Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył...

Umowa d. Nordea Bank nieważna, powództwo banku oddalone

Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 320/22; SSA Dariusz Limiera) oddalił apelację banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2021 roku (II C 802/18; SSO Dorota Liczberska – Dębska), który oddalił powództwo banku oparte o wypowiedzianą umowę d. Nordea Banku z października 2006 r. W sprawie został najpierw wydany nakaz zapłaty na rzecz banku. Wówczas kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii celem podjęcia obrony. Po wniesionym sprzeciwie i długim czasie rozpoznawania sprawy w I instancji, sprawa ostatecznie została wygrana. Bank początkowo podnosił, że należy mu się zapłata zadłużenia w CHF, potem...