Umowa d. Polbanku prawomocnie nieważna.

22 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1361/22; referent Jolanta Pyźlak oraz sędziowie Grażyna Kramarska, Agata Wolkenberg) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2022 r. (XXV C 2738/18; Anna Ogińska-Łągiewka) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie uwzglednionego zarzutu zatrzymania złożonego przez bank w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądzenia odsetek za opóźnienie, które zasądził za okres od złożenia oświadczenia przez konsumentów na rozprawie we wrześniu 2021 r. do dnia złożenia zarzutu zatrzymania przez bank. Wyrok jest prawomocny, ale...

Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 19.09.2023 r. (II CSKP 1627/22) Sąd Najwyższy w składzie Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (sprawozdawca) (sędziowie rekomendowani przez nową KRS) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.07.2020 r. (VI ACa 768/19) ustalający nieważność umowy d. Polbanku z marca 2008 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca stwiedził, że orzecznictwo SN w sprawach "frankowych" nie jest jednolite, nie została wydana uchwała całego składu Izby, w związku z tym każda sprawa jest odrębna. Zdaniem sędziego nie ma powodu, aby umowy miały być uznawane za nieważne po tylu latach, zwłaszcza że nie były sprzeczne z prawem a przedsiębiorcy...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2930/18; SSO Anna Pogorzelska) zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2008 r. zawartej z Polbank EFG. W toku postępowania kredyt został całkowicie spłacony w związku ze sprzedażą nieruchomości, kredytobiorca dokonał potrącenia i zmodyfikował powództwo celem zasądzenia na jego wyłącznie nadwyżki spłat ponad kwotę kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 82 miesiące.

Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga), w sprawie o sygn. IV C 270/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, ustalił, że umowa z  maja 2008 zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, mimo że co do zasady uznaje skuteczność złożenia takiego zarzutu w sposób ewentualny. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że oświadczenie o...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 1 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 760/22; SSO Joanna Radzyńska-Głowacka):I. ustala że Umowa o kredyt hipoteczny nr (...) z (...) stycznia 2008 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank International AG, a (...) jest nieważna;II. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (...) kwoty 132.391,16 PLN oraz 34.688,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 lipca 2022 r. dodnia 17 lipca 2023 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez (...) pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 400.000,00 PLN albozabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;III....

Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 12 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 593/22; referent Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, Małgorzata Kuracka, Grzegorz Tyliński) podtrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (XXV C 2684/18; SSO Anna Pogorzelska) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Polbank EFG w maju 2008 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorcę kwot. Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w lutym 2022 r. Sąd Apelacyjny nie uznał też podniesionego...

Oddalenie powództwa banku o dodatkowe wynagrodzenie albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj; XXVIII C 944/22) oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę 346 tys. zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu w wysokości 400 tys. zł albo o zapłatę dodatkowej kwoty 133 tys. zł tytułem waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Sąd uwzględnił natomiast roszczenie banku o zapłatę kwoty 110 tys. zł, która pozostała po potrąceniu spłat kredytobiorcy w wysokości 290 tys. zł z kwotą wypłaconego kredytu. Co ciekawe, pomimo złożonego oświadczenia o potrąceniu, bank nie cofnął powództwa w tym zakresie, co spowodowało jego oddalenie. Niestety Sąd nie uwzględnił wniosku...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Wyrokiem z 26 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 991/21; sprawozdawca sędzia Urszula Wiercińska oraz sędziowie: Grażyna Kramarska i Beata Waś) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2021 r. (XXV C 2931/18; SSO Anna Pogorzelska), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z 20 maja 2008 r. na kwotę 580 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od wezwania przedsądowego, to jest od 27 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie są należne kredytobiorcom dopiero od dnia rozprawy w...

Umowa Raiffeisen Bank International A.G. nieważna

W dniu 16 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Radosław Tukaj, sygn. IV C 1651/19) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lutego 2008 r. jest nieważna; zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 143.981,27 PLN oraz 49.205,11 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty zastrzegając tzw. zastrzeżenie zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu; oddalił powództwo w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Zdaniem Sądu umowa zawiera klauzule abuzywne. Sąd po przesłuchaniu...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga, IV C 2974/20) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z sierpnia 2008 r. na 1 mln zł. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych do tej pory rat kredytu w wysokości ok. 200 tys. zł i 140 tys. CHF z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zwrot tej kwoty nastąpi za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty wypłaconego kredytu. Sąd oddalił jednocześnie roszczenie o odsetki za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres przed złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek...

Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

20 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 378/22; SSA Bogdan Świerczakowski) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 1082/20; SSO Barbara Pyz-Kędzierska) co do nieważności umowy zawartej z d. Polbank EFG w sierpniu 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł. i zwrotu zapłaconych kwot przez kredytobiorcę w wysokości ok. 330 tys. zł i 114 tys. CHF. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i oddalił roszczenie zapłatę odsetek za opóźnienie od tych kwot i uznał zarzut zatrzymania banku, polegający na tym, że zapłata nastąpi pod warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty...

Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

11 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1738/22; SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił apelację Raiffeisen Bank International od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 lipca 2022 r. (IV C 1645/19; SSO Karol Smaga), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z lutego 2008 r. i zasądził zwrot kwot zapłaconych przez kredytobiorców z odsetkami od dnia złożenia przez nich oświadczenia o akceptacji nieważności umowy w toku postępowania w sądzie I instancji. Sąd Apelacyjny nie uznał podniesionego przez bank w toku postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania, uznając że zarzut taki jest niedopuszczalny przy umowie kredytu, a...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1501/19) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w grudniu 2007 r. z d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez kredytobiorców zwrotu kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 65 miesięcy.

Spłacony kredyt – umowa nieważna, kwoty do zwrotu. Wynajmowanie kilku mieszkań nie jest jeszcze działalnością gospodarczą

3 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 378/22; SSA Beata Kozłowska) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 stycznia 2022 r. (XXVIII C 3147/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd uznał umowę d. Polbank EFG z maja 2007 r. za nieważną i zasądził zwrot wszystkich kwot na rzecz kredytobiorcy z uwzględnieniem prawa zatrzymania banku co do kwoty kapitału. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa kredyt został w całości spłacony przed terminem. Sprawa była o tyle specyficzna, że ze względu na zmiany okoliczności życiowych, powodowie nigdy nie zamieszkali w zakupionej nieruchomości, tylko od początku...

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w całości oddalone!

W dniu 01 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach (SSR del. Beata Sieczkowska, sygn. I C 10/22) wydał wyrok, w który oddalił roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji. Sąd zasądził jedynie na rzecz banku kwotę 41 tys. PLN stanowiącą pozostałą do zwrotu kwotę kapitału, która została nierozliczona po dokonaniu oświadczenia o potrąceniu. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.834 zł. Sąd oddalił w całości roszczenie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Sądu roszczenie banku jest sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy EWG 93/13. Przedsiębiorca ma bowiem...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od doręczenia pozwu, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 746/22; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. (sygn. III C 1047/19) ustalający nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias i zasądzający na rzecz powodów ponad 128 tys. PLN i 53 tys. CHF. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 5 października 2019 r. do dnia zapłaty. Sąd dokonał jedynie kosmetycznej zmiany i zasądził całość roszczenia o zapłatę na rzecz powoda z uwagi na dokonywanie faktycznych wpłat przez jednego z kredytobiorców, a kredytobiorcy nie byli małżeństwem. Dodatkowo Sąd...

Sąd stwierdza nieważność umowy całkowicie spłaconego kredytu

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/20 wydał wyrok, w którym: 1. Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G.  na rzecz powoda 26.498,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego, których szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, które prowadzą do upadku umowy. Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu sprawa dotyczyła jedynie roszczenia o...

Umowa d. Polbank EFG z marca 2008 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 17.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 265/22; SSA Bernard Chazan) oddalił apelację banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 10 grudnia 2021 r. (II C 827/20; SSO Magdalena Antosiewicz) co do nieważności umowy i zwrot kwot zapłaconych przez kredytobiorcę, z jednoczesnym uwzględnieniem podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Zmiana dotyczyła jednak zasądzenia odsetek za opóźnienie, Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie mogą być dochodzone dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy, a ponieważ tego samego dnia bank podniósł zarzut zatrzymania, to sąd oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w całości. Bank musi zwrócić...

Umowa d. Polbank EFG z maja 2008 nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 88/20; SSO Rafał Schmidt) po rozpoznaniu w Warszawiena posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2023 roku: I. ustala, że umowa kredytu nr (...), zawarta (...) maja 2008 rokupomiędzy (...) a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział wPolsce z siedzibą w Warszawie jest w całości nieważna;II. zasądza od Raiffeisen Bank International AG Spółki Akcyjnej z siedzibą wWiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz (...)kwotę 118.181,69 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi za okresod dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. rozstrzyga,...

Niekorzystny wyrok I instancji: umowa d. Polbanku nieuczciwa, ale tylko w pewnym zakresie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1638/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powodowie nie są związani postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 Regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursów kupna i sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującej w banku. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.422,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo...