Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14980/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej;

II. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w częściach równych po 1/2 na rzecz każdego z powodów kwoty 153.011,28 PLN oraz 28.193,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił;

IV. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesu – pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd całkowicie podzielił stanowisko strony powodowej w przedmiocie twierdzeń odnoszących się do klauzul abuzywnych oraz nieważności umowy – na podstawie tejże argumentacji Sąd ustalił nieważność umowy.

W konsekwencji wszelkie świadczenia spełnione na podstawie nieważnej umowy – Sąd uznał za nienależne i podlegające zwrotowi – dlatego zasądzono na rzecz powodów dochodzoną wierzytelność.

Częściowe oddalenie powództwa dotyczyło niewielkiej części roszczenia i odnosiło się do sposobu zasądzenia należności tj. Sąd zasądził wierzytelność w częściach równych po 1/2 – uznając, że powodowie są małżeństwem o ustroju rozdzielności majątkowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.