Teksty

Przygotowujemy skargę na decyzję BFG w sprawie Getin Noble Banku!

Termin do 7 października 2022! W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank. Może to mieć negatywne skutki dla klientów banku, którzy są w sporze sądowym lub planują rozpoczęcie postępowania sądowego. Do negatywnych konsekwencji należy: Zawieszenie ich spraw sądowych na wniosek BFGZwiększone ryzyko faktycznej niewypłacalności w przypadku pozytywnego wyniku rozprawy sądowej Temat jest szczególnie istotny dla klientów, dla których suma wpłat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu lub kredyt został całkowicie spłacony. Jednym z działań, które nasza kancelaria podejmuje w tym temacie jest skierowanie skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Takie działanie wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, uwzględniając skargę na decyzję, stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa. Wniesienie skargi jest zasadne wobec wszystkich umów kredytu powiązanych z kursem…

Nieważność umowy również dla przedsiębiorców - stwierdza Sąd Najwyższy

Dzisiaj Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 40/22 stwierdził, że: 1. Sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego umowy kredytu indeksowanego jest pozostawienie w rękach jednej strony możliwości wyznaczania kursu stosowanego do przeliczeń. W rezultacie prowadzi to do nieważności takiej umowy. 2. Jeżeli drugą stroną umowy jest konsument, to zastosowanie znajdzie sankcja szczególna, czyli brak związania konsumenta postanowieniem nieuczciwym zgodnie z art. 385(1) § 2 kc. Uchwała SN rozwiązuje problem niekonsekwentnego orzecznictwa sądów w sprawach kredytów zawieranych w celach związanych z działalnością gospodarczą (przez przedsiębiorców, ale również i osoby fizyczne, które później taki lokal wynajmowały). Od teraz nie będzie ulegało wątpliwości, że tego typu umowy są bezwzględnie nieważne. W sprawach konsumenckich, umowa nie jest nieważna, lecz najpierw należy ocenić czy może być wykonywana dalej bez postanowień nieuczciwych. SN w wyrokach z 3 lutego 2022 r., II CSKP 415/22 p-ko Deutsche oraz II CSKP 975/22 p-ko Raiffeisen uznał jednak, że bez takich postanowień umowa musi upaść. Konsument ma zaś jeszcze możliwość wyrażenia następczej zgody na taką umowę, która w efekcie będzie skuteczna. W tym świetle wydaje się, że ostatecznie sytuacja zarówno konsumentów jak i nie-konsumentów ostatecznie sprowadzi się do tego samego – czyli nieważności umowy.

Podsumowanie wyroków z 2020 roku

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką dr Jacek Czabański i Partnerzy w 2020 r. zapadło w sumie 68 wyroków (w sądach I i II instancji), z czego 64 były korzystne dla kredytobiorców (94%). Nieliczne wyroki niekorzystne związane były przede wszystkim z przyjęciem przez sąd, że w danej sprawie kredytobiorca nie był konsumentem. Sytuacja zdecydowanie się więc poprawiła względem poprzednich lat. Pomogło oczywiście stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażone w wyroku z 3.10.2019 r. (sprawa p. Dziubak), ale także i zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który od 2018 r. zaczął coraz bardziej brać konsumentów pod ochronę. Niestety do tej pory Sąd Najwyższy nie przyjął jednolitej linii czy umowy z wadliwym mechanizmem indeksacji/denominacji należy uznawać za w całości nieważne czy też można je wykonywać dalej. W sądach dominujący się stał pogląd o nieważności takich umów, ale SN przyjął taką możliwość tylko w jednym orzeczeniu, podczas gdy w kilku innych wypowiedział się za obowiązywaniem umowy dalej, ale bez indeksacji. Rok 2021 mam nadzieję, że przyniesie nam rozwiązanie zarówno tej kwestii, jak i sposobu rozliczeń stron takiej nieważnej umowy kredytu oraz położy kres roszczeniom banku o jakieś dodatkowe wynagrodzenie rzekomo im należne, bo ich umowa była tak nieuczciwa, że aż nieważna. Wszystkim kredytobiorcom życzę udanego…

Jakie haki stosują banki w sprawach frankowych

14 października 2020 r. na stronie Forbes.pl ukazał się artykuł adw. Anny Wolnej-Sroki: Jeśli w grę wchodzi wysoka stawka, bank nie cofnie się przed niczym. Z tego względu należy zawsze dokładnie czytać bankową umowę, a wszelkie zapewnienia ze strony pracowników banku odbierać na piśmie. Pokazują to ostatnie przypadki ugód proponowanych przez banki https://www.forbes.pl/opinie/kontrowersyjne-praktyki-bankow-wobec-frankowiczow-ktorzy-ida-do-sadu

adw. Jacek Czabański dla Gazety Wyborczej: Sąd Najwyższy za nieważnością umowy

Do tej pory Sąd Najwyższy konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny, czyli zniechęcać przedsiębiorców do narzucania nieuczciwych umów. W tym wyroku SN zajął stanowisko – na razie odosobnione – że w grę wchodzić powinna w takich sytuacjach nieważność umowy, w ślad za sugestią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak – tłumaczy adwokat Jacek Czabański. https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25939384,niewazne-umowy-o-kredyty-frankowe-kontrowersyjne-uzasadnienie.html

