Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt V ACa 945/21(SSA Robert Obrębski) oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) sygn. IV C 2465/20 z dnia 4 sierpnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny w ustnych...

Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Umowa z Raiffeisen nieważna

W dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. IV C 1645/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG w składzie SSO Karol Smaga:ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z dnia 6 lutego 2008 jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 153.622,24 PLN oraz 35.627,61 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2022 r. do dnia zapłaty. W całości obciążając kosztami procesu Bank. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo tj. częściowo w zakresie odsetek. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:- umowa zawiera klauzule abuzywne, niejasne dla konsumenta, nieuzgodnione indywidualnie...

Wyrok prawomocny – umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z d. Polbankiem EFG (obecnie Raiffeisen Bank International) jest nieważna

30 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; VI ACa 445/21) na skutek apelacji banku podtrzymał wyrok Sądu I instancji (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 3046/18) co do nieważności umowy i zasądzenia zwrotu zapłaconych rat kredytu, ale zmienił co do odsetek za opóźnienie w ten sposób, że zasądził odsetki od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia na rozprawie o akceptacji nieważności umowy do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania. W pozostałym zakresie Sąd apelację oddalił i obciążył pozwanego kosztami zastępstwa procesowego. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII C 17252/21, poprzednie sygn. III C 3534/20, XXV C 1213/21, SSR del. Tomasz Leszczyński) ustalił nieważność umowy EFG Eurobank z 2007 r. i zasądził od Raiffeisen International AG na rzecz powodów żądane kwoty w całości. Natomiast odsetki Sąd zasądził od dnia doręczenia pozwu (a nie od dnia z wezwania) do dnia zapłaty. Koszty procesu ponosi bank w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C, 18185/21, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) ustalił nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) z sierpnia 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111.037,03 PLN oraz 21.791,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2017 r. do dnia 30 maja 2022 r. Sąd uwzględnił bowiem zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 1 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1038/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 2698/18; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy....

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International! Oba wyroki wydane na posiedzeniach niejawnych, w sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa! W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Małgorzata Sławińska, I ACa 908/21) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym utrzymał wyrok wydany również na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2021 r. (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 1857/21) co do nieważności umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 237 550,43 zł oraz 48 582,60 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 27 kwietnia 2021 r. (tj. od...