Jak się przygotować na upadłość Getin Noble Bank S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2023 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A.

Z chwilą ogłoszenia upadłości przez Sąd (co nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy) wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A. będą musieli zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości.

Konieczność zgłoszenia wierzytelności dotyczy również osób, które wytoczyły powództwo przeciwko GNB.

Termin na zgłoszenie wierzytelności będzie wynosić 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości do wyznaczonego przez Sąd syndyka masy upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności będzie musiało nastąpić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Aby wyliczyć wysokość wierzytelności każdy kredytobiorca powinien zebrać dowody na wysokość kwot zapłaconych bankowi w toku wykonywania umowy o kredyt: od momentu zawarcia umowy do dnia obecnego. Wysokość spłat można ustalić na podstawie zaświadczenia z banku czy potwierdzeń przelewów. Oczywiście można wykorzystać zaświadczenia, które już zostały uzyskane na cele postępowania sądowego.

Rekomendujemy dokonanie potrącenia wierzytelności kredytobiorcy z roszczeniem banku o zwrot kwoty kapitału kredytu. Takie potrącenie może być dokonane również najpóźniej z chwilą zgłoszenia wierzytelności. W ten sposób roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu zostanie zaspokojone w całości lub części i syndyk nie będzie mógł ich już dochodzić od kredytobiorcy.

Należy pamiętać, że wierzytelności kredytobiorcy zgłoszone do syndyka będą podlegały zaspokojeniu tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłości. W tym momencie trudno powiedzieć jaki będzie stopień tego zaspokojenia.

Zapraszamy do obejrzenia Webinaru na temat upadłości Getin Noble Banku: