W wyniku błędów pełnomocnika banku uprawomocnił się wyrok I instancji!

W dniu 10 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bernard Chazan, V ACz 14/23) wydał postanowienie oddalające ostatnie z zażaleń złożonych przez pełnomocnika banku BPH S.A. co doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku wydanego w I instancji. Wyrok w Sadzie Okręgowym zapadł 25 października 2021 r. Pełnomocnik banku złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, ale nie odebrał go w terminie 14 dni od publikacji w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Z upływem tego terminu bieg rozpoczął 14 dniowy termin do złożenia apelacji, której bank nie złożył. Na skutek wezwania banku do wykonania wyroku w marcu 2022 r. pełnomocnik...

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich...

Umowa PKO BP (d. Nordea) nieważna, odsetki od wezwania przedsądowego

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Małgorzata Misiurna) sygn. akt XV C 132/21: 1. ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z 2007 r.; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 137.429,15 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził 6.434 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo uwzględnione zostało w całości, ponieważ klauzule waloryzacyjne są abuzywne, a ich usunięcie powoduje nieważność całej umowy. Jednocześnie, sąd jest zdania, że umowa nie narusza art. 69 prawa bankowego, ale nieważność wynika z konieczności...

Sąd ustala nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 18078/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z 2006 r. zawarta z BRE Bankiem jest nieważna. Sąd zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 637.485,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25.11.2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.