Webinaria

Materiały wideo

Teksty

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich pisma, Sąd odrzucił ich sprzeciw, a nakaz zapłaty się uprawomocnił. Dzięki mojej skutecznej interwencji i szerokiej argumentacji we wniosku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa ma szanse na pozytywne zakończenie. W dniu 10 lutego 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w imieniu kredytobiorców skargę nadzwyczajną. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy uchyli nakaz zapłaty, a kredytobiorcy będą mogli wreszcie spać spokojnie i sprawiedliwości stanie się zadość! Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Przygotowujemy skargę na decyzję BFG w sprawie Getin Noble Banku!

Termin do 7 października 2022! W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank. Może to mieć negatywne skutki dla klientów banku, którzy są w sporze sądowym lub planują rozpoczęcie postępowania sądowego. Do negatywnych konsekwencji należy: Zawieszenie ich spraw sądowych na wniosek BFGZwiększone ryzyko faktycznej niewypłacalności w przypadku pozytywnego wyniku rozprawy sądowej Temat jest szczególnie istotny dla klientów, dla których suma wpłat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu lub kredyt został całkowicie spłacony. Jednym z działań, które nasza kancelaria podejmuje w tym temacie jest skierowanie skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Takie działanie wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, uwzględniając skargę na decyzję, stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa. Wniesienie skargi jest zasadne wobec wszystkich umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Termin na wniesienie skargi upływa w dniu 7 października 2022 r. (najbliższy piątek). Korzystne orzeczenie sądu administracyjnego będzie determinowało ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą BFG. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie przez BFG decyzji z naruszeniem prawa jest ograniczona do wysokości poniesionej straty. Wszyscy klienci Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka otrzymają dostęp do materiałów niezbędnych do wystosowania skargi bezpłatnie (wymagana jest jedynie opłata sądowa 200 zł). Kredytobiorcom, którzy są reprezentowani przez inne Kancelarie zalecamy ewentualny kontakt z ich pełnomocnikami w celu wypracowania najlepszej strategii działania. Osoby, które dopiero zastanawiają się nad rozpoczęciem sporu sądowego z Getin Noble Bankiem, zachęcamy do kontaktu w tym…

Nieważność umowy również dla przedsiębiorców - stwierdza Sąd Najwyższy

Dzisiaj Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 40/22 stwierdził, że: 1. Sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego umowy kredytu indeksowanego jest pozostawienie w rękach jednej strony możliwości wyznaczania kursu stosowanego do przeliczeń. W rezultacie prowadzi to do nieważności takiej umowy. 2. Jeżeli drugą stroną umowy jest konsument, to zastosowanie znajdzie sankcja szczególna, czyli brak związania konsumenta postanowieniem nieuczciwym zgodnie z art. 385(1) § 2 kc. Uchwała SN rozwiązuje problem niekonsekwentnego orzecznictwa sądów w sprawach kredytów zawieranych w celach związanych z działalnością gospodarczą (przez przedsiębiorców, ale również i osoby fizyczne, które później taki lokal wynajmowały). Od teraz nie będzie ulegało wątpliwości, że tego typu umowy są bezwzględnie nieważne. W sprawach konsumenckich, umowa nie jest nieważna, lecz najpierw należy ocenić czy może być wykonywana dalej bez postanowień nieuczciwych. SN w wyrokach z 3 lutego 2022 r., II CSKP 415/22 p-ko Deutsche oraz II CSKP 975/22 p-ko Raiffeisen uznał jednak, że bez takich postanowień umowa musi upaść. Konsument ma zaś jeszcze możliwość wyrażenia następczej zgody na taką umowę, która w efekcie będzie skuteczna. W tym świetle wydaje się, że ostatecznie sytuacja zarówno konsumentów jak i nie-konsumentów ostatecznie sprowadzi się do tego samego – czyli nieważności umowy.