Teksty

Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył powództwo o zapłatę, a w 2016 r. uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek uprawomocnienia się nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w toku którego w 2021 r. komornik poinformował dłużników o pierwszej licytacji nieruchomości, do której na szczęście nie doszło. W uzasadnieniu postanowienia z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wskazał m.in., że: w niniejszej sprawie należy mieć na względzie to, że uzasadnienie do zaskarżonego nakazu zapłaty zostało sporządzone już po wniesieniu skargi nadzwyczajnej, na wyraźne żądanie Sądu Najwyższego – 5 lat po wydaniu przez Sąd Okręgowy nakazu zapłaty, nie można pominąć tego,…

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich pisma, Sąd odrzucił ich sprzeciw, a nakaz zapłaty się uprawomocnił. Dzięki mojej skutecznej interwencji i szerokiej argumentacji we wniosku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa ma szanse na pozytywne zakończenie. W dniu 10 lutego 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w imieniu kredytobiorców skargę nadzwyczajną. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy uchyli nakaz zapłaty, a kredytobiorcy będą mogli wreszcie spać spokojnie i sprawiedliwości stanie się zadość! Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Przygotowujemy skargę na decyzję BFG w sprawie Getin Noble Banku!

Termin do 7 października 2022! W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank. Może to mieć negatywne skutki dla klientów banku, którzy są w sporze sądowym lub planują rozpoczęcie postępowania sądowego. Do negatywnych konsekwencji należy: Zawieszenie ich spraw sądowych na wniosek BFGZwiększone ryzyko faktycznej niewypłacalności w przypadku pozytywnego wyniku rozprawy sądowej Temat jest szczególnie istotny dla klientów, dla których suma wpłat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu lub kredyt został całkowicie spłacony. Jednym z działań, które nasza kancelaria podejmuje w tym temacie jest skierowanie skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Takie działanie wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, uwzględniając skargę na decyzję, stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa. Wniesienie skargi jest zasadne wobec wszystkich umów kredytu powiązanych z kursem…

Nieważność umowy również dla przedsiębiorców - stwierdza Sąd Najwyższy

Dzisiaj Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 40/22 stwierdził, że: 1. Sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego umowy kredytu indeksowanego jest pozostawienie w rękach jednej strony możliwości wyznaczania kursu stosowanego do przeliczeń. W rezultacie prowadzi to do nieważności takiej umowy. 2. Jeżeli drugą stroną umowy jest konsument, to zastosowanie znajdzie sankcja szczególna, czyli brak związania konsumenta postanowieniem nieuczciwym zgodnie z art. 385(1) § 2 kc. Uchwała SN rozwiązuje problem niekonsekwentnego orzecznictwa sądów w sprawach kredytów zawieranych w celach związanych z działalnością gospodarczą (przez przedsiębiorców, ale również i osoby fizyczne, które później taki lokal wynajmowały). Od teraz nie będzie ulegało wątpliwości, że tego typu umowy są bezwzględnie nieważne. W sprawach konsumenckich, umowa nie jest nieważna, lecz najpierw należy ocenić czy może być wykonywana dalej bez postanowień nieuczciwych. SN w wyrokach z 3 lutego 2022 r., II CSKP 415/22 p-ko Deutsche oraz II CSKP 975/22 p-ko Raiffeisen uznał jednak, że bez takich postanowień umowa musi upaść. Konsument ma zaś jeszcze możliwość wyrażenia następczej zgody na taką umowę, która w efekcie będzie skuteczna. W tym świetle wydaje się, że ostatecznie sytuacja zarówno konsumentów jak i nie-konsumentów ostatecznie sprowadzi się do tego samego – czyli nieważności umowy.

