Niekorzystny wyrok I instancji: umowa d. Polbanku nieuczciwa, ale tylko w pewnym zakresie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1638/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powodowie nie są związani postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 Regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursów kupna i sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującej w banku. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.422,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo...

Umowa kredytu indeksowanego na 600 tys. zł. zawarta z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka; XXV C 2737/18), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że umowa nr (...) zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;       II.            zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 207 tys. PLN oraz 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem zaoferowania pozwanemu zwrotu kwoty 600 tys. zł.;     III.            zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, uznając że wygrali proces w całości i pozostawiając wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia...

Wyrok prawomocny – umowa kredytu zawarta z Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG) z lutego 2008 r. na kwotę 500 tys. zł jest nieważna.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 1616/17; SSO Miłosz Konieczny) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19 kwietnia 2017 r. (I C 113/16; SSR Aneta Kozłowska) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę 70 tys. zł. (część zapłaconych rat kredytu) z odsetkami za opóźnienie od grudnia 2015 r., czyli od wezwania przedsądowego. Przesłanką zasądzenia było ustalenie, że umowa jest nieważna. Sąd nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ponadto bank mógł zaspokoić swoje roszczenie poprzez...

Prawomocna nieważność umowy d. Polbank EFG

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 195/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r. (II C 688/20; SSO Michał Chojnacki), który oddalił powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International w całości. Sąd Apelacyjny uznał zaś umowę kredytu na kwotę 270 tys. zł. zawartą w listopadzie 2007 r. z d. Polbank EFG za nieważną w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Sąd uznał jednocześnie, że bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania zasądzonej kwoty do czasu zwrotu kwoty kredytu. Wyrok...

Wyrok prawomocny – umowa kredytu d. Polbank EFG z marca 2008 r. nieważna!

16 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 31/21; SSA Beata Waś) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 listopada 2020 r. (XXV C 2903/18; SSO Michał Jakubowski) w ten sposób, że poza ustaleniem nieważności umowy zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia przed Sądem I instancji. Jednocześnie Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwany bank zarzut zatrzymania i wypłata zasądzonej kwoty jest zależna od zwrotu przez kredytobiorców otrzymanej kwoty kredytu. Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną. Sprawa trwała 34 miesiące w I instancji i 24 miesiące...

Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

4 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek; I ACa 490/22) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 (SSA Bożena Chłopecka; I C 1988/20 wcześniejsza sygnatura II C 1178/17) co do nieważności umowy z kwietnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rad kredytu. Jednocześnie sąd uwzględnił zarzut zatrzymania postawiony przez bank i uznał że odsetki za opóźnienie od dochodzonego roszczenia należały by się dopiero od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, ale ponieważ bank podniósł zarzut zatrzymania, to w tej sytuacji odsetki w ogóle są nienależne....

Nieważność umowy Polbank EFG

13 października 2022 r. SO Warszawa (XXV C 777/19; SSO Krystyna Stawecka) ustalił nieważność umowy d. Polbank EFG z sierpnia 2008 r. i zasądził zwrot kwot z odsetkami od oświadczenia konsumenta o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 603/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 czerwca 2021 r. (XXV C 3051/18; SSR del. Mitkiewicz) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z maja 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 609/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 maja 2021 r. (XXV C 407/19; SSR del. Zabłocki Stanisław) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z września 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.