Umowa Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa; XXV C 392/18) uznał umowę kredytu z maja 2008 r. zawartą z dawnym Polbank EFG za nieważną i zasądził zwrot rat z odsetkami.

Umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG nieważna

Wyrok prawomocny, umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG z października 2006 r. na kwotę ok. 470 tys. zł. nieważna. 29 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 29 marca 2022 r. (VI ACa 684/20; SSA Małgorzata Borkowska) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 czerwca 2020 r. (XXV C 273/20; SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot zapłaconych rat. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok o tyle, że odsetki od roszczenia zasądził od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, bo bank posiada...

Umowa z Polbank nieważna

Wyrokiem z 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 550/20; SSA Grażyna Kramarska) oddalił apelację Raiffeisen Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 lutego 2020 r. (XXV C 2893/19, wcześniej XXV C 887/17; SSR del. Kamil Gołaszewski), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG, ale oddalił roszczenie o zapłatę ze względu na tzw. teorię salda. Kredytobiorca nie składał apelacji.

Umowa z Polbank nieważna

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; VI ACa 307/20) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 stycznia 2020 r. (XXV C 2852/18; SSR del. Anna Zalewska) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego w wysokości 580 tys. zł. zawartej w sierpniu 2007 r. z d. Polbank EFG. Ponadto zmienił ten wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat, jednak z zastrzeżeniem że nastąpi to razem z zaoferowaniem zwrotu bankowi kwoty kredytu.Ponadto odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone za okres od złożenia oświadczenia przez kredytobiorców co do nieważności umowy (w grudniu 2021 r.) do...

Umowa z Polbank nieważna

21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 664/19; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 czerwca 2019 r. (XXV C 2911/18; SSR del Michał Jakubowski) i ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG z lipca 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu, ale z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank, to jest z obowiązkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kredytu. Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek, uznając, że są one nalezne dopiero od złożenia oświadczenia przez kredytobiorców, a ponieważ nastąpiło to już po złożeniu zarzutu zatrzymania, to uznał, że...

Umowa Polbank nieważna

21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1064/20; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.10.2020 r. (XXV C 126/19; SSO Paweł Duda) co do nieważności umowy i zmienił go zasądzając na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu (SO kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę). Sprawa dotyczyła umowy kredytu z kwietnia 2008 r. zawartej z d. Polbank EFG. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.

Prawomocny wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

20 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym (V ACa 569/20; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Polbank EFG w czerwcu 2008 r. na kwotę ok. 260 tys. zł jest nieważna i zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu zwrot zapłaconych przez kredytobiorców kwot w wysokości 57.138,16 PLN i 14.532,16 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lutego 2018 r. do dnia zapłaty. Bank poniesie też koszty postępowania.W ten sposób całkowitej zmianie uległ niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 sierpnia 2020 r. (II...

Prawomocna nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

W dniu 23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 954/20) co do zasady podtrzymał wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., sygn. XXV C 234/19 ustalający nieważność umowy kredytu d. EFG Eurobank Ergasias zawartej w styczniu 2008 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 49 tys PLN i 174 tys. CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Również odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez powodów o akceptacji upadku umowy tj. od stycznia 2020 r. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze...

Prawomocna nieważność umowy d. Polbank EFG

23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 632/20) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. (SO Katarzyna Waseńczuk; II C 2015/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego z grudnia 2007 r. na ok. 500 tys. zł. jest ważna i uczciwa i oddalił powództwo kredytobiorców. Wskutek apelacji, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot dochodzonych kwot w PLN i CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania co do kwot w PLN (co do CHF bank nie zgłosił zarzutu zatrzymania)....

Kolejne dwa wyroki stwierdzające nieważność umów d. Polbank EFG

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) w sprawach: Sygn. akt II C 1049/20 1. ustala, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 3 kwietnia 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna, 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na powodów kwotę 107.622,21 PLN oraz 63.996,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 2 grudnia 2021 r. przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powoda na rzecz Raiffeisen Bank International AG z...