Podsumowanie wyroków z 2020 roku

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką dr Jacek Czabański i Partnerzy w 2020 r. zapadło w sumie 68 wyroków (w sądach I i II instancji), z czego 64 były korzystne dla kredytobiorców (94%). Nieliczne wyroki niekorzystne związane były przede wszystkim z przyjęciem przez sąd, że w danej sprawie kredytobiorca nie był konsumentem. Sytuacja zdecydowanie się więc poprawiła względem poprzednich lat. Pomogło oczywiście stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażone w wyroku z 3.10.2019 r. (sprawa p. Dziubak), ale także i zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który od 2018 r. zaczął coraz bardziej brać konsumentów pod ochronę. Niestety do tej pory Sąd Najwyższy nie przyjął jednolitej linii czy umowy z wadliwym mechanizmem indeksacji/denominacji należy uznawać za w całości nieważne czy też można je wykonywać dalej. W sądach dominujący się stał pogląd o nieważności takich umów, ale SN przyjął taką możliwość tylko w jednym orzeczeniu, podczas gdy w kilku innych wypowiedział się za obowiązywaniem umowy dalej, ale bez indeksacji. Rok 2021 mam nadzieję, że przyniesie nam rozwiązanie zarówno tej kwestii, jak i sposobu rozliczeń stron takiej nieważnej umowy kredytu oraz położy kres roszczeniom banku o jakieś dodatkowe wynagrodzenie rzekomo im należne, bo ich umowa była tak nieuczciwa, że aż nieważna. Wszystkim kredytobiorcom życzę udanego…

Jakie haki stosują banki w sprawach frankowych

14 października 2020 r. na stronie Forbes.pl ukazał się artykuł adw. Anny Wolnej-Sroki: Jeśli w grę wchodzi wysoka stawka, bank nie cofnie się przed niczym. Z tego względu należy zawsze dokładnie czytać bankową umowę, a wszelkie zapewnienia ze strony pracowników banku odbierać na piśmie. Pokazują to ostatnie przypadki ugód proponowanych przez banki https://www.forbes.pl/opinie/kontrowersyjne-praktyki-bankow-wobec-frankowiczow-ktorzy-ida-do-sadu

adw. Jacek Czabański dla Gazety Wyborczej: Sąd Najwyższy za nieważnością umowy

Do tej pory Sąd Najwyższy konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny, czyli zniechęcać przedsiębiorców do narzucania nieuczciwych umów. W tym wyroku SN zajął stanowisko – na razie odosobnione – że w grę wchodzić powinna w takich sytuacjach nieważność umowy, w ślad za sugestią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak – tłumaczy adwokat Jacek Czabański. https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25939384,niewazne-umowy-o-kredyty-frankowe-kontrowersyjne-uzasadnienie.html

Sąd Najwyższy pierwszy raz za nieważnością umowy kredytu

Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie o kredyt indeksowany. Po raz pierwszy uznał, że wadliwy mechanizm indeksacji prowadzi do unieważnienia umowy. Po drugie przyznał, że jego dotychczasowe stanowisko, co do uzupełnienia umowy kursem średnim było błędne. Po trzecie wskazał, że banki mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. – SN jasno stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i nie wiążą kredytobiorcy. Co ważniejsze wskazał, że jego wcześniejsze stanowisko o możliwości dopuszczenia uzupełnienia umowy kursem średnim NBP było błędne. Taka możliwość jest wykluczona, co przecina dalsze dywagacje banków i niektórych sądów na ten temat.  Ponadto po raz pierwszy SN stwierdził, że taka konstrukcja umowy, a więc wadliwy mechanizm indeksacji, może prowadzić do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać dalej, z pozostawieniem stawki LIBOR, ale bez indeksacji. Jednocześnie SN wyszedł poza roszczenia w sprawie i zasugerował bankom, że mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. To zupełnie zadziwiająca sugestia zważywszy, że w sprawie nie było w ogóle podnoszonych takich argumentów – tłumaczy mec. Czabański. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/uniewaznienie-umowy-kredytu-frankowego-przez-sad-najwyzszy,499702.html

Coraz wolniej w sądach

adw. dr Jacek Czabański dla Dziennika Gazety Prawnej. Kurs CHF w górę a sądy działają coraz wolniej, najpierw ze względu na kolejne wątpliwości i pytania do TSUE oraz Sądu Najwyższego, a teraz ze względu na koronawirusa. Zły czas dla kredytobiorców (więcej na https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1460849,frankowicze-postepowania-sadowe-koronawirus-tsue.html)

W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 rząd powinien podjąć realne działania w zakresie pomocy kredytobiorcom frankowym.

