Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 14 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (wydał wyrok, w którym podtrzymał nieważność umowy zawartej z Getin Bankiem, natomiast oddalił roszczenie o odsetki przed złożeniem oświadczenia przez konsumenta o akceptacji upadku umowy (I ACa 1021/21; SSA Roman Dziczek). W pierwszej instancji wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 13 października 2021 r. (XXIV C 2689/20, wcześniej XXV C 1229/16; SSR del. Anna Zalewska).

Umowa nieważna – uznany zarzut potrącenia

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bogdan Świerczakowski; V ACa 575/21) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2457/20, ale sprawa z 2016 r.) co do nieważności umowy z Getin Bankiem, ale uznał zarzut potrącenia zgłoszony przez bank i zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Umowa Getin Bank nieważna

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Tomasz Niewiadomski) w sprawie o sygn. XXVIII C 355/21 wydał wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym: - ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z Getin Bank S.A. jest nieważna; - zasądził na rzecz powoda kwotę 283.310,86 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2022 r. do dnia zapłaty; - oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie (dot. okresu naliczania odsetek za opóźnienie);- zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia...

Oddalone powództwo przeciwko Getinowi

Wyrokiem z 4 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 376/21, ale sprawa z 2017 r.; SSR del. Anna Lipińska) oddalił powództwo kredytobiorcy przeciwko Getinowi. Sąd uznał, że kredytobiorca zdawał sobie sprawę z ryzyka związanego z zaciąganą umową, gdyż zawarł podobną umowę rok wcześniej, a ponadto wielokrotnie spotykał się z doradcą kredytowym. Oczywiście od wyroku zostanie złożona apelacja. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Umowa z Getin Bank nieważna

W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 236/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. w którym: - ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. jest nieważna. - zasądził na rzecz powoda kwotę 269.514,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 marca 2022 r. (data złożenia oświadczenia) do dnia zapłaty. - zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał, że bank dowolnie kształtował zobowiązania powoda. W konsekwencji umowa nie może dalej trwać, a kwoty podlegają zwrotowi....

Umowa Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 4406/21) ustalił, że umowa o kredyt Banku Millennium z czerwca 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot rat kredytu;

Umowa Getin Banku nieważna

21 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, VI ACa 531/18) uznał, że umowa Getin Banku jest nieważna, ale oddalił część roszczenia o zapłatę wskutek uznania zarzutu potrącenia złożonego w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądził odsetki od momentu złożenia oświadczenia przez konsumenta o zgodzie na nieważności umowy. Wyrok I instancji zapadł 8 maja 2018 r. (XXV C 246/17; SSR del Kamil Gołaszewski.

Prawomocna nieważność Getin Bank

18 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 213/18; SSA Grażyna Kramarska) wydał wyrok w sprawie umowy kredytu Getin Banku, rozpoznając apelację kredytobiorcy od wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17; SSR del. Kamil Gołaszewski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa jest nieważna, ale oddalił roszczenie o zapłatę - było to jedno z pierwszych zastosowań w praktyce tzw. teorii salda. Pozew nie zawierał odrębnego roszczenia o ustalenie, gdyż wówczas sądy uważały, że takie roszczenie jest niedopuszczalne. Apelację złożył kredytobiorca. Po 4 latach postępowania przed Sądem Apelacyjnym (skarga na przewlekłość do SN nie przyniosła rezultatu),...

Umowa z Getin Bankiem nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2515/21): 1. ustala, że umowa kredytu z sierpnia 2007 roku (Getin Bank S.A.) jest nieważna w całości; 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda 103.876,10 PLN oraz 134.139,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od marca 2021 r. do dnia 14 lipca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda zwrotu kwoty 723.864,10 PLN tytułem spłaty wypłaconego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę kwoty; 3. zasądza...

Umowa z Getinem nieważna

Wyrokiem z 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 7/21; SSA Sławomir Świerczakowski) oddalił obie apelacje od wyroku z 24 listopada 2020 r. (XXV C 2222/17; SSR del. Adam Mitkiewicz). Wyrok o tyle ciekawy, że Sąd Apelacyjny uznał zarzut potrącenia banku, w rezultacie oddalił roszczenie o zapłatę, pozostawiając wyłącznie ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Getin Bankiem w listopadzie 2007 r.