Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Alicja Fronczyk) wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1565/22:

I. zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 56.737,85 PLN za okres od 1 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz od kwoty 54.299,68 PLN i 21.791,72 CHF od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 18 lutego 2020 r.;

III. oddalił apelację pozwanego w całości

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 9.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny na skutek apelacji pełnomocnika powodów zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził na rzecz powodów dalej idące odsetki ustawowe za opóźnienie od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja pełnomocnika powodów zasługiwała ona na uwzględnienie w całości, albowiem konsument ma prawo domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W związku z tym Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd I instancji niesłusznie zasądził je dopiero od doręczenia odpisu pozwu i modyfikacji powództwa.

W związku z powyższym, kosztami postępowania apelacyjnego Sąd w całości obciążył stronę pozwaną.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.