Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN;

III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

IV. zniósł wzajemnie koszty postępowania.

W ustnych motywach sąd wskazał, że:

• powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części, tj. w zakresie umowy kredytowej powiązanej z kursem CHF zawartej w 2007 r., natomiast nie mogło być uwzględnione w zakresie roszczeń związanych z umową kredytową powiązaną z kursem EUR z 2011 r.,

• w niniejszej sprawie bez znaczenia miało prawnicze wykształcenie powoda,

• mimo kwestionowania przez bank konsumenckiego charakteru obu umów kredytowych, w obu przypadkach kredytobiorcy działali jako konsumenci,

• umowa z 2007 r. (CHF) zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie można jej utrzymać w mocy,

• skutkiem tego bank jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kwot zapłaconych z tytułu umowy z 2007 r.,

• odsetki ustawowe za opóźnienie należą się kredytobiorcom od daty złożenia oświadczenia dotyczącego skutków nieważności umowy, ale tylko do czasu złożenia przez bank skutecznego zarzutu zatrzymania, obejmującego kwotę wypłaconego kredytu,

• co do drugiej z umów, tj. powiązanej z kursem EUR z 2011 r., należało ocenić ją inaczej, ponieważ jej konstrukcja była odmienna i to nie tylko z uwagi na późniejszy moment jej zawarcia,

• umowa z 2011 r. nie doprowadziła do rażącego naruszenia interesów powodów, w szczególności z tego względu, że po pierwsze, posiadała inne postanowienia dotyczące sposobu tworzenia tabel kursowych banku, po drugie, umożliwiała spłatę kredytu od samego początku bezpośrednio w walucie obcej, tj. EUR,

• analiza umowy kredytowej z 2011 r. doprowadziła do wniosku, że mimo posiadania pewnych elementów wadliwych, nie może być uznana za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina