Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 733/22 (SSO Kamila Paluszkiewicz – Brolska):

I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda, który wyłącznie spłacał kredyt, wszystkie żądane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2022 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu w całości.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, wskazując że zarzut ten jest niedopuszczalny. Sąd podzielił stanowisko stronny powodowej wskazując, że umowa jest nieważna z wielu względów. Zdaniem Sądu nieważność umowy jest konsekwencją nie tylko występujących w niej klauzul umownych, ale również niewywiązania się przez bank z obowiązku informacyjnego. Niezależnie od powyższego Sąd upatrywał nieważności w sprzeczności umowy z ustawą.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.