Wyrok częściowy – ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wyrokiem częściowym z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. IV C 628/23 (poprzednia sygn. IV C 2030/20) (SSO Radosław Tukaj) ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z lipca 2007 r. zawarta z d. Noble Bank S.A. jest nieważna.

Co do roszczenia o zapłatę, to postępowanie pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Sąd dwukrotnie oddalał wnioski syndyka o zawieszenie postępowania zgadzając się z argumentacją strony powodowej.

Sąd wskazał, że o ile umowa kredytu indeksowanego nie jest zakazana w polskim prawie, o tyle jego konstrukcja w przedmiotowym kształcie zakładała nieograniczony wzrost salda zadłużenia na skutek gwałtownych zmian kursu. Powodowie nie byli poinformowani o tej okoliczności. W aktach sprawy znajduje się pisemne oświadczenie o ryzyku, jednakże samo podpisanie takiego oświadczenia bez wyjaśnienia treści dokumentu należało uznać za niewystarczające. 

Kwestia konstrukcji tej umowy oraz brak dopełnienia obowiązku informacyjnego zadecydowały o stwierdzeniu, że umowa jest nieważna, a jej dalsze wykonanie jest niemożliwe.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.