Umowa d. EFG Eurobank Ergasias z 2008 r. nieważna

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. o sygn. XXVIII C 9676/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym:

I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty:

– (…) PLN od dnia 29 września 2021 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r.,

– (…) PLN od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r.,

do czasu zaoferowania przez powodów wobec pozwanego zwrotu kwoty (…) PLN tytułem wypłaconego kapitału kredytu lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;

II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

III. umorzył postępowanie w zakresie wskazanym w częściowym cofnięciu pozwu (dot. roszczenia o ustalenie);

IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, uznając umowę kredytu z 2008 r. za nieważną z uwagi na zawarte w niej postanowienia abuzywne. W związku z upadkiem umowy należało więc zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, dlatego powództwo zostało oddalone w części dotyczącej roszczenia odsetkowego.

Z uwagi na częściowe cofnięcie pozwu w zakresie roszczenia o ustalenie (z powodu całkowitej spłaty kredytu, do której doszło już w toku postępowania) sąd umorzył postępowanie w tym zakresie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.