17 marca 2020 r. adw. Anna Wolna-Sroka dla Wprost Obecnie złoty polski osłabia się wobec głównych walut świata, czego konsekwencją jest m.in. wzrost kursu franka szwajcarskiego. Wskazana sytuacja w sposób bezpośredni wpływa na wysokość zobowiązania kredytobiorców frankowych, których zarówno raty, jak i wysokość zobowiązania w przeliczeniu na złote polskie zależy od kursu franka szwajcarskiego (więcej na https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10307405/frankowicze-a-pandemia-koronawirusa.html)

Sąd w Gdańsku kieruje nowe pytania do TSUE

Pytania Sądu w Gdańsku sugerują, że nieuczciwość umów dawnego GE Money Banku dotyczy tylko wysokości marży, uzyskiwanej na kursach stosowanych do przeliczeń zobowiązań z umowy kredytu, a nie całego mechanizmu indeksacji. Ponadto sąd pyta, czy aneks, który kilka lat później sprecyzował zasady ustalania tych kursów, uzdrawia poprzednie nieprawidłowości, a więc umowa nie może być już kwestionowana. To wszystko są tezy banków – mówi adwokat dr Jacek Czabański. Więcej na: https://www.money.pl/banki/nowe-pytania-do-tsue-frankowicze-moga-byc-spokojni-banki-nie-moga-zawieszac-postepowan-6471905008805505a.html

Frankowy paraliż?

– Nie mam wątpliwości, że sądy pierwszej instancji powinny wydawać wyroki na bazie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Sądy drugiej instancji powinny przeanalizować, czy rzeczywiście w sprawie występuje nowy problem, który wymagałby dodatkowej wykładni prawa unijnego, aby wydać wyrok. Myślę, że sąd krajowy bez odpowiedzi na pytania sformułowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, po analizie dotychczasowego orzecznictwa trybunału, powinien stwierdzić możliwość samodzielnego wyrokowania – twierdzi dr Czabański. I uzupełnia, że można oczywiście przyjąć za właściwy model, w którym jakiekolwiek pytania prejudycjalne skutkować będą zawieszaniem postępowań. Pytanie jednak, czy racjonalne byłoby czekanie po 10–15 lat na wyrok, bo przecież po tych pytaniach mogą być kolejne. – W taki sposób sądy nie zapewnią skutecznej ochrony konsumentom, do czego są zobowiązane, a kredytobiorcy będą zmuszeni do zaprzestania spłat prawnie wątpliwego kredytu – twierdzi Czabański. Więcej na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1449322,frankowicze-wyrok-tsue-sprawy-zawieszone.html

Banki fałszywie przedstawiały ryzyko ws. kredytów frankowych

Adw. dr Jacek Czabański dla „Polskiego Radia”: Wyrok ws. państwa Dziubaków jest symboliczny. Już wcześniej w podobnych sprawach zapadały podobne wyroki. Trudno powiedzieć, żeby był to precedens. Prawo UE wymaga, aby umowy były przejrzyste, transparentne dla konsumentów. Zwłaszcza pod kątem konsekwencji ekonomicznych, jakie dla nich płyną. W związku z tym na przedsiębiorcy ciążą obowiązki informacyjne, które są tym większe, im większe mogą być potencjalne negatywne konsekwencje płynące z danej umowy. W przypadku kredytów frankowych ryzyko było ogromne, a było przez banki przedstawiane w sposób fałszywie uspokajający. Więcej na: https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2431319,Prawnik-banki-falszywie-przedstawialy-ryzyko-ws-kredytow-frankowych

Frankowicze zaczynają wygrywać, ale droga sądowa się wydłuża

„Dobry-zły wyrok” – tak adwokat Jacek Czabański ocenił wyrok SA 30 grudnia 2019 r. w sprawie, którą prowadzi po stronie kredytobiorców przeciwko mBankowi (sygn.  I C 353/18). Dlaczego? Dobry, bo Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał, że w miejsce nieuczciwych postanowień umownych można wprowadzić w drodze analogii np. kurs średni NBP. Uznał, że umowa zawierająca niedozwolone klauzule musi upaść – nie można jej wykonywać bez indeksacji, to jest „odfrankowić”. Dodał jednak, że w tym celu kredytobiorcy muszą wystąpić z oddzielnym pozwem „o unieważnienie umowy” – przy czym jest to inne roszczenie niż roszczenie o ustalenie, że umowa jest nieważna. I to jest ta zła strona wyroku, bo oznacza, że sąd postawił przed kredytobiorcami dodatkowy wymóg w postaci obowiązku formułowania roszczenia nie przewidzianego przepisami prawa, a to oznacza kolejne lata procesów. To pierwszy tego typu wyrok w sprawach frankowych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zgodnie z wyrokiem TSUE z 3 października 2019 r., umowa może być unieważniona, ale wyłącznie na żądanie konsumenta, z mocą wsteczną – a dopóki konsument takiego roszczenia nie zgłosi, umowa pozostaje ważna – opisuje mec. Jacek Czabański. Więcej na: https://www.prawo.pl/biznes/frankowicze-wygrywaja-ale-postepowanie-dluzsze,496910.html

