Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XXVIII C 2846/21):

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w całości.

Przedmiotowa sprawa dotyczy dość nietypowego stanu faktycznego, ponieważ o ile umowa kredytu została zawarta przez dwóch kredytobiorców, o tyle po kilku latach od jej zawarcia jeden z kredytobiorców został zwolniony z długu (na mocy aneksu), zaś w jego miejsce do umowy przystąpił inny kredytobiorca. Kredytobiorca „odłączony” od umowy kredytu nie występował w procesie sądowym po stronie powodowej.

Wydany wyrok oznacza więc, że Sąd zgodził się argumentacją dotyczącą braku współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej, w szczególności w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2023 (III CZP 12/23) oraz z dnia 26.10.2023 (III CZP 156/22).

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.