Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. (SSO Marcin Czachura) w sprawie o sygn. XXVIII C 2283/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lipcu 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 160.144,83 PLN oraz 25.109,47 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2023 r. (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 13745/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości zwrot kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga), w sprawie o sygn. IV C 270/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, ustalił, że umowa z  maja 2008 zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, mimo że co do zasady uznaje skuteczność złożenia takiego zarzutu w sposób ewentualny. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że oświadczenie o...

Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid - Birska) wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6023/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powód zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 50 tys. PLN oraz 41 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. Zasądził na rzecz powodów kwotę 11 936...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i bezzasadność zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 733/22 (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od...

Ustalenie nieważności w 8 miesięcy, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny (SSO Małgorzata Kamykowska) wyrokiem z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt III C 2833/22 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy  z października 2005 r. zawartej pomiędzy powodami a bankiem EFG Eurobank Ergasias S.A., II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 155 tys. PLN oraz 57 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank,...

Umowa Raiffeisen Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 19 lipca 2023 r. (XXIV C 344/19) wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa o kredytu mieszkaniowego nr MG... z czerwca 2007r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Koszty postępowania ponosi w całości pozwany bank. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawocny. Postępowanie w I instancji trwało 52 miesiące.

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 lipca 2023 r. (SSO Mariusz Metera) w sprawie o sygn. I C 1618/23 (poprzednio II C 2039/22) przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty....

Nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwasa-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2082/21) w dniu 4 lipca 2023 r. wydał wyrok, w którym: - ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do kursu CHF;- zasądził na rzecz powódki kwotę 120.131,26 PLN oraz 60.346,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;- oddalił powództwo w pozostałym zakresie;- zasądził na rzecz powódki od pozwanego kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.Ustne...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.!

W dniu 20 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Radosław Tukaj) w sprawie o sygn. akt IV C 421/20 wydał wyrok, w który: Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias w październiku 2008 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 61 tys. PLN oraz ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 maja 2023 r., zastrzegając, że zapłata przez pozwanego nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 508.937,13 PLN. Sąd...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 14 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 2742/18 (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) wydał wyrok, w który: Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bak International A.G. 85.900,50 PLN oraz 8.718,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. zastrzegając, że spełnienie świadczenia uzależnione jest od zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot świadczenia, Sąd uznał, że powód wygrał proces w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii...

Umowa zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz), sygn. XXV C 2790/20, w dniu 13 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty uwzględniając jednakże zarzut zatrzymania. Sąd uznał zasadność odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania. Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu. W ustanych motywach Sąd podzielił stanowisko powodów w całości. Sporna umowa kredytu zawiera w sobie wadliwe postanowienia dotyczące sposobu przeliczania kursu franka szwajcarskiego kształtowanego swobodnie przez bank. W...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2853/21, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta przez powodów z Raiffeisen Bank International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN i 120 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty; Oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie za wcześniejszy okres; Ustalił, że pozwany Bank jest zobowiązany do zwrotu powodom całości poniesionych...

Przegrana kredytobiorcy z Raiffeisen International Bank AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (I C 3248/20; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił w całości powództwo kredytobiorców konsumentów w sprawie ustalenia nieważności dwóch umów kredytu indeksowanych do CHF zawartych z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce oraz o zapłatę, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności niektórych zapisów umownych i o zapłatę, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu indeksowane do CHF były i nadal są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo bankowe. Sąd podkreślił także, że umowy nie zawierają żadnych klauzul abuzywnych,...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1860/21 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa Banku Raiffeisen (d. EFG Eurobank Ergasias) w kwietnia 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 178.034,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia 25 maja 2023 r., z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 686.070,69 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty; Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził tytułem zwrotu...

Umowa zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 maja 2023 r. (XXVIII C 10628/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) wydał wyrok, w którym: ustalił, że Umowa Kredytu Mieszkaniowego nr MG (…) z marca 2007 r. zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 163.262,26 PLN z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem kwoty 113.876,76 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie; ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd ustalił, że...

Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 1429/20) w dniu 11 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w styczniu 2008 r. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty; zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania, pozostawiając referendarzowi szczegółowe ich wyliczenie. Sąd uwzględnił w całości powództwo powodów, przy czym nie zasądził kwot łącznie, a w częściach – po połowie. Nie budziło wątpliwości Sądu, że umowa zawarta z pozwanym bankiem jest nieważna z kilku niezależnych od siebie przyczyn prawnych. Umowa jest...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias z 2008 r. nieważna

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. o sygn. XXVIII C 9676/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: - (…) PLN od dnia 29 września 2021 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r., - (…) PLN od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r., do czasu zaoferowania przez powodów wobec pozwanego zwrotu kwoty (…) PLN tytułem wypłaconego kapitału kredytu lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. o sygn. XXVIII C 9655/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 września 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2023 r., do czasu zaoferowania przez powodów wobec pozwanego zwrotu kwoty (...) PLN, stanowiącej kwotę kapitału kredytu lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej...

Raiffeisen Bank International A.G. przegrywa – umowa z września 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias jest nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, sygn. XXIV C 3104/20) w dniu 25 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z września 2007 r. jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów ponad 140 tys. PLN oraz 70 tys. CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 22 marca 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, a zatem motywy rozstrzygnięcia nie są jeszcze znane. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.