Nieważność umowy Deutsche Banku z 2009 r.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 13561/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku z lipca 2009 r.;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 54.938,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;

III.  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138.967,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2021 r. do dnia zapłaty;

IV. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

V. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

W ocenie Sądu stan faktyczny, który był istotny do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie nieważności umowy – nie budził wątpliwości Sądu. Powodowie zawierając umowę z pozwanym działali jako konsumenci. Późniejsze wykonywanie działalności gospodarczej przez powódkę – nie podważa tego statusu. Nie budzi też wątpliwości kwestia zawarcia umowy według wzorca umownego – aktualnie w orzecznictwie Sądów dominuje pogląd, że wzorzec zawierający takie jak w sprawie niniejszej postanowienia – przesądza o ustaleniu nieważności umowy. Chodzi oczywiście o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez odwołanie się do klauzul przeliczeniowych, tabel kursowych – w wyniku czego pozwany jednostronnie kreował wysokość zadłużenia, co jest sprzeczne z naturą stosunku prawnego.

W konsekwencji powyższego – zgodnie z teorią dwóch kondykcji – jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Obie kwoty zostały zasądzone na rzecz powódki – inaczej niż to zostało określone w pozwie – z uwagi na fakt, że w wyniku przesłuchania strony – powódka stwierdziła, że to ona dokonywała wpłat, a zatem to jej przysługuje zwrot kwot żądanych w pozwie.

Odsetki zostały zasądzone według zasad ogólnych zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE – od dnia następnego po próbie ugodowej jeśli chodzi o roszczenie wyrażone w PLN oraz od 7 dnia od dnia doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty w przypadku roszczenia wyrażonego w CHF.

Oddalenie dotyczy żądania odsetek od kwoty wyrażonej w CHF od dnia następnego po próbie ugodowej.

Strona pozwana ponosi koszty procesu w całości z uwagi na przegranie procesu niemalże w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.