Sąd Najwyższy pierwszy raz za nieważnością umowy kredytu

Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie o kredyt indeksowany. Po raz pierwszy uznał, że wadliwy mechanizm indeksacji prowadzi do unieważnienia umowy. Po drugie przyznał, że jego dotychczasowe stanowisko, co do uzupełnienia umowy kursem średnim było błędne. Po trzecie wskazał, że banki mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. – SN jasno stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i nie wiążą kredytobiorcy. Co ważniejsze wskazał, że jego wcześniejsze stanowisko o możliwości dopuszczenia uzupełnienia umowy kursem średnim NBP było błędne. Taka możliwość jest wykluczona, co przecina dalsze dywagacje banków i niektórych sądów na ten temat.  Ponadto po raz pierwszy SN stwierdził, że taka konstrukcja umowy, a więc wadliwy mechanizm indeksacji, może prowadzić do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać dalej, z pozostawieniem stawki LIBOR, ale bez indeksacji. Jednocześnie SN wyszedł poza roszczenia w sprawie i zasugerował bankom, że mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. To zupełnie zadziwiająca sugestia zważywszy, że w sprawie nie było w ogóle podnoszonych takich argumentów – tłumaczy mec. Czabański. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/uniewaznienie-umowy-kredytu-frankowego-przez-sad-najwyzszy,499702.html

Coraz wolniej w sądach

adw. dr Jacek Czabański dla Dziennika Gazety Prawnej. Kurs CHF w górę a sądy działają coraz wolniej, najpierw ze względu na kolejne wątpliwości i pytania do TSUE oraz Sądu Najwyższego, a teraz ze względu na koronawirusa. Zły czas dla kredytobiorców (więcej na https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1460849,frankowicze-postepowania-sadowe-koronawirus-tsue.html)

W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 rząd powinien podjąć realne działania w zakresie pomocy kredytobiorcom frankowym.

17 marca 2020 r. adw. Anna Wolna-Sroka dla Wprost Obecnie złoty polski osłabia się wobec głównych walut świata, czego konsekwencją jest m.in. wzrost kursu franka szwajcarskiego. Wskazana sytuacja w sposób bezpośredni wpływa na wysokość zobowiązania kredytobiorców frankowych, których zarówno raty, jak i wysokość zobowiązania w przeliczeniu na złote polskie zależy od kursu franka szwajcarskiego (więcej na https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10307405/frankowicze-a-pandemia-koronawirusa.html)

Sąd w Gdańsku kieruje nowe pytania do TSUE

Pytania Sądu w Gdańsku sugerują, że nieuczciwość umów dawnego GE Money Banku dotyczy tylko wysokości marży, uzyskiwanej na kursach stosowanych do przeliczeń zobowiązań z umowy kredytu, a nie całego mechanizmu indeksacji. Ponadto sąd pyta, czy aneks, który kilka lat później sprecyzował zasady ustalania tych kursów, uzdrawia poprzednie nieprawidłowości, a więc umowa nie może być już kwestionowana. To wszystko są tezy banków – mówi adwokat dr Jacek Czabański. Więcej na: https://www.money.pl/banki/nowe-pytania-do-tsue-frankowicze-moga-byc-spokojni-banki-nie-moga-zawieszac-postepowan-6471905008805505a.html

Frankowy paraliż?

– Nie mam wątpliwości, że sądy pierwszej instancji powinny wydawać wyroki na bazie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Sądy drugiej instancji powinny przeanalizować, czy rzeczywiście w sprawie występuje nowy problem, który wymagałby dodatkowej wykładni prawa unijnego, aby wydać wyrok. Myślę, że sąd krajowy bez odpowiedzi na pytania sformułowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, po analizie dotychczasowego orzecznictwa trybunału, powinien stwierdzić możliwość samodzielnego wyrokowania – twierdzi dr Czabański. I uzupełnia, że można oczywiście przyjąć za właściwy model, w którym jakiekolwiek pytania prejudycjalne skutkować będą zawieszaniem postępowań. Pytanie jednak, czy racjonalne byłoby czekanie po 10–15 lat na wyrok, bo przecież po tych pytaniach mogą być kolejne. – W taki sposób sądy nie zapewnią skutecznej ochrony konsumentom, do czego są zobowiązane, a kredytobiorcy będą zmuszeni do zaprzestania spłat prawnie wątpliwego kredytu – twierdzi Czabański. Więcej na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1449322,frankowicze-wyrok-tsue-sprawy-zawieszone.html