Nieważność umowy BPH (obecnie Pekao S.A.)

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2599/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytowa zawarta przez powodów z Bankiem BPH (obecnie Pekao S.A.) jest nieważna II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 174.871,01 PLN wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 69.172,75 PLN na rzecz powoda oraz 69.172,75 PLN na rzecz powódki - od obu tych kwot wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo (11 groszy różnicy między roszczeniem dochodzonym w...

Sąd oddala w całości roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorcy!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 2128/22) wydał wyrok w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w którym: Oddalił powództwo Banku BPH S.A. w całości Zasądził od powoda na rzecz pozwanych koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, przy czy szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W sprawie obronnej kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, które Sąd uznał za skuteczne. Z tego względu powództwo banku zostało oddalone w całości. Dodatkowo przed rozprawą pełnomocnik banku cofnął roszczenie...

Nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2005 r. zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny (SSR del. Marta Izmajłowicz-Góralska) wyrokiem z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I C 961/23 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o ustalenie i zapłatę: I. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 2 listopada 2005 r. między powódką a Bankiem BPH S.A., którego następcą prawnym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest nieważna. II. Zasądził od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powódki kwotę 276.789,20 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. III. Zasądził od Banku Polska Kasa Opieki...

Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. z 2004 r. (d. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.)

W dniu 24 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 1754/23) wydał wyrok, w który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 r., (XXVIII C 4581/21, SSO Piotr Bednarczyk) oddalający powództwo kredytobiorcy. W treści wyroku Sąd Apelacyjny: a) Ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) z 2004 r. b) Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda 435.446,85 PLN oraz 29.141,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 lutego 2022 r. do dnia zapłaty c) Ustalił, iż...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 3936/22 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) października 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. (SSR Bartosz Grajek) w sprawie o sygn. III C 1001/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne....

Umowa kredytu budowlano – hipotecznego z lipca 2005 r. banku BPH (obecnie PEKAO SA) prawomocnie nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 19.10.2023 r. (V ACa 1001/23; SSA Robert Obrębski) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.02.2022 r. (XXV C 2606/19; Mitkiewicz Adam), w którym to wyroku Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego. Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok, wskazując, że w tym składzie nie ma wątpliwości co do tego, że odsetki za opóźnienie są należne kredytobiorcy od dnia wezwania banku i nie może tego zmienić fakt, że później kredytobiorca składa jakiekolwiek oświadczenie o znajomości skutków nieważności umowy. Takie oświadczenie mogłoby bowiem co najwyżej sanować...

Nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem (obecnie BPH)

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt XXIV C 109/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa z sierpnia 2006 r. zawarta z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna Zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 257.172,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii...

Umowa z Bankiem BPH nieważna

W dniu 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski; II C 301/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy Bankiem BPH S.A. w Gdańsku a powodami jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 177.655,13 PLN oraz kwotę 75.967,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd podzielił argumentację...

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 20 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 1045/21 wcześnie III C 44/19; SSR del. Katarzyna Dawid-Birska) przesłankowo uznał umowę z sierpnia 2008 r. zawartą z d. BPH SA. (obecnie PEKAO SA Bank Hipoteczny) za nieważną i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 2,2 mln. zł i 120 tys. CHF z odsetkami od wezwania przedsądowego i modyfikacji powództwa. Kredyt był udzielony na kwotę 2,2 mln. zł i był przeznaczony na spłatę wcześniejszego kredytu udzielonego przez Noble Bank S.A. na kwotę 2 mln. zł, z czego 800 tys. zł. było przeznaczone na remont domu, a 1,2 mln. zł na...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od...

Wyrok w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – roszczenie banku oddalone!

Umowa kredytu z maja 2003 r. – nieważna! Wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (sygn. IIII C 234/18; SSO Rafał Jasiński): 1. Oddalił roszczenie główne Banku BPH S.A. (z tytułu wypowiedzianej umowy)2. Oddalił roszczenie ewentualne Banku BPH S.A. (o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału)3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa została wszczęta pozwem Banku BPH z 2017 r., w którym bank dochodził swoich roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu denominowanego kursem CHF z maja 2003 r....

Prawomocna nieważność umowy z BPH

Umowa kredytu denominowanego dawnego BPH S.A. (obecnie Pekao S.A.) prawomocnie nieważna! Wyrokiem wydanym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 848/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 3046/20 z 21 września 2021 r.) co do nieważności umowy kredytu z marca 2008 r. (umowa denominowana dawnego BPH S.A. z siedzibą w Krakowie). Sąd jednocześnie zasądził od Banku Pekao S.A. zwrot całości roszczenia powodów (uwzględniając apelację strony powodowej od oddalonego roszczenia zapłaconego powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa – z uwagi na przedawnienie). Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją...

Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Umowa z BPH nieważna

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Kredyt w całości spłacony, wyrok dotyczy tylko jednego kredytobiorcy! Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) w sprawie o sygn. akt II C 1457/19 prowadzonej przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że:-klauzule...

Umowa BHH nieważna

Wyrokiem z 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 724/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) oddalił apelację banku od wyroku z 18 czerwca 2021 r. (XXIV C 682/18; SSO Paweł Pyzio) - w tej sprawie bank pozwał kredytobiorców, ale Sąd uznał, że umowa d. BPH (obecnie Banku PEKAO) z października 2005 r. jest nieważna.

Umowa z Bank BPH nieważna

24 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 2606/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2005 r. zawartej przez powodów z Bank BPH S.A.; 2. zasądził od Banku PEKAO na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł oraz 30 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. 3. obciążył bank kosztami procesu. Sąd uznał, że postanowienia dotyczące przeliczeń kursowych są abuzywne, a bez nich umowa musi upaść a zatem jest nieważna. Skoro tak, to powodowie mają prawo domagania się zwrotu tego co do tej pory...

Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 21 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska -Głowacka) w sprawie o sygn. akt I C 3046/20 I. stwierdza nieważność umowy kredytu denominowanego do kursu CHF (d. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie) zawartej w marcu 2006 r. II. Zasądza od Banku Pekao S.A. na rzecz powodów kwotę 133 472,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty. III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie (rat wpłaconych powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu) IV. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia do wyliczenia...

Uchylenie nakazu zapłaty – umowa d. BPH nieważna

W dniu 16 czerwca 2021 roku, Sąd Okręgowy (SSO Paweł Pyzio sygn. akt XXIV C 682/18) wydał wyrok, w którym uchylił nakaz zapłaty na kwotę ponad 650 tys. zł oraz oddalił w całości powództwo Pekao Bank Hipoteczny S.A. oparte na umowie kredytu zawartej kiedyś przez Bank BPH, przejęty później w części przez PEKAO SA. Koszty postępowania w całość ma ponieść powód. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż umowa jest nieważna zatem istnieje konieczność oddalenia roszczenia banku z umowy. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jaką jest umowa kredytowa. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2...