Powództwo banku o zwrot kapitału oddalone ze względu na potrącenie

Oddalenie powództwa mBanku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu – bank cofnął roszczenia o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzację, ale podtrzymywał żądanie zwrotu kwoty kredytu, chociaż kredytobiorca dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności w 2022 r.

Bank twierdził jednak, że oświadczenie o potrąceniu złożone przez kredytobiorcę było nieskuteczne, gdyż zostało złożone jeszcze przed wyrokiem w sprawie wytoczonej przez kredytobiorcę bankowi, a zatem przed ustaleniem, że przedmiotowa umowa jest nieważna.

Co śmieszniejsze, bank twierdził, że jego roszczenie jest wymagalne od chwili wezwania przedsądowego, które zostało wystosowane również jeszcze przed wyrokiem w sprawie z powództwa kredytobiorcy.

Wyrokiem z 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (III C 1996/21 ; SSO Małgorzata Kamykowska) uznał, że potrącenie było skuteczne, wierzytelność banku umorzyła się w całości, w związku z czym powództwo banku o zapłatę 270 tys. zł. zostało oddalone w całości.

Na rzecz pozwanego kredytobiorcy została zasądzona kwota 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji toczyło się 27 miesięcy.