Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Hanna Wawrzyniak, sygn. akt II C 1624/22):

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w marcu 2008 pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powódki kwotę 24.671,30 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powodów kwotę 203.351,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powodów  kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesów, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem zwrotów kosztów zastępca procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, iż powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zarówno w zakresie żądania ustalenia, jak i zasądzenia. Pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego doszło do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF i w ocenie Sądu ta umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne tj. klauzule abuzywne dot. kwestii indeksacji. Jeżeli chodzi o samą wysokość kredytu, to była ona bliżej nieznana, dlatego, że kredyt był indeksowany do CHF, zaś kwota kredytu została co prawda wyrażona w PLN, ale nie była to kwota, która wyrażała rzeczywistą kwotę kredytu, gdyż dochodziła kwestia indeksacji. Samo pojęcie indeksacji nie zostało wyjaśnione kredytobiorcy, nie został wyjaśniony mechanizm indeksacji, jak i ryzyko kursowe. Powodowie nie zostali poinformowani o tym, że Bank stosuje własne tabele kursowe oraz że jest inna tabela dla wyliczenia salda kredytu i samych spłat kredytu. Niemniej nawet jeśli strona powodowa zostałaby o tym pouczona, to i tak nie miała realnego wpływu na to, jak Bank tworzy te tabele. Powodowie musieli podpisać umowę kredytu w takim brzmieniu, który to stanowił wzorzec umowny, jeżeli chcieli otrzymać kredyt, a tym samym nie mieli żadnego wpływu na treść tejże umowy. Niewątpliwie powodowie jako strona umowy działali jako konsumenci – kredyt był wzięty na zakup mieszkania, mieszkanie było wykorzystywane dla celów mieszkaniowych, nie miało żadnego związku z działalnością gospodarczą.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.