Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 2300 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 779 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

Sytuacja Getin Noble Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2023 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A.

O tym jak się przygotować na upadłość Banku piszemy tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/jak-sie-przygotowac-na-upadlosc-getin-noble-bank-s-a/

Podsumowanie 2022 r.

Rok 2022 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. Kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że umowy odsyłające do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki oraz brak rzetelnej informacji skutkują nieważnością, a skutkiem jest konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.

W 2022 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 312 wyroków w I instancji. Ponad 85% z nich (268) stwierdzało nieważność umowy kredytu.

Jeszcze bardziej cieszą wyroki Sądów Apelacyjnych. W prowadzonych przez nas sprawach zapadło łącznie 157 wyroków sądów apelacyjnych. W 94,9% (145 sprawach) sądy stwierdziły nieważność umów. W pojedynczych sprawach zapadały odmienne wyroki (w jednej sprawie sąd uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji, w jednej, że kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta w związku z czym umowa jest ważna, w kolejnej że umowa po prostu jest ważna i wreszcie w kolejnej, że umowa może być przeliczana wg kursu średniego NBP). W 4 sprawach sądy skierowały sprawę do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na uznanie umowy za bezwzględnie nieważną, choć zdaniem sądów należy najpierw ocenić umowę w świetle przepisów o bezskuteczności postanowień indeksacyjnych.

Wreszcie należy wspomnieć, że w 2022 r. Sąd Najwyższy wydał 6 wyroków w naszych sprawach, z czego w 4 sprawach oddalił skargi banków, w 1 sprawie uchylił niekorzystny wyrok dla kredytobiorcy, a w 1 sprawie uchylił wyrok korzystny (zapewne dlatego, że Sąd Apelacyjny nie ocenił skutków abuzywności, lecz przyjął bezwzględną nieważność umowy). Ponadto SN podjął decyzję w sprawach 16 złożonych skarg kasacyjnych, z czego 6 skarg banków w ogóle nie zostało przyjętych do rozpoznania, a 10 zostało przyjętych, w tym złożona przez nas skarga na zasądzenie dochodzonej kwoty bez odsetek za opóźnienie. 

O ile orzecznictwo jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (należy jednak zauważyć, że na ok. 100 wyroków SN jakie zapadło w tym roku, pojawiło się jednak kilka wyroków opowiadających się za tzw. odfranowieniem), to największym problemem pozostaje czas trwania postępowania. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 36 miesięcym, a więc 3 lata.

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania łącznie wynosił 60 miesięcy, a więc 5 lat. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że po krótkim okresie przyspieszenia rozpoznawania spraw związanych z wykrystalizowaniem się linii orzeczniczej i powołaniem specjalnego XXVIII wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozpoznawania tylko takich spraw, dalszy napływ nowych spraw powoduje przeciążenie sądu i wydłużanie terminu rozpoznania. Niestety bardzo wiele spraw czeka na rozpoznanie przez wiele lat . W naszych sprawach aż 25% spraw złożonych w 2015 i 2016 r. nie doczekało się jeszcze rozstrzygnięcia choćby w I instancji, a odsetek ten rośnie dla lat kolejnych:

Sprawa wymaga pilnego rozwiązania, bo wieloletnie oczekiwanie na wyjaśnienie sytuacji prawnej i ochronę przed stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych samo w sobie narusza polską Konstytucję, zobowiązania traktotowe oraz prawo europejskie. Sprawa wymaga więc pilnej interwencji. Sprawności postępowań sądowych nie sprzyjają przy tym takie pomysły Sądu Najwyższego, aby banki w przypadku przegranej nie musiały płacić odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia jak wszyscy inni dłużnicy – przyjęcie takiego rozwiązania wprost tylko zachęca do kwestionowania roszczeń tak długo jak się da. 

