Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1800 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 712 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

Podsumowanie 2022 r.

Rok 2022 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. Kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że umowy odsyłające do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki oraz brak rzetelnej informacji skutkują nieważnością, a skutkiem jest konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.

W 2022 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 312 wyroków w I instancji. Ponad 85% z nich (268) stwierdzało nieważność umowy kredytu.

Jeszcze bardziej cieszą wyroki Sądów Apelacyjnych. W prowadzonych przez nas sprawach zapadło łącznie 157 wyroków sądów apelacyjnych. W 94,9% (145 sprawach) sądy stwierdziły nieważność umów. W pojedynczych sprawach zapadały odmienne wyroki (w jednej sprawie sąd uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji, w jednej, że kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta w związku z czym umowa jest ważna, w kolejnej że umowa po prostu jest ważna i wreszcie w kolejnej, że umowa może być przeliczana wg kursu średniego NBP). W 4 sprawach sądy skierowały sprawę do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na uznanie umowy za bezwzględnie nieważną, choć zdaniem sądów należy najpierw ocenić umowę w świetle przepisów o bezskuteczności postanowień indeksacyjnych.

Wreszcie należy wspomnieć, że w 2022 r. Sąd Najwyższy wydał 6 wyroków w naszych sprawach, z czego w 4 sprawach oddalił skargi banków, w 1 sprawie uchylił niekorzystny wyrok dla kredytobiorcy, a w 1 sprawie uchylił wyrok korzystny (zapewne dlatego, że Sąd Apelacyjny nie ocenił skutków abuzywności, lecz przyjął bezwzględną nieważność umowy). Ponadto SN podjął decyzję w sprawach 16 złożonych skarg kasacyjnych, z czego 6 skarg banków w ogóle nie zostało przyjętych do rozpoznania, a 10 zostało przyjętych, w tym złożona przez nas skarga na zasądzenie dochodzonej kwoty bez odsetek za opóźnienie. 

O ile orzecznictwo jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (należy jednak zauważyć, że na ok. 100 wyroków SN jakie zapadło w tym roku, pojawiło się jednak kilka wyroków opowiadających się za tzw. odfranowieniem), to największym problemem pozostaje czas trwania postępowania. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 36 miesięcym, a więc 3 lata.

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania łącznie wynosił 60 miesięcy, a więc 5 lat. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że po krótkim okresie przyspieszenia rozpoznawania spraw związanych z wykrystalizowaniem się linii orzeczniczej i powołaniem specjalnego XXVIII wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozpoznawania tylko takich spraw, dalszy napływ nowych spraw powoduje przeciążenie sądu i wydłużanie terminu rozpoznania. Niestety bardzo wiele spraw czeka na rozpoznanie przez wiele lat . W naszych sprawach aż 25% spraw złożonych w 2015 i 2016 r. nie doczekało się jeszcze rozstrzygnięcia choćby w I instancji, a odsetek ten rośnie dla lat kolejnych:

Sprawa wymaga pilnego rozwiązania, bo wieloletnie oczekiwanie na wyjaśnienie sytuacji prawnej i ochronę przed stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych samo w sobie narusza polską Konstytucję, zobowiązania traktotowe oraz prawo europejskie. Sprawa wymaga więc pilnej interwencji. Sprawności postępowań sądowych nie sprzyjają przy tym takie pomysły Sądu Najwyższego, aby banki w przypadku przegranej nie musiały płacić odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia jak wszyscy inni dłużnicy – przyjęcie takiego rozwiązania wprost tylko zachęca do kwestionowania roszczeń tak długo jak się da. 

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa Getin Noble Bank uznana za nieważną!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 1371/20) , wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów łącznie kwotę 354.605,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu, pomimo spłacenia przez powodów kredytu w całości, zwrot nienależnego świadczenia musi się opierać na analizie prawnej umowy, która wiązała strony pod kątem czy była to umowa ważna czy nieważna. Zdaniem Sądu powodowie są konsumentami co obliguje Sąd do zastosowania do badania ważności umowy przepisów Dyrektywny 93/13/EWG. Sąd stwierdził, że umowa, która łączyła strony była oparta na wzorze, nie była negocjowana co oznacza, że powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na kształtowanie zapisów tej umowy. Sąd stwierdził ponadto, że doszło do naruszenia dobrych obyczajów oraz rażącego naruszenia interesów powodów, gdyż świadczy o tym nierówne rozłożenie praw i obowiązków w umowie oraz nieograniczone ryzyko kursowe. Sąd stwierdził również, że po wyeliminowaniu z umowy spornych postanowień umowy nie może ona dalej obowiązywać.  Z powyższych powodów zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Wygrana w przedsądzie SN

Sąd Najwyższy (I CSK 4565/22; SSN Maciej Kowalski) w dniu 28 marca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.12.2021 r. (I ACa 659/21; SSA Dorota Markiewicz), który ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem prawa zatrzymania do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty kredytu i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Kredytobiorca nie składał skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa Nordea-Habitat prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 24 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 659/22, SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska) co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 632/19, SSO Maria Piasecka) z dnia 18 marca 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od banku zwrot zaplaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu kwoty kredytu. Sąd obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego w całości. Sąd zgodził się z tym, że sporna umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone oraz że powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, jak również z tym, że postanowienia umowne odwoływały się do bankowych tabel kursowych bez jednoczesnego określenia jednoznacznych kryteriów ustalania kursów banku. Według sądu konsekwencją wyeliminowania tego typu klauzul umownych jest nieważność umowy, z uwagi na brak możliwości utrzymania jej w mocy. Zdaniem Sądu, zaskarżony wyrok należało zmienić w zakresie roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, po pierwsze biorąc pod uwagę datę złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, po drugie z uwagi na podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. Według Sądu, odsetki ustawowe za opóźnienie są należne powodom dopiero od momentu pouczenia ich przez sąd I instancji o skutkach nieważności umowy, co miało miejsce podczas ich przesłuchania. Ponadto, z uwagi na podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, są one należne jedynie do dnia doręczenia im oświadczenia banku o skorzystaniu z prawa zatrzymania, ponieważ od tego momentu nie można uznać, że bank znajduje się w opóźnieniu spełnienia świadczenia pieniężnego. W konsekwencji Sąd oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za pozostały okres. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw.…

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

 • umowa nieważna
 • umowa bez indeksacji
 • rozliczenie jak kredytu złotowego
 • ugoda na warunkach PKO BP
 • ugoda na warunkach Banku Millennium
 • ugoda na warunkach mBanku
 • potencjalne roszczenie banku o wynagrodzenie za tzw.  „korzystanie z kapitału”
 • wartość waloryzacji wskaźnikiem inflacji

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR  oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262