Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 2500 klientów.

Jakie są korzyści z nieważności umowy kredytu?

Jeżeli umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (CHF, USD, EUR, JPY) została zawarta na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą można ją zakwestionować i dążyć do uznania jej przez sąd za nieważną. Jeżeli umowa jest nieważna, to:

 • Strony muszą sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia, czyli bank musi zwrócić kredytobiorcy kwotę zapłaconych przez niego rat spłaty kredytu i innych opłat związanych z kredytem, a kredytobiorca musi bankowi zwrócić kwotę otrzymaną w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. 
 • Nie istnieje zadłużenie wyliczane obecnie przez bank na podstawie umowy kredytu, która zostanie uznana za nieważną.
 • Hipoteka ustanowiona na podstawie nieważnej umowy również jest nieważna i zostanie wykreślona z księgi wieczystej.

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

98% korzystnych wyroków!

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.
Możesz przeszukiwać bazę naszych wyroków pod kątem banku lub rodzaju rozstrzygnięcia. W naszych sprawach 98% wyroków prawomocnych było korzystnych dla kredytobiorców.
0
wyroków uzyskaliśmy w czerwcu 2024 r.
0
wyroków uzyskaliśmy od początku 2024 r.
0
wyroków uzyskaliśmy od 2016 r.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę!

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Proces czy ugoda?

Pozwij bank i doprowadź do uznania umowy za nieważną

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pozwie domagamy się uznania umowy za nieważną ze względu na nieuczciwe postanowienia indeksacyjne oraz brak rzetelnej informacji o ryzyku.
 • Nieważność umowy oznacza, że strony muszą sobie wzajemnie zwrócić to co świadczyły, czyli kredytobiorca może żądać zwrotu tego co zapłacił bankowi, a bank może żądać zwrotu wypłaconej kwoty kredytu, ale bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Nieważna umowa oznacza również nieważność hipoteki i brak rzekomego zadłużenia z tytułu kredytu.

Bank zaproponował ugodę  – sprawdź ją z nami!

 • Skąd wiesz czy ugoda zaproponowana przez bank jest uczciwa?
 • Proponujemy kompleksową usługę doradztwa prawnego celem sprawdzenia ugody proponowanej przez bank

W ramach pakietu usług:

 • przygotujemy finansowe rozliczenie umowy,
 • wyliczymy ile możesz uzyskać w sądzie,
 • przeanalizujemy Twoją indywidualną sytuację,
 • przygotujemy kontrpropozycję dla banku,
 • weźmiemy udział w negocjacjach.
 
 
 
 

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 4632/23 (SSO Maciej Nawrocki) p-ko bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…)…

Umowa kredytu Getin Bank prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 lipca 2024 r. (I ACa 2992/23; SSA Małgorzata Zwierzyńska) wydał wyrok częściowy, którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 05 grudnia 2022 r. (I C 171/21; SSO Michał Jank) w zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej…

Umowa z kwietnia 2006 r. zawarta z Millennium Bank S.A. nieważna.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. I C 3419/23 (SSO Mariusz Matera) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że umowa kredytu z kwietnia 20006 r. jest w całości nieważna, II. zasądził od banku na…

Powództwo Banku Millennium oddalone. Oddalone powództwo wzajemne kredytobiorcy o waloryzację

15 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 1171/21; SSO Jarosław Klon) wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo Banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu ze względu na fakt skutecznego dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności przez kredytobiorców (bank nie uznawał skuteczności tego potrącenia). II oddalił powództwo wzajemne kredytobiorców…

Umowa d. GE Money Banku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 12 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1364/20; SSO Anna Ogińska-Łągiewka) ustalił nieważność umowy zawartej z GE Money Bankiem w lipcu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 316 tys. zł z odsetkami częściowo od…

Nieważność umowy Millennium

W dniu 11 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Jacek Tyszka, sygn. XXIV C 1298/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) Ustalił nieważność umowy Millennium z listopada 2007 r.2) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 340 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi…

Umowa kredytu d. Nordea Bank Polska nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. (SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk); IV C 750/21): ustalił, że umowa kredytu dawnego Nordea Bank Polska S.A. z listopada 2010 r. jest nieważna; zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 188.217,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od…

Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. (SSO Anna Popławska-Czerwińska); III C 1436/20): ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z sierpnia 2005 r. jest nieważna; zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwoty 154.384,06 PLN oraz 58.820,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi…

Umowa kredytu z kwietnia 2008 r. bezskuteczna.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 8019/22 (SSO Henryk Walczewski) przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (SA) Oddział w Polsce: I. ustalił, że umowa o kredyt z…

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 11 lipca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1573/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 lipca 2022 r. (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu waloryzowanego zawartej z mBankiem w kwietniu 2008 r. w wysokości 700…

Podsumowanie 2023 r.

Rok 2023 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. 

W ciągu roku zapadło kilkaset orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących, że nieuczciwe są umowy, którym nie towarzyszą rzetelne informacje o ryzyku, a także indeksacja odsyłająca do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki (należy wskazać, że zapadły tylko 3 odmienne orzeczenia SN, w których uznano, że takie umowy są ważne, odrzucając przy okazji dorobek Trybunału Sprawiedliwości UE).

