Przegrana – kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w związku z działanością gospodarczą

23 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 3928/23; Anna Strączyńska (spr.), Dorota Markiewicz, Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok częściowy, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.04.2022 r. (XXIV C 2449/20; wcześniej XXV C 1268/16) i oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z d. Noble Bankiem w listopadzie 2006 r. stwierdzając, umowa została zawarta w celu związanym z działalnością gospodarczą a zatem kredytobiorcy nie mogą korzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Sąd zauważył, że kredytobiorcy prowadzili działalność gospodarczą, a siedziby tych działalności były zarejestrowane w mieszkaniach, na które zostały przeznaczone środki z kredytu. Sąd nie wziął...

Umowa Getin Noble Banku zawarta z przedsiębiorcą jest dopuszczalna

15 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 988/20; SSA Małgorzata Borkowska) wydał wyrok niekorzystny dla kredytobiorców, z których jeden prowadził działalność gospodarczą, a kredyt służył spłacie poprzedniego kredytu zaciągniętego celem zakupu lokalu dla tej działalności (salonu z meblami). Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lipca 2020 r. (XXV C 1533/17; SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak), w którym umowa została uznana za ważną względem kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a nieważną względem jego żony, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po pierwsze Sąd uznał, że ważność umowy należy oceniać w sposób jednorodny wobec obojga kredytobiorców, a umowa nie może być...

Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo w całości, 2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże...

Przegrana kredytobiorcy – Sąd uznaje, że nie był konsumentem

11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 968/17) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP SA (kredyt d. Nordea Bank Polska) uznając, że nie przysługiwał im status konsumenta. Aczkolwiek mieszkanie zostało przez nich kupione do majątku własnego, to potem zostało wynajęte na potrzeby biura spółki, której byli udziałowcami - zdaniem Sądu przesądziło to o związku umowy kredytu z działalnością gospodarczą. Sąd w ustnym uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii ważności umowy w obrocie gospodarczym, jednak Sąd stwierdził, że ze względu na znaczny majątek powodów wytoczenie powództwa przeciwko bankowi i tak jest sprzeczne z art. 5 kc.,...