Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1800 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 653 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy także ratalny system płatności.

Podsumowanie 2022 r.

Rok 2022 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. Kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że umowy odsyłające do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki oraz brak rzetelnej informacji skutkują nieważnością, a skutkiem jest konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.

W 2022 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 312 wyroków w I instancji. Ponad 85% z nich (268) stwierdzało nieważność umowy kredytu.

Jeszcze bardziej cieszą wyroki Sądów Apelacyjnych. W prowadzonych przez nas sprawach zapadło łącznie 157 wyroków sądów apelacyjnych. W 94,9% (145 sprawach) sądy stwierdziły nieważność umów. W pojedynczych sprawach zapadały odmienne wyroki (w jednej sprawie sąd uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji, w jednej, że kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta w związku z czym umowa jest ważna, w kolejnej że umowa po prostu jest ważna i wreszcie w kolejnej, że umowa może być przeliczana wg kursu średniego NBP). W 4 sprawach sądy skierowały sprawę do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na uznanie umowy za bezwzględnie nieważną, choć zdaniem sądów należy najpierw ocenić umowę w świetle przepisów o bezskuteczności postanowień indeksacyjnych.

Wreszcie należy wspomnieć, że w 2022 r. Sąd Najwyższy wydał 6 wyroków w naszych sprawach, z czego w 4 sprawach oddalił skargi banków, w 1 sprawie uchylił niekorzystny wyrok dla kredytobiorcy, a w 1 sprawie uchylił wyrok korzystny (zapewne dlatego, że Sąd Apelacyjny nie ocenił skutków abuzywności, lecz przyjął bezwzględną nieważność umowy). Ponadto SN podjął decyzję w sprawach 16 złożonych skarg kasacyjnych, z czego 6 skarg banków w ogóle nie zostało przyjętych do rozpoznania, a 10 zostało przyjętych, w tym złożona przez nas skarga na zasądzenie dochodzonej kwoty bez odsetek za opóźnienie. 

O ile orzecznictwo jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (należy jednak zauważyć, że na ok. 100 wyroków SN jakie zapadło w tym roku, pojawiło się jednak kilka wyroków opowiadających się za tzw. odfranowieniem), to największym problemem pozostaje czas trwania postępowania. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 36 miesięcym, a więc 3 lata.

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania łącznie wynosił 60 miesięcy, a więc 5 lat. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że po krótkim okresie przyspieszenia rozpoznawania spraw związanych z wykrystalizowaniem się linii orzeczniczej i powołaniem specjalnego XXVIII wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozpoznawania tylko takich spraw, dalszy napływ nowych spraw powoduje przeciążenie sądu i wydłużanie terminu rozpoznania. Niestety bardzo wiele spraw czeka na rozpoznanie przez wiele lat . W naszych sprawach aż 25% spraw złożonych w 2015 i 2016 r. nie doczekało się jeszcze rozstrzygnięcia choćby w I instancji, a odsetek ten rośnie dla lat kolejnych:

Sprawa wymaga pilnego rozwiązania, bo wieloletnie oczekiwanie na wyjaśnienie sytuacji prawnej i ochronę przed stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych samo w sobie narusza polską Konstytucję, zobowiązania traktotowe oraz prawo europejskie. Sprawa wymaga więc pilnej interwencji. Sprawności postępowań sądowych nie sprzyjają przy tym takie pomysły Sądu Najwyższego, aby banki w przypadku przegranej nie musiały płacić odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia jak wszyscy inni dłużnicy – przyjęcie takiego rozwiązania wprost tylko zachęca do kwestionowania roszczeń tak długo jak się da. 

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa kredytu mBanku nieważna

7 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Kubczak; IV C 1543/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu (…) sierpnia 2007 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie rzecz powodów (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia zapłaty. Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzulę indeksacyjną z którą łączyło się nieograniczone ryzyko kursowe, a strona powodowa nie została wystarczająco poinformowana o tym przez Bank. W związku z tym należało z umowy usunąć tę klauzulę a po jej usunięciu umowa nie może dalej obowiązywać. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy.

Umowa d. Polbank EFG z maja 2008 nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 88/20; SSO Rafał Schmidt) po rozpoznaniu w Warszawiena posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2023 roku: I. ustala, że umowa kredytu nr (…), zawarta (…) maja 2008 rokupomiędzy (…) a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział wPolsce z siedzibą w Warszawie jest w całości nieważna;II. zasądza od Raiffeisen Bank International AG Spółki Akcyjnej z siedzibą wWiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz (…)kwotę 118.181,69 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi za okresod dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. rozstrzyga, że Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą wWiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ponosi koszty procesu wcałości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesureferendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie. Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, a nie od dnia złożenia powództwa w 2016 r. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa trwała w I instancji 72 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk; IV C 824/21) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. wydał wyrok w którym:I. ustalił, że zawarta pomiędzy stronami umowa jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 42.049,24 PLN oraz 8.558,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 7.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,V. zasądził od Banku na rzecz Skarbu Państwa kwotę 11.082,43 PLN tytułem tymczasowo poniesionych kosztów. Powództwo zostało oddalone w zakresie odsetek za opóźnienie, które zostały zasądzone od dnia złożenia pouczenia o znajomości skutków nieważności umowy przez kredytobiorcę. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a sprawa toczy się od 2017 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

 • umowa nieważna
 • umowa bez indeksacji
 • rozliczenie jak kredytu złotowego
 • ugoda na warunkach PKO BP
 • ugoda na warunkach Banku Millennium
 • ugoda na warunkach mBanku
 • potencjalne roszczenie banku o wynagrodzenie za tzw.  „korzystanie z kapitału”

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR  oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262