W 2023 r. zapadły także bardzo ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, w których stwierdzono, że w przypadku nieważności umowy kredytu przedsiębiorcy nie przesługuje prawo do żądania rekompensaty od konsumenta poza zwrotem kwoty kredytu, stwierdzono że od konsumentów nie można wymagać żadnych sformalizowanych oświadczeń o akceptacji nieważności umowy i nie można od takiego oświadczenia uzależniać biegu terminu należnych konsumentowi odsetek za opóźnienie. Dzięki temu konsument powinien otrzymać odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty za okres postępowania sądowego, co będzie stanowiło rekompensatę za długotrwałość takiego postępowania.

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

Niektóre banki składają skargi kasacyjne, aczkolwiek jest ich coraz mniej. Niestety, wcześniej złożone skargi kasacyjne doprowadziło do zakorkowania się Sądu Najwyższego. Aczkolwiek SN często odmawia przyjęcia kolejnych skarg banków do rozpoznia, to jednak na etapie po przyjęciu skargi, w 2023 r. wydał w prowadzonych przez nas sprawach tylko 3 orzeczenia, przy czym w jednym orzeczeniu odrzucił skargę banku jako niedopuszczalną pomimo jej wcześniejszego przyjęcia do rozpoznania, w drugim uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok, wreszcie w trzecim wyroku uchylił korzystny dla kredytobiorcy wyrok – była to głośna sprawa wyroku z  19 września 2023 r. (II CSKP 1627/22), w którym trzech nowych sędziów SN postanowiło zademonstrować, że nie czują się związani wyrokami TSUE (w sumie ten skład wydał trzy tego typu wyroki w sprawach frankowych).

O ile orzecznictwo sądowe jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej, to dalej problemem pozostaje czas trwania postępowania. Na szczęście po wyrokach TSUE kredytobiorcy mogą liczyć na pewną rekompensatę w formie odsetek za opóźnienie, ale dalej czas trwania postępowania jest zbyt długi.

W sprawach zakończonych w 2023 r. wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 40 miesięcy, a więc wydłużył się o 4 miesiące w stosunku do spraw zakończonych wyrokiem w 2022 r. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania apelacyjnego wynosił 17 miesięcy, a łączny czas I i II instancji –  52 miesiące (czyli o 8 miesięcy krótcej niż w 2022 r.; przyczyną skrócenia czasu postępowania był brak zawieszania spraw apelacyjnych do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE).

Należy mieć nadzieję, że szybsze tempo osądzania spraw w apelacji, brak kolejnych istotnych pytań do TSUE, które mogłyby być powodem do zawieszania postępowania, wykrystalizowanie się linii orzeczniczej, a także przejęcie znacznej liczby spraw przez inne sądy niż obciążony Sąd Okręgowy w Warszawie (aktualnie pozwy powinny być kierowane do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorców) powinny skutkować zauważalnym spadkiem czasu trwania postępowania.

Niestety wyjątkiem są sprawy toczące się przeciwko Getin Noble Bank – upadłość tego banku spowodowała znaczne perturbacje w postępowaniach, aczkolwiek ostatecznie sądy przyjęły słuszny kierunek, że mogą orzekać co do ważności lub nieważności umowy kredytu, niezależnie od kwestii roszczeń o zapłatę, które będą rozstrzygane przede wszystkim w postępowaniu upadłościowym.

Fakt, że wskutek wyroku TSUE nie ma już wątpliwości, że konsumenci powinni otrzymywać odsetki za opóźnienie od swojego roszczenia za czas postępowania sądowego powinien spowodować, że bankom przestanie zależeć na przedłużaniu postępowań, a może nawet zaczną proponować atrakcyjne ugody jeszcze w trakcie postępowania sądowego. Tego na razie jednak jeszcze nie zauważyliśmy. Przeciwnie, kolejne banki wytaczają sprawy przeciwko kredytobiorcom o zwrot kwoty kredytu oraz dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji. W świetle orzeczeń TSUE losy tych powództw są przesądzone, jednak wywołują one dodatkowe obciążenie sądów nowymi sprawami.

Na poniższym wykresie pokazaliśmy, jaki jest etap prowadzonych przez nas spraw, w zależności od roku rozpoczęcia zlecenia. Przykładowo, sprawy rozpoczęte w 2020 r. w 10% spraw osiągnęły już etap wyroku sądu II instancji, w 40% spraw został wydany wyrok Sądu I instancji, ale w blisko 50% spraw postępowanie ciągle się jeszcze toczy w I instancji. W porównaniu do zeszłych lat, ubywa spraw trwających najdłużej, jednak ciągle trudno uznać obecną sytuację za akceptowalną.

 

Upadłość Getin Noble Bank

20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A.

O tym co robić w tej sytuacji piszemy tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/jak-sie-przygotowac-na-upadlosc-getin-noble-bank-s-a/

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka komandytowo-akcyjna

(do 7 sierpnia 2023 r. spółka partnerska)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0001051345