Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 2500 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 873 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

Upadłość Getin Noble Bank

20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A.

O tym co robić w tej sytuacji piszemy tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/jak-sie-przygotowac-na-upadlosc-getin-noble-bank-s-a/

Podsumowanie 2022 r.

Rok 2022 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. Kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że umowy odsyłające do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki oraz brak rzetelnej informacji skutkują nieważnością, a skutkiem jest konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.

W 2022 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 312 wyroków w I instancji. Ponad 85% z nich (268) stwierdzało nieważność umowy kredytu.

Jeszcze bardziej cieszą wyroki Sądów Apelacyjnych. W prowadzonych przez nas sprawach zapadło łącznie 157 wyroków sądów apelacyjnych. W 94,9% (145 sprawach) sądy stwierdziły nieważność umów. W pojedynczych sprawach zapadały odmienne wyroki (w jednej sprawie sąd uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji, w jednej, że kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta w związku z czym umowa jest ważna, w kolejnej że umowa po prostu jest ważna i wreszcie w kolejnej, że umowa może być przeliczana wg kursu średniego NBP). W 4 sprawach sądy skierowały sprawę do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na uznanie umowy za bezwzględnie nieważną, choć zdaniem sądów należy najpierw ocenić umowę w świetle przepisów o bezskuteczności postanowień indeksacyjnych.

Wreszcie należy wspomnieć, że w 2022 r. Sąd Najwyższy wydał 6 wyroków w naszych sprawach, z czego w 4 sprawach oddalił skargi banków, w 1 sprawie uchylił niekorzystny wyrok dla kredytobiorcy, a w 1 sprawie uchylił wyrok korzystny (zapewne dlatego, że Sąd Apelacyjny nie ocenił skutków abuzywności, lecz przyjął bezwzględną nieważność umowy). Ponadto SN podjął decyzję w sprawach 16 złożonych skarg kasacyjnych, z czego 6 skarg banków w ogóle nie zostało przyjętych do rozpoznania, a 10 zostało przyjętych, w tym złożona przez nas skarga na zasądzenie dochodzonej kwoty bez odsetek za opóźnienie. 

O ile orzecznictwo jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (należy jednak zauważyć, że na ok. 100 wyroków SN jakie zapadło w tym roku, pojawiło się jednak kilka wyroków opowiadających się za tzw. odfranowieniem), to największym problemem pozostaje czas trwania postępowania. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 36 miesięcym, a więc 3 lata.

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania łącznie wynosił 60 miesięcy, a więc 5 lat. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że po krótkim okresie przyspieszenia rozpoznawania spraw związanych z wykrystalizowaniem się linii orzeczniczej i powołaniem specjalnego XXVIII wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozpoznawania tylko takich spraw, dalszy napływ nowych spraw powoduje przeciążenie sądu i wydłużanie terminu rozpoznania. Niestety bardzo wiele spraw czeka na rozpoznanie przez wiele lat . W naszych sprawach aż 25% spraw złożonych w 2015 i 2016 r. nie doczekało się jeszcze rozstrzygnięcia choćby w I instancji, a odsetek ten rośnie dla lat kolejnych:

Sprawa wymaga pilnego rozwiązania, bo wieloletnie oczekiwanie na wyjaśnienie sytuacji prawnej i ochronę przed stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych samo w sobie narusza polską Konstytucję, zobowiązania traktotowe oraz prawo europejskie. Sprawa wymaga więc pilnej interwencji. Sprawności postępowań sądowych nie sprzyjają przy tym takie pomysły Sądu Najwyższego, aby banki w przypadku przegranej nie musiały płacić odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia jak wszyscy inni dłużnicy – przyjęcie takiego rozwiązania wprost tylko zachęca do kwestionowania roszczeń tak długo jak się da. 

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

  • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
  • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
  • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ustalający nieważność umowy PKO BP S.A.  z 2009 r.!

Odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony! W dniu 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt V ACa 1759/22 wydał wyrok, w którym: Oddalił apelację pozwanego Banku PKO B.P. S.A., Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wobec oddalenia apelacji banku w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 985/20) z dnia 2 sierpnia 2022 r.  jest już prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku: Ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat z maja 2009 r.   Zasądził od pozwanego PKO B.P. ponad 163 tys. PLN na rzecz każdego z kredytobiorców wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Co ciekawe w niniejszej sprawie Sąd zmienił linię orzeczniczą i uznał, iż odsetki są należne od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu (tak jak orzekł Sąd I instancji). Dostawowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania wskazując, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a także wskazując, że oświadczenie o skorzystaniu z zarzutu zatrzymania powinno zostać doręczone bezpośrednio kredytobiorcom, a nie ich pełnomocnikowi. Warto dodać, że umowa stanowiła wzorzec kredytu denominowanego z możliwością spłaty od samego początku w CHF. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność Umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16118/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetkowym), IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że słuszne okazały się zarzuty stosowania przez bank postanowień niedozwolonych oraz zawarcia w umowie klauzuli ryzyka walutowego. Bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych względem powoda, któremu przysługiwał status konsumenta. Eliminacja niedozwolonych postanowień czyni umowę trwale bezskuteczną i nie da się jej uzupełnić w oparciu o przepisy dyspozytywne, które w tym przypadku nawet nie istnieją. Powództwo podlegało częściowemu oddaleniu jedynie w zakresie odsetkowym z uwagi na uznanie, że należą się one dopiero od daty pouczenia kredytobiorcy przez Sąd o skutkach ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna, co miało miejsce na rozprawie sądowej. Bank jako strona przegrywająca proces został zobowiązany do zwrotu całości kosztów postępowania, przy czym ich wysokość zostanie wyliczona szczegółowo przez referendarza sądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Oddalenie powództwa PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację, zasądzenie kwoty kapitału.

Wyrokiem z 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 3869/21) zasądził na rzecz PKO BP dochodzoną kwotę tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz oddalił powództwo banku o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji. Zdaniem Sądu orzeczzenie TSUE w sprawie C-520/21 jasno przesądziło, że bankom nie należy się ani dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja wskaźnikiem inflacji. Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa banku pomimo tego, że dalej się toczy sprawa z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w trakcie której bank twierdzi, że umowa kredytu jest ważna i uczciwa. Sąd przesłuchał kredytobiorców na rozprawie we wrześniu 2022 r. odebrał od nich oświadczenie o zgodzie na nieważność umowy. i od tej daty zasądził na rzecz banku odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty kapitału. Sąd stwierdził, że nie musi czekać na orzeczenie w Warszawie, gdyż nie będzie miało ono charakteru prejudycjalnego, co jest bardzo wątpliwym stwierdzeniem. Kredytobiorcy wnosili natomiast o oddalenie powództwa banku jako przedwczesnego, gdyż bank nie może twierdzić, że jego roszczenie o zwrot kapitału jest wymagalne, skoro jednocześnie w innym postępowaniu twierdzi, że umowa jest jednak ważna, domaga się od kredytobiorców zapłaty dalszych rat kredytu i utrzymuje wpis do hipoteki oraz BIK. Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i r.pr. Grzegorz Godzina. Postępowanie trwało 20 miesięcy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka komandytowo-akcyjna

(do 7 sierpnia 2023 r. spółka partnerska)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0001051345