Webinaria

Materiały wideo

Teksty

Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył powództwo o zapłatę, a w 2016 r. uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek uprawomocnienia się nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w toku którego w 2021 r. komornik poinformował dłużników o pierwszej licytacji nieruchomości, do której na szczęście nie doszło. W uzasadnieniu postanowienia z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wskazał m.in., że: w niniejszej sprawie należy mieć na względzie to, że uzasadnienie do zaskarżonego nakazu zapłaty zostało sporządzone już po wniesieniu skargi nadzwyczajnej, na wyraźne żądanie Sądu Najwyższego – 5 lat po wydaniu przez Sąd Okręgowy nakazu zapłaty, nie można pominąć tego, że analizowane postępowanie toczyło się w trybie postępowania upominawczego, w którego toku nie odbyła się żądna rozprawa, na której strony mogłyby przedstawić swoje racje, przyczyną uchylenia zaskarżonego nakazu zapłaty nie jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia abuzywnych postanowień umownych przez Sąd Najwyższy (co zresztą jednak stwierdził sam Sąd Okręgowy w sporządzonym uzasadnieniu), ale brak ich zbadania w toku postępowania. Okoliczności wydania rozstrzygnięcia i tryb procedowania pozwalają na przyjęcie przez Sąd Najwyższy, że sąd meriti nie zbadał treści stosunku prawnego łączącego strony, w każdym przypadku – nawet w sytuacji bezczynności strony – sąd ma obowiązek przestrzegać standardów ochrony konsumentów, brak odpowiedniej analizy postanowień…

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich pisma, Sąd odrzucił ich sprzeciw, a nakaz zapłaty się uprawomocnił. Dzięki mojej skutecznej interwencji i szerokiej argumentacji we wniosku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa ma szanse na pozytywne zakończenie. W dniu 10 lutego 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w imieniu kredytobiorców skargę nadzwyczajną. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy uchyli nakaz zapłaty, a kredytobiorcy będą mogli wreszcie spać spokojnie i sprawiedliwości stanie się zadość! Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Przygotowujemy skargę na decyzję BFG w sprawie Getin Noble Banku!

Termin do 7 października 2022! W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank. Może to mieć negatywne skutki dla klientów banku, którzy są w sporze sądowym lub planują rozpoczęcie postępowania sądowego. Do negatywnych konsekwencji należy: Zawieszenie ich spraw sądowych na wniosek BFGZwiększone ryzyko faktycznej niewypłacalności w przypadku pozytywnego wyniku rozprawy sądowej Temat jest szczególnie istotny dla klientów, dla których suma wpłat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu lub kredyt został całkowicie spłacony. Jednym z działań, które nasza kancelaria podejmuje w tym temacie jest skierowanie skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Takie działanie wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, uwzględniając skargę na decyzję, stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa. Wniesienie skargi jest zasadne wobec wszystkich umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Termin na wniesienie skargi upływa w dniu 7 października 2022 r. (najbliższy piątek). Korzystne orzeczenie sądu administracyjnego będzie determinowało ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą BFG. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie przez BFG decyzji z naruszeniem prawa jest ograniczona do wysokości poniesionej straty. Wszyscy klienci Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka otrzymają dostęp do materiałów niezbędnych do wystosowania skargi bezpłatnie (wymagana jest jedynie opłata sądowa 200 zł). Kredytobiorcom, którzy są reprezentowani przez inne Kancelarie zalecamy ewentualny kontakt z ich pełnomocnikami w celu wypracowania najlepszej strategii działania. Osoby, które dopiero zastanawiają się nad rozpoczęciem sporu sądowego z Getin Noble Bankiem, zachęcamy do kontaktu w tym…