Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1800 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 564 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy także ratalny system płatności.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A

W związku z ogłoszoną 30 września 2022 r. decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o skutkach tej decyzji dla kredytobiorców.

Po pierwsze, część GNB obejmująca depozyty oraz kredyty złotowe została przeniesiona do nowego banku o nazwie VeloBank.

Po drugie, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) zostały wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank (w restrukturyzacji). Sam bank działa dalej, aczkolwiek dotychczasowy zarząd i rada nadzorcza zostały odwołane a BFG powołał nowego administratora.

W związku z faktem, że bank dalej działa, to dalej będzie wykonywał umowy kredytowe, w tym domagał się zapłaty kolejnych rat kredytu. Wpisy hipoteki na rzecz banku zostaną utrzymane. Kredytobiorcy, również ci będący w trakcie postępowania sądowego, powinni dalej spłacać raty kredytu, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie powinni w sumie bankowi zapłacić więcej niż otrzymali kwoty kredytu, jest bowiem możliwe, że nadwyżka będzie nie do odzyskania.

Obecnie trudno przewidzieć dalsze losy Getin Noble Bank (w restrukturyzacji).

Jedną z możliwości jest utrzymanie działalności przez bank, zwłaszcza po otrzymaniu wsparcia. W tej sytuacji bank utrzyma wypłacalność i będzie regulował swoje zobowiązania zgodnie z wyrokami sądowymi, jednocześnie otrzymując dalsze spłaty kredytu od innych kredytobiorców. Aczkolwiek orzecznictwo sądowe jednoznacznie się wypowiada na temat nieważności umów kredytu skonstruowanych jak we wzorcach GNB, to nie rozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia tego, czy w przypadku nieważności umowy bankowi przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie, czy choćby waloryzacja wypłaconej kwoty wskaźnikiem inflacji. Sprawa dodatkowego wynagrodzenia zostanie rozstrzygnięta orzeczeniem TSUE, spodziewanym w pierwszej połowie 2023 r. (rozprawa jest wyznaczona na 12 października 2022 r.).

Drugą możliwością jest upadłość banku, jeżeli po dokonaniu wyceny wartości portfela kredytowego okaże się, że suma zobowiązań przekracza wartość aktywów.

W przypadku upadłości banku kredytobiorcy będą mogli dokonać kompensaty (potrącenia) swojego roszczenia o zwrot kwot zapłaconych bankowi z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. Jeżeli klient zapłacił mniej, to syndyk będzie dochodził zapłaty pozostałej części. Jeżeli klient zapłacił więcej, to roszczenie o zwrot nadwyżki po złożeniu odpowiedniego wniosku wejdzie w skład wszystkich wierzytelności i będzie podlegać zaspokojeniu z majątku banku. Należy się spodziewać, że stopień zaspokojenia takich roszczeń może być niewielki.

Dlatego w celu ochrony własnych interesów nie należy dokonywać dalszych płatności na rzecz banku, jeżeli ich suma już przekroczyła kwotę kredytu otrzymaną od banku.

Niestety nie istnieje możliwość uzyskania żadnego skutecznego zabezpieczenia. Nie można również wszcząć nowego postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że ani nie można wystąpić z nowym wnioskiem o zabezpieczenie, ani też nie można przymusowo wykonać wyroku w drodze egzekucji komorniczej.

Co więcej, na wniosek BFG sąd musi zawiesić postępowanie sądowe, w którym stroną jest podmiot w restrukturyzacji. Oznacza to, że istnieje poważne ryzyko zahamowania wszystkich postępowań sądowych, gdzie stroną jest Getin Noble Bank SA, przede wszystkim po stronie pozwanej.

Oznacza to, że należy spodziewać się, że sprawy z udziałem Getin Noble Banku nie będą się toczyć przez najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy, aż do czasu wyjaśnienia sytuacji majątkowej Getin Noble Bank.

W związku z tematem przygotowujemy skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (szczegółowa informacja). 

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki uzyskane w 2021 r.

