Wyrok w niecałe 5 miesięcy – umowa d. GE Money Bank S.A. z 2006 r. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. III C 3094/23 (SSR del. Agnieszka Perehubka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku:

I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 491.732,10 PLN oraz 58.240,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2023 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska.