Nieważność umowy Millennium

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C15423/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny sporządzona w dniu 6 października 2006 r. i zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 74.011,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie;

IV. koszty postępowania wzajemnie zniósł między stronami.

Sąd uznał, że z uwagi na postanowienia niedozwolone zawarte w spornej umowie kredytu umowa jest nieważna. Sąd przyjął w tym zakresie w całości stanowisko strony powodowej.

Sąd uwzględnił jedynie roszczenie powódki o zapłatę w części, uznając, że w pozostałej części powódce nie przysługiwała legitymacja co do zapłaty żądanych kwot. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo o zapłatę z uwagi na złożenie przez powoda oświadczenia o potrąceniu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.