Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3333/23 (SSO Marcin Czachura) p-ko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie może zostać utrzymana w mocy, zaś sąd musi uznać ją za nieważną.

Z tego powodu zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne są nie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty, lecz od daty pouczenia konsumentów przez sąd o skutkach uznania umowy za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.