Przegrana – kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w związku z działanością gospodarczą

23 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 3928/23; Anna Strączyńska (spr.), Dorota Markiewicz, Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok częściowy, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.04.2022 r. (XXIV C 2449/20; wcześniej XXV C 1268/16) i oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z d. Noble Bankiem w listopadzie 2006 r. stwierdzając, umowa została zawarta w celu związanym z działalnością gospodarczą a zatem kredytobiorcy nie mogą korzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Sąd zauważył, że kredytobiorcy prowadzili działalność gospodarczą, a siedziby tych działalności były zarejestrowane w mieszkaniach, na które zostały przeznaczone środki z kredytu. Sąd nie wziął pod uwagę, że w mieszkaniach tych mieszkali kredytobiorcy oraz ich rodzina, a działalność gospodarcza nie była w nich faktycznie wykonywana.

Wyrok ma charakter częściowy, bo nie rozstrzyga co do żądania zapłaty, które będzie podegać ocenie w postępowaniu upadłościowym.

Kredytobiorcy złożą skargę do Sądu Najwyższego, gdyż w przedmiotowej sprawie ciężko się doszukiwać bezpośredniego związku zawartej umowy z działalnością gospodarczą kredytobiorców, a nie może o tym przesądzać sam fakt wskazania miejsca zamieszkania kredytobiorców w ewidencji działalności gospodarczej. 

Postępowanie apelacyjne trwało 25 miesięcy a łączny czas postępowania to 69 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski.