Nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem (obecnie BPH)

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt XXIV C 109/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa z sierpnia 2006 r. zawarta z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna Zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 257.172,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii...

Umowa z Bankiem BPH nieważna

W dniu 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski; II C 301/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy Bankiem BPH S.A. w Gdańsku a powodami jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 177.655,13 PLN oraz kwotę 75.967,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd podzielił argumentację...

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 20 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 1045/21 wcześnie III C 44/19; SSR del. Katarzyna Dawid-Birska) przesłankowo uznał umowę z sierpnia 2008 r. zawartą z d. BPH SA. (obecnie PEKAO SA Bank Hipoteczny) za nieważną i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 2,2 mln. zł i 120 tys. CHF z odsetkami od wezwania przedsądowego i modyfikacji powództwa. Kredyt był udzielony na kwotę 2,2 mln. zł i był przeznaczony na spłatę wcześniejszego kredytu udzielonego przez Noble Bank S.A. na kwotę 2 mln. zł, z czego 800 tys. zł. było przeznaczone na remont domu, a 1,2 mln. zł na...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od...

Wyrok w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – roszczenie banku oddalone!

Umowa kredytu z maja 2003 r. – nieważna! Wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (sygn. IIII C 234/18; SSO Rafał Jasiński): 1. Oddalił roszczenie główne Banku BPH S.A. (z tytułu wypowiedzianej umowy)2. Oddalił roszczenie ewentualne Banku BPH S.A. (o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału)3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa została wszczęta pozwem Banku BPH z 2017 r., w którym bank dochodził swoich roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu denominowanego kursem CHF z maja 2003 r....

Prawomocna nieważność umowy z BPH

Umowa kredytu denominowanego dawnego BPH S.A. (obecnie Pekao S.A.) prawomocnie nieważna! Wyrokiem wydanym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 848/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 3046/20 z 21 września 2021 r.) co do nieważności umowy kredytu z marca 2008 r. (umowa denominowana dawnego BPH S.A. z siedzibą w Krakowie). Sąd jednocześnie zasądził od Banku Pekao S.A. zwrot całości roszczenia powodów (uwzględniając apelację strony powodowej od oddalonego roszczenia zapłaconego powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa – z uwagi na przedawnienie). Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją...

Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Umowa z BPH nieważna

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Kredyt w całości spłacony, wyrok dotyczy tylko jednego kredytobiorcy! Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) w sprawie o sygn. akt II C 1457/19 prowadzonej przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że:-klauzule...

Umowa BHH nieważna

Wyrokiem z 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 724/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) oddalił apelację banku od wyroku z 18 czerwca 2021 r. (XXIV C 682/18; SSO Paweł Pyzio) - w tej sprawie bank pozwał kredytobiorców, ale Sąd uznał, że umowa d. BPH (obecnie Banku PEKAO) z października 2005 r. jest nieważna.

Umowa z Bank BPH nieważna

24 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 2606/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2005 r. zawartej przez powodów z Bank BPH S.A.; 2. zasądził od Banku PEKAO na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł oraz 30 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. 3. obciążył bank kosztami procesu. Sąd uznał, że postanowienia dotyczące przeliczeń kursowych są abuzywne, a bez nich umowa musi upaść a zatem jest nieważna. Skoro tak, to powodowie mają prawo domagania się zwrotu tego co do tej pory...

Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 21 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska -Głowacka) w sprawie o sygn. akt I C 3046/20 I. stwierdza nieważność umowy kredytu denominowanego do kursu CHF (d. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie) zawartej w marcu 2006 r. II. Zasądza od Banku Pekao S.A. na rzecz powodów kwotę 133 472,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty. III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie (rat wpłaconych powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu) IV. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia do wyliczenia...

Uchylenie nakazu zapłaty – umowa d. BPH nieważna

W dniu 16 czerwca 2021 roku, Sąd Okręgowy (SSO Paweł Pyzio sygn. akt XXIV C 682/18) wydał wyrok, w którym uchylił nakaz zapłaty na kwotę ponad 650 tys. zł oraz oddalił w całości powództwo Pekao Bank Hipoteczny S.A. oparte na umowie kredytu zawartej kiedyś przez Bank BPH, przejęty później w części przez PEKAO SA. Koszty postępowania w całość ma ponieść powód. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż umowa jest nieważna zatem istnieje konieczność oddalenia roszczenia banku z umowy. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jaką jest umowa kredytowa. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2...