Konferencja RPO: TSUE jako nasz sąd

Wystąpienie adw. dr. Jacka Czabańskiego na konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Jacek Czabański przekazał historię orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących ochrony konsumenta. Wspomniał o historii dyrektywy 93/13 i brakiem zainteresowania prawników problematyką ochrony konsumenta oraz przypomniał najważniejsze postanowienia tej dyrektywy. Wspomniał w szczególności o wyrokach SN z 13 czerwca 2012 r. (sygn. II CSK 515/11), z 19 marca 2015 r. (sygn. IV CSK 362/14), 14 maja 2015 r. (sygn. II CSK 768/14), które nie uwzględniały orzecznictwa TSUE oraz późniejszych orzeczeniach, które odnoszą się do prawa unijnego (wyrok z 14 lipca 2017 r., sygn. II CSK 803/16; z 27 lutego 2019 r., sygn. II CSK 19/18). (więcej na https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-40KPO-tsue-jako-nasz-sad)

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przeciwko bankowi?

– W umowie z prawnikiem należy zwracać uwagę na to, jaki zakres czynności obejmuje umowa, jakie ewentualnie czynności są dodatkowo płatne, kto i pod jakimi warunkami może wypowiedzieć umowę i jakie są wówczas zobowiązania finansowe – radzi adwokat Jacek Czabański. Więcej na: https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25473047,chcesz-wygrac-z-bankiem-sprawe-o-odfrankowienie-kredytu.html

Co się zmieni w procesach frankowych

Adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Dominika Helios o próbie przesłuchania prezesa mBanku: Opasłe pisma procesowe i coraz wyższej rangi świadkowie – bankowcy, to prawdopodobna przyszłość procesów frankowych. A z pewnością będzie ich więcej po niedawnym wyroku TSUE, ocenianym przez większość prawników jako korzystny dla frankowiczów. Czy będą szybsze? Więcej na: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/311219891-Co-sie-zmieni-w-procesach-frankowych.html

Dlaczego banki straszą klientów frankowych?

Adw. Anna Wolna-Sroka dla „Wprost”: Korzystny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych sprawił, że rzesza kredytobiorców rozważa wystąpienie na drogę sądową. Banki starają się jednak za wszelką cenę zmienić bieg wydarzeń i przekonać kredytobiorców, że nie warto. Więcej na https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10267128/dlaczego-banki-strasza-klientow-frankowych.html

Konsekwencje wyroku TSUE - debata "Rzeczpospolitej"

Podczas debaty w „Rzeczpospolitej” pełnomocnicy banków i kredytobiorców analizowali sytuację frankowiczów w świetle niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-260/18 Dziubak. W debacie udział wzięli reprezentujący banki: adwokat Łukasz Hejmej z kancelarii Baker McKenzie oraz radca prawny Anna Cudna-Wagner z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. Po stronie frankowiczów stanęli ich pełnomocnicy procesowi, radca prawny Krzysztof Orski z kancelarii Na bank Orski Dąbrowski Radcy Prawni s.c. oraz adwokat dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Jacek Czabański. https://archiwum.rp.pl/artykul/1414520-Konsekwencje-wyroku-TSUE.html

Sprawy frankowiczów po wyroku TSUE: uważać na pseudoekspertów!

dr Jacek Czabański dla “Rzeczpospolitej”: Rynek obsługi procesowej posiadaczy kredytów we frankach jest wart miliony. Już dziś grasują na nim pseudoeksperci. Po wyroku TSUE może być ich jeszcze więcej (więcej na https://www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/310039901-Sprawy-frankowiczow-po-wyroku-TSUE-zlote-zniwa-dla-kancelarii.html)