Nieważność umowy Millennium

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski, XXVIII C 2752/23) wydał wyrok, w którym:

1. umorzył postępowanie w części, w której został cofnięty pozew;

2. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z  września 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

W ocenie Sądu powództwo było zasadne niemal w całości. Roszczenie o zapłatę zostało oddalone z uwagi na podniesiony skutecznie zarzut potrącenia w tej części, w której nie został cofnięty pozew. 

Sąd podkreślił, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na fakt, iż zawiera ona postanowienia przeliczeniowe i indeksacyjne, które są abuzywne. Sąd uznał też, że pozwany nie poinformował odpowiednio powodów o ryzyku związanym z tego typu umową kredytu. Z powyższych względów Sąd uznał, że umowa jest nieważna.

Powodowie w przeważającej części cofnęli powództwo o zapłatę i w tym też zakresie Sąd umorzył postępowanie. W pozostałym zakresie w ocenie Sądu brak było podstaw do uwzględnienia roszczenia o zapłatę, gdyż kwoty te w całości zostały objęte oświadczeniem o potrąceniu.

Z uwagi na fakt, że Sąd w całości uwzględnił roszczenie o ustalenie nieważności umowy zaś roszczenie o zapłatę było zasadne a jedynie nie zostało uwzględnione na skutek skutecznego potrącenia Sąd uznał, że to pozwany ponosi w całości koszty procesu pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.


Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.