Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony, roszczenie konsumenta nie jest przedawnione! Prawomocny wyrok uzyskany w niecałe 2 lata od momentu wniesienia pozwu! Dzisiaj tj. 6 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 844/21; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) na skutek apelacji strony powodowej (od oddalonego roszczenia powodów w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych wpłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (sygn. I C 1026/20, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego z października 2007 r. i zasądzającym na rzecz powodów 40.274,95...

Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 30 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1040/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 792/20; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności dwóch umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku...

Prawomocna nieważność Raiffeisen Bank International A.G., zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

W dniu 14 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1003/20; SSA Agata Zając) wydał wyrok, którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 1128/19; SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dawnego EFG Eurobank Ergasias z 2008 r. i oddalający powództwo kredytobiorców o zapłatę (na podstawie teorii salda) w ten sposób, że: I) zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorców łącznie 151.506,53 PLN oraz 69.875,26 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2022 r. tytułem zwrotu zapłaconych kwot w wykonaniu nieważnej Umowy, II) zasądził od Raiffeisen Bank...

Prawomocne odfrankowienie umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt V Ca 454/18, SSO Agnieszka Wiśniewska) wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację banku, jak również zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 września 2017 r., (SSR del. Paweł Birski, sygn. II C 2557/16), w którym Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda 34.843,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r. do...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG

3.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 243/21; SSA Marcin Strobel) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (XXV C 313/20; SSR del. Kamil Gołaszewski) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z marca 2008 r. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził całość roszczenia zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji ( Sąd I instancji zastosował bowiem teorię salda) Sąd uznał jednak, że odsetki za opóźnienie są należne dopiero od dnia oświadczenia kredytobiorcy. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios...

Umowa z Raiffeisen nieważna

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. VI ACa 250/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2440/19 (SR. del. Gołaszewski) ustalający nieważność umowy d. Raiffeisen Bank Polska S.A. (kredyt denominowany) z 2008 r. Dodatkowo na skutek apelacji pełnomocnika powodów (od wyroku w zakresie teorii salda) Sąd zasądził roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji tj. ponad 19 tys CHF oraz ponad 71 tys. PLN. Niestety Sąd Apelacyjny zasądził odsetki od oświadczenia kredytobiorcy i uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Oczywiście Kancelaria będzie rekomendowała skargę...

Umowa Raiffeisen Bank International A.G. prawomocnie nieważna

Odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony! W dniu 21.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 623/21) wydał wyrok, w który: 1. Oddalił apelację banku, 2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w postępowania apelacyjnym w wysokości 8.100 zł. Sąd Apelacyjny utrzymał zatem w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. II C 2014/19, w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z kwietnia 2008 r. zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda ponad 207 tys. PLN wraz z...

Umowa Raiffeisen Bank nieważna

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 1057/19) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowy kredytu zawarte w grudniu 2007 r. oraz w sierpniu 2008 r. zawarte z poprzednikiem banku, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z 2008 r. są nieważne. II. zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów łącznie kwotę 125.574,72 PLN oraz 22.035,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od Raiffeisen na rzecz powoda kwotę 11.868,00 PLN...

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

SN potwierdza nieważność umowy. Wyrokiem z 3 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 975/22; SSN Małgorzata Manowska (spr.); SSN Marcin Łochowski; SSN Tomasz Szanciło) oddalił skargę kasacyjną Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2020 r. (VI ACa 345/19), którym Sąd uznał umowę kredytu d. Polbank EFG z 2008 r. za nieważną. Sąd Najwyższy stwierdził, że: - sporne klauzule indeksacyjne nie zostały wyrażone jasnym językiem, ponieważ nie pozwoliły powódce na oszacowanie konsekwencji ekonomicznych płynących z umowy. - klauzule indeksacyjne odnoszą się do głównego świadczenia stron, ale mogą być badane pod kątem uczciwości, ze...

Umowa Raiffeisen Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2172/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2022 r. 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego z listopada 2007 r. jest nieważna w całości; 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG solidarnie na rzecz powodów kwotę 239 622,35 tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lutego 2020 do dnia zapłaty; 3. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska