Umowa Raiffeisen Bank International A.G. prawomocnie nieważna

Dzisiaj tj. 23.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; sygn. I ACa 11/22) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XXVIII C 117/21 ustalający nieważność umowy z czerwca 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 63 tys. PLN i 63 tys. CHF. Dodatkowo Sąd Apelacyjny w związku z oddaleniem apelacji banku w całości zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny, pozwanemu przysługuje skarga kasacyjna.Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3748/21; SSO Jowita Cieślik) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna w całości;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 770 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu; W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że: 1. powództwo uwzględniono w całości zarówno w zakresie roszczenia o ustalenie, jak i o zapłatę, w tym także...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 4701/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowy kredytu z listopada 2006 r. oraz z września 2007 r. nie są dla powodów wiążące, a zatem są nieważne w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3;II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowy stały...

Prawomocna nieważność!

W dniu 19 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 695/21; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu tj. niemal 500 tys. PLN. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 2 kwietnia 2021 r. do dnia 14 września 2022 r. tj. do złożenia przez bank zarzutu zatrzymania co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 4228/21), wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z maja 2007 r., jest nieważnaII. zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz powoda kwotę 83.209,35 PLN oraz 45.850,03 CHF., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału;III. w całości obciążył Bank kosztami procesu W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy.Sąd uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma...

Oddalenie powództwa w sprawie przeciwko Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 957/20), wydał wyrok, w którym: I. Oddalił powództwo w całości;II. Zasądził od powodów w częściach równych na rzecz Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w sprawie doszło do zawarcia umowy kredytu hipotecznego, a powodowie działali jako konsumenci. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy,...

Umowa Raiffeisen Bank International A.G. nieważna

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 1536/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. nie jest dla powodów wiążąca, a zatem jest nieważna w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3; II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowa stała się niemożliwa do wykonania w...

Nieważność umowy Raiffeisen International

W dniu 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 268/21; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność i w tym zakresie zasądził odsetki od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził również od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż złożenie przed...

Prawomocna nieważność d. EFG Eurbank Ergasias brak uwzględniania zarzutu zatrzymania!

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/20; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeissen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W...