Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała) w sprawie o sygn. XV C 574/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania waz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zawarta przez powoda umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie może ona zostać utrzymana w mocy.

W konsekwencji zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Fabian Orłowski.