Rok 2021 był udanym rokiem dla walki kredytobiorców w sądach.
W mijającym roku w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię zapadło łącznie 126 wyroków w I i II instancji.
W 89% spraw zapadły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. W 6% sądy uznały, że umowy mogą być wykonywane dalej, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. W 6 przypadkach sąd I instancji oddalił powództwo: w jednym przypadku ze względu na rzekome naruszenie zasad współżycia społecznego poprzez żądanie ustalenia, że umowa jest nieważna, w jednym ze względu na brak statusu konsumenta, a w czterech kolejnych, gdyż sąd uznał, że umowa jest ważna i uczciwa.
Jednak tego typu wyroki są zmieniane w II instancji.
W naszych sprawach zapadły 32 wyroki w sądach apelacyjnych (należy pamiętać, że Sądy Apelacyjne na szerszą skalę zaczęły orzekać dopiero po tym, jak Sąd Najwyższy nie wydał spodziewanej we wrześniu uchwały w sprawach frankowych).
W 30 sprawach umowy zostały uznane za nieważne. Tylko w jednej sprawie zostało przyjęte, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji. W jednej sprawie sąd uznał, że umowa d. GE Money Banku może być wykonywana dalej z pominięciem tylko marży doliczanej do kursu średniego NBP, jednak w czterech innych sprawach przeciwko temu samemu bankowi sąd uznał, że również i tego typu umowa musi być uznana za nieważną.
Wydaje się więc, że linia orzecznicza jest już przesądzona i umowy będą uznawane za nieważne. Do rozstrzygnięcia w roku 2022 pozostanie kwestia rozliczeń stron, a zwłaszcza tego, czy w przypadku nieważnej umowy bankom (oraz kredytobiorcom) przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Moim zdaniem takie wynagrodzenie może być należne dopiero od chwili zażądania zwrotu kapitału i tę funkcję pełnią odsetki za opóźnienie. W sprawie ma się też wypowiedzieć TSUE.
Kolejne kwestie do rozstrzygnięcia, to znaczenie oświadczenia kredytobiorcy o akceptacji skutku upadku umowy i jego forma. Uchwała SN z 7 maja 2021 r. nie tyle cokolwiek wyjaśniła, co wywołała kolejne zamieszenie, tym razem poprzez wprowadzenie wymogu składania przez konsumentów oświadczeń, że nie chcą zrezygnować z ochrony danej im przepisami i dała powód, aby część sądów zaczęła zasądzać odsetki za opóźnienie dopiero od dnia takiego oświadczenia. Jest to błędna wykładnia przepisów, która również mam nadzieje zostanie powstrzymana przez TSUE.
Niezależnie od tego rok 2022 szykuje się jako rok kolejnych zwycięstw kredytobiorców w Sądach, czego wszystkim życzymy!
adw. dr Jacek Czabański
adw. Anna Wolna-Sroka

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5784/21; SSO Aleksandra Orzechowska) wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z października 2007 r., zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 116 tys. PLN oraz ponad 73 tys. CHF,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowę kredytu (w tym przypadku denominowanego) należało uznać za nieważną, w szczególności z uwagi na fakt, iż po stronie powodów istniało niczym nieograniczone ryzyko, o którym nie zostali właściwie poinformowani, jak również ze względu na zawarcie w umowie postanowień niedozwolonych, pozwalających bankowi na swobodę w kształtowaniu wysokości ich zobowiązania. Z uwagi na ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, należało uwzględnić roszczenie powodów o zwrot spełnionych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z tą jednak różnicą, iż datą początkową naliczania tych odsetek powinien być upływ 14 dni od daty doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty (z tego powodu sąd oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres, w jakim powodowie żądali zasądzenia ich od momentu upływu 7-dniowego terminu na spełnienie świadczenia przez bank). Za stronę przegrywającą proces należało uznać stronę pozwaną, w związku z czym jest ona zobowiązana zwrócić stronie powodowej koszty postępowania w całości. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa Millennium nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 1643/21), wydał wyrok, w którym: ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 66.349,26 PLN oraz 54.597,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

 • umowa nieważna
 • umowa bez indeksacji
 • rozliczenie jak kredytu złotowego
 • ugoda na warunkach PKO BP
 • ugoda na warunkach Banku Millennium

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR  oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262