Prawomocne ustalenie nieważności umowy d. Getin Banku

18 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 3864/23; SSA Jolanta Jachowicz) wydał wyrok, w którym oddalił apelację syndyka i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 13 października 2022 r. (I C 500/22 (II C 3/16) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartej z d. Getin Bankiem w maju 2008 r.

Powództwo o zapłatę zostało przez kredytobiorcę cofnięte, jak po wyroku I instancji Getin Noble Bank złożył oświadczenie o potrąceniu tej wierzytelności ze swoją wierzytelnością o zwrot kwoty wypłaconego kredytu.

Syndyk wnosił o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ale Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że roszczenie o ustalenie nieważności umowy nie jest wierzytelnością, która podlega wpisowi na listę, a zatem ustalenie kształtu tej listy w postępowaniu upadłościowym nie ma znaczenia dla sprawy, a zatem nie może być powodem do zawieszenia postępowania.

Następnie Sąd Apelacyjny oddalił apelację syndyka, podtrzymując ocenę Sądu Okręgowego co do nieważności zawartej umowy ze względu na zawarte w niej nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, a także brak rzetelnej informacji o ryzyku.

Sąd obciążył również syndyka kosztami postępowania apelacyjnego, choć wyegzekwowanie tej kwoty może być problematyczne.

Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy będzie stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki ustanowionej na podstawie umowy na nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

Wyrok jest prawomocny, ale syndyk może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie w II instancji trwało 18 miesięcy, a łącznie 101 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.