Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PTF Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. (SSO Agnieszka Dutkiewicz) w sprawie o sygn. I C 1775/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF Standardowe Oprocentowanie z 2005 r. zawarta przez powodów z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałej części;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zawarta przez powodów umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie może ona zostać utrzymana w mocy.

W konsekwencji zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Sąd ustalił jednak, że pozwany znalazł się w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia o 1 dzień później, niż zostało to wskazane w pozwie, w związku z czym powództwo zostało oddalone w zakresie dot. żądania odsetkowego obejmującego tylko 1 dzień.

Jednocześnie Sąd nie podzielił argumentów strony pozwanej, które dotyczyły postanowienia umownego, zgodnie z którym, przez pewien początkowy okres obowiązywania umowy (do czasu zawarcia aneksu) spłaty kredytu odbywały się według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto, Sąd nie uwzględnił także zgłoszonego przez Bank zarzutu potrącenia, uznając go za nieskuteczny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.