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 883/22 (Sędzia Ewa Jarzyńska) przeciwko Bank BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowę należało uznać za nieważną. Sąd nie zgodził się z poglądem zakładającym możliwość wyeliminowania jedynie części postanowienia umownego (dot. marży banku) i pozostawienia go w mocy w pozostałym zakresie. Jeśli zaś chodzi o częściowe oddalenie powództwa, to zostało ono oddalone jedynie w zakresie kilku PLN, z uwagi na drobną różnicę pomiędzy wyliczeniami dokonanymi przez stronę powodową, a wyliczeniami wynikającymi z opinii biegłego sądowego. Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone nie od dnia pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności, ale od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Kolejna nieważność umowy BRE Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 6774/21 (SSO Paweł Krekora) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach sąd wskazał, że umowa została zawarta według wzorca umownego, a w jej treści znajdują się postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że umowy nie da się utrzymać w mocy i należy uznać ją za nieważna. Postanowienia niedozwolone dały bankowi prawo do jednostronnego kształtowania kursów kupna i sprzedaży, stosowanych do wypłaty i spłaty kredytu. Ponadto, brak było dowodu na to, aby kredytobiorcy zostali rzetelnie poinformowani o ryzyku kursowym. Jeśli zaś chodzi o częściowe oddalenie powództwa, to zostało ono oddalone jedynie w zakresie 2 centymów. Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone nie od dnia pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności, ale od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, gdyż sytuacja konsumentów w przypadku nieważności umowy, nie może być gorsza od sytuacji, w której umowa byłaby ważna. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Oddalenie powództwa banku o dodatkowe wynagrodzenie albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj; XXVIII C 944/22) oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę 346 tys. zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu w wysokości 400 tys. zł albo o zapłatę dodatkowej kwoty 133 tys. zł tytułem waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Sąd uwzględnił natomiast roszczenie banku o zapłatę kwoty 110 tys. zł, która pozostała po potrąceniu spłat kredytobiorcy w wysokości 290 tys. zł z kwotą wypłaconego kredytu. Co ciekawe, pomimo złożonego oświadczenia o potrąceniu, bank nie cofnął powództwa w tym zakresie, co spowodowało jego oddalenie. Niestety Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanych o rozłożenie tej kwoty na raty na podstawie art 320 kpc., pomimo tego, że sytuacja materialna kredytobiorców jest obecnie trudna a na dodatek bank blokuje usunięcie hipoteki z nieruchomości a poprzez wpis do BIK pozbawił kredytobiorców możliwości zaciągania jakichkolwiek nowych kredytów. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców stwierdzajacy nieważność umowy zapadł w lipcu 2020 r., jednak bank wniósł o zawieszenie skuteczności tego wyroku, co zostało uwzględnione przez Sąd Apelacyjny w Warsawie. Złożona przez bank skarga kasacyjna została przyjęta do rozpozania, ale nie została jeszcze wyznaczona rozprawa w SN. W rezultacie bank ciągle posiada wpis hipoteki i domaga się spłat rat kredytu tak jakby umowa była ważna, a ze względu na rzekome zaległości wpisał kredytobiorców do BIKu. Niestety Sąd Okręgowy nie uwzględnił podnoszonych zarzutów sprzeczności roszczeń banku z zasadami współżycia społecznego, poprzez to że z jednej strony bank domaga się natychmiastowego rozliczenia nieważnej umowy, a z drugiej strony swoim działaniem uniemożliwania to kredytobiorcom. Sąd nie uwzględnił nawet zarzutu braku opóźnienia kredytobiorców w spełnieniu świadczenia i zasądził odsetki od zasądzonej części kwoty kredytu od wytoczenia powództwa przez bank w 2021 r. Jak widać ochrona konsumenta w Polsce nie jest jeszcze na poziomie europejskim, a zapewnie realnej ochrony konsumentowi jest zadaniem…

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

 • umowa nieważna
 • umowa bez indeksacji
 • rozliczenie jak kredytu złotowego
 • ugoda na warunkach PKO BP
 • ugoda na warunkach Banku Millennium
 • ugoda na warunkach mBanku
 • potencjalne roszczenie banku o wynagrodzenie za tzw.  „korzystanie z kapitału”
 • wartość waloryzacji wskaźnikiem inflacji

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR  oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262