Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 28 marca 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (sygn. akt: XXVIII C 11205/21):

I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny kąt hipoteczny z 2005 r. zawarta pomiędzy powódką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.