ugody jeszcze w trakcie postępowania sądowego. Tego na razie jednak jeszcze nie zauważyliśmy. Przeciwnie, kolejne banki wytaczają sprawy przeciwko kredytobiorcom o zwrot kwoty kredytu oraz dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji. W świetle orzeczeń TSUE losy tych powództw są przesądzone, jednak wywołują one dodatkowe obciążenie sądów nowymi sprawami.

Na poniższym wykresie pokazaliśmy, jaki jest etap prowadzonych przez nas spraw, w zależności od roku rozpoczęcia zlecenia. Przykładowo, sprawy rozpoczęte w 2020 r. w 10% spraw osiągnęły już etap wyroku sądu II instancji, w 40% spraw został wydany wyrok Sądu I instancji, ale w blisko 50% spraw postępowanie ciągle się jeszcze toczy w I instancji. W porównaniu do zeszłych lat, ubywa spraw trwających najdłużej, jednak ciągle trudno uznać obecną sytuację za akceptowalną.

 

Upadłość Getin Noble Bank

20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A.

O tym co robić w tej sytuacji piszemy tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/jak-sie-przygotowac-na-upadlosc-getin-noble-bank-s-a/

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka komandytowo-akcyjna

(do 7 sierpnia 2023 r. spółka partnerska)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0001051345