Przygotowujemy skargę na decyzję BFG w sprawie Getin Noble Banku!

Termin do 7 października 2022!

W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank.

Może to mieć negatywne skutki dla klientów banku, którzy są w sporze sądowym lub planują rozpoczęcie postępowania sądowego.

Do negatywnych konsekwencji należy:

  • Zawieszenie ich spraw sądowych na wniosek BFG
  • Zwiększone ryzyko faktycznej niewypłacalności w przypadku pozytywnego wyniku rozprawy sądowej

Temat jest szczególnie istotny dla klientów, dla których suma wpłat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu lub kredyt został całkowicie spłacony.

Jednym z działań, które nasza kancelaria podejmuje w tym temacie jest skierowanie skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Takie działanie wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, uwzględniając skargę na decyzję, stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa.

Wniesienie skargi jest zasadne wobec wszystkich umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej.

Termin na wniesienie skargi upływa w dniu 7 października 2022 r. (najbliższy piątek).

Korzystne orzeczenie sądu administracyjnego będzie determinowało ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą BFG. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie przez BFG decyzji z naruszeniem prawa jest ograniczona do wysokości poniesionej straty.

Wszyscy klienci Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka otrzymają dostęp do materiałów niezbędnych do wystosowania skargi bezpłatnie (wymagana jest jedynie opłata sądowa 200 zł).

Kredytobiorcom, którzy są reprezentowani przez inne Kancelarie zalecamy ewentualny kontakt z ich pełnomocnikami w celu wypracowania najlepszej strategii działania.

Osoby, które dopiero zastanawiają się nad rozpoczęciem sporu sądowego z Getin Noble Bankiem, zachęcamy do kontaktu w tym temacie z nami lub inną kancelarią.

Pozdrawiamy serdecznie!

Adwokat dr Jacek Czabański

Adwokat Anna Wolna-Sroka

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka Sp.p.