Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 733/22 (SSO Kamila Paluszkiewicz - Brolska): I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda, który wyłącznie spłacał kredyt, wszystkie żądane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2022 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu w całości. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, wskazując że...

Ustalenie nieważności umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w listopadzie 2007 r.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora, XXVIII C 9008/21) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy kredytu z listopada 2007 r., zasądził od pozwanego na rzecz powodów 219.712,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lipca 2021 r. do dnia zapłaty, zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej w zakresie konieczności ustalenia nieważności kwestionowanej umowy. Bank złożył na rozprawie zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.

Raiffeisen Bank International AG przegrywa kolejne postępowanie

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk, II C 1202/22) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 81.731,56 PLN oraz 52.032,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.08.2022 r. do dnia zapłaty (od upływu terminu z wezwania do zapłaty), wobec całkowitej wygranej zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 2546/22 (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. umorzył postępowanie w zakresie kwoty (...) PLN; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z...

Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za ważną i uczciwą

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 268/21), wydał wyrok, w którym oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu. Sędzia w motywach ustnych wskazał, że strona pozwana podniosła dwa zarzuty: przedawnienia, który został zdaniem Sądu podniesiony skutecznie oraz zarzut zatrzymania, którego sąd nie rozpoznał z uwagi na uwzględnienie pierwszego z zarzutów. W ocenie sądu umowa jest ważna i skuteczna, a strona powodowa nie wykazała interesu prawnego w unieważnieniu umowy ani przesłanki rażącego naruszenia praw konsumenta. Ponadto zdaniem Sądu na skutek zawarcia aneksu do umowy umożliwiającego dokonywanie spłat w walucie wyeliminowano odesłanie do...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 27 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. XXVIII C 5664/23) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen International A.G.) z 2007 r. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda 92.857,89 PLN oraz 14.892,84 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie przed złożeniem oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy) Zasądził od pozwanego na...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 1210/11) wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednakże uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie miało wpływu na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Same odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Dodatkowo Sad zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Poniżej informacja o wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1484/19, SSO...

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z marca 2008 r.

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 7582/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądane kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd oddalił w całości roszczenie odsetkowe. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank. W zakresie oddalonego wyrokiem roszczenia zostanie wywiedziona apelacja. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Joanna Bitner, sygn. III C 3340/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu EFG Eurobank Ergasias, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International A.G. (Spółka Akcyjna) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 140 tys. PLN. Wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty W pozostałej części powództwo oddala; Obciąża pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika strony powodowej, że umowa zawiera...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 68/24,  wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 29.052,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2.  zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 9.684,15 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;   3. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Zdaniem Sądu ...

Przegrana Raiffeisen Bank International AG.

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Anna Szymańska-Grodzka, sygn. II C 1238/22) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność spornej Umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w lipcu 2008 r.; 2. zasądził na rzecz powodów kwoty 126.614,86 PLN oraz 37.724,78 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2022 r. do dnia zapłaty (odpowiedzialność in solidum); 3. pozwany został obciążony w całości kosztami procesu, których wyliczenie pozostawiono referendarzowi. Motywy ustne rozstrzygnięcia: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie ze względu na naruszenie art. 69 pr. bankowego oraz 353 k.c., zasady swobody...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn.XXVIII C 8447/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z października 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz powoda kwotę 134.725,15 PLN zł oraz 42.506,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 października 2017 r. do dnia zapłaty Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt r, sygn. akt III C 2676/20):  I. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 90.081,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu - pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.  Z uwagi na fakt, iż kredyt jest rozliczony - stronie powodowej nie przysługiwało roszczenie ustalenia, a jedynie roszczenie o zapłatę. ...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) wydał wyrok, w którym: 1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; 2.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 257.010,62 PLN oraz 58.175,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.517,00 PLN oraz na rzecz powódki 5.417,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów...

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka - Bartnik, sygn. akt III C 474/21) I. ustalił, iż umowa kredytowa Banku Raiffeisen jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę do ich majątku wspólnego: 65 556,03 PLN oraz 45 863,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia zapłatyIII. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA...

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata; sygn. XXIV C 574/20) ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia nienależnego w postaci kwot zapłaconych tytułem Umowy w wysokości 73.751,41 PLN oraz 36.235,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi: - od kwoty 73.242,45 PLN oraz 33.411,26 CHF od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty, - od kwoty 508,96 PLN oraz 2.824,09 CHF od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura), sygn. XXVIII C 2294/23 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 252.928,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie oddalił powództwo Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z listopada 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. kwotę 93.870,96 zł oraz 57.977,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia zapłaty Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka, sygn. akt XXV C 244/23) wydal wyrok, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A., a powodami jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 533.305,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka...

Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania.

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. III C 1720/22) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 18 stycznia 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias jest nieważna; 2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 217.085,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności postanowień indeksacyjnych zawartych w umowie....