Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Umowa BHH nieważna

Wyrokiem z 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 724/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) oddalił apelację banku od wyroku z 18 czerwca 2021 r. (XXIV C 682/18; SSO Paweł Pyzio) - w tej sprawie bank pozwał kredytobiorców, ale Sąd uznał, że umowa d. BPH (obecnie Banku PEKAO) z października 2005 r. jest nieważna.

Umowa z Bank BPH nieważna

24 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 2606/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2005 r. zawartej przez powodów z Bank BPH S.A.; 2. zasądził od Banku PEKAO na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł oraz 30 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. 3. obciążył bank kosztami procesu. Sąd uznał, że postanowienia dotyczące przeliczeń kursowych są abuzywne, a bez nich umowa musi upaść a zatem jest nieważna. Skoro tak, to powodowie mają prawo domagania się zwrotu tego co do tej pory...

Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 21 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska -Głowacka) w sprawie o sygn. akt I C 3046/20 I. stwierdza nieważność umowy kredytu denominowanego do kursu CHF (d. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie) zawartej w marcu 2006 r. II. Zasądza od Banku Pekao S.A. na rzecz powodów kwotę 133 472,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty. III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie (rat wpłaconych powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu) IV. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia do wyliczenia...

Uchylenie nakazu zapłaty – umowa d. BPH nieważna

W dniu 16 czerwca 2021 roku, Sąd Okręgowy (SSO Paweł Pyzio sygn. akt XXIV C 682/18) wydał wyrok, w którym uchylił nakaz zapłaty na kwotę ponad 650 tys. zł oraz oddalił w całości powództwo Pekao Bank Hipoteczny S.A. oparte na umowie kredytu zawartej kiedyś przez Bank BPH, przejęty później w części przez PEKAO SA. Koszty postępowania w całość ma ponieść powód. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż umowa jest nieważna zatem istnieje konieczność oddalenia roszczenia banku z umowy. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jaką jest umowa kredytowa. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2...