Wyrok apelacyjny częściowy – prawomocne ustalenie, że umowa zawarta z d. Getin Bankiem jest nieważna.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 88/24; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur - sprawozdawca, SSO del. Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSA Beata Byszewska) bezpośrednio po rozprawie wydał wyrok częściowy, w którym rozpoznał apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2022 r. (I C 376/21: Anna Lipińska) i ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Getin Bankiem (DOM Bank) w czerwcu 2007 r. jest nieważna. Takie ustalenie w wyroku jest wystarczające do wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku z księgi wieczystej. Co do dalszego roszczenia o zapłatę, to postępowanie apelacyjne pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na...

Umowa zawarta z BRE Bank S.A. w maju 2008 r. uznana za nieważną.

W dniu 3 kwietnia 2024 r. SO w Warszawie XXVIII C 9098/21 (SSO Piotr Grenda) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwoty 61.973,63 PLN oraz 72.571,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia zapłaty, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej w całości odnośnie abuzywności postanowień umownych dot. mechanizmów przeliczeniowych zawartych i wskazał, że wszystkie przesłanki materialnoprawne wynikające z Kodeksu Cywilnego zostały spełnione. Skutkiem abuzywności postanowień umowy jest fakt, że po wyeliminowaniu abuzywnych...

Prawomocna nieważność umowy Getin Noble Banku!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 22 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 399/24) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka masy upadłościowej od wyroku w Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. XXVIII C 1501/21) w zakresie ustalenia nieważności umowy. Warto dodać, że w trakcie rozprawie pełnomocnik syndyka masy upadłości Getin Noble Banku złożył wniosek o zawieszenie postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Adw. Anna Wolna-Sroka w trakcie rozprawy wniosła o oddalenie wskazanego wniosku z uwagi na jego bezzasadność. Roszczenie o ustalenie...

Sąd Apelacyjny oddala apelację syndyka Getin Noble Banku – prawomocne ustalenie nieważności umowy.

10 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 2233/23; SSA Ewa Kaniok) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka od p. 1 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2022 r. (XXVIII C 8163/21; SSO Agnieszka Kossowska), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Getin Bankiem (DomBankiem) w sierpniu 2008 r. Postępowanie w zakresie apelacji banku co do zasądzonej kwoty na rzecz kredyotbiorców pozostaje w zawieszeniu do czasu rozpoznania wpisu wierzytelności na listę w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli zgłoszone wierzytelności zostaną wpisane na listę, to postępowanie w tym zakresie zostanie umorzone, natomiast jeżeli syndyk...

Nieważność umowy Getin Banku – otrzymywanie wynagrodzenia w różnych walutach nie świadczy o świadomości ryzyka kursowego i jego nieograniczonym zakresie

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak), sygn. XXVIII C 5206/21, w dniu 16 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w listopadzie 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jest nieważna w całości; zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 270.289,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 września 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia...

Nieważność umowy Getin Noble Banku

W dniu 5 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek; XXVIII C 19710/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 31 października 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 74.950,67 PLN oraz 129.419,77 CHF z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 511.791,03 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie...

Bezwzględna nieważność umowy Getin Noble Banku!

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Sterkowicz; IV C 2815/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 12 lutego 2007 r. przez powodów z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 84.184,40PLN oraz 41.475,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 1.000,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że...

Nieważność umowy Getin Noble Bank

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska), sygn. akt XXIV C 3112/20 wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Getin Noble Bankiem w lipcu 2008 roku jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 518.818,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 426.746,91 zł od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 92.071,59 zł od dnia 14 lutego 2023 do dnia zapłaty; 3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, szczegółowe...

Umowa d. Getin Banku nieważna

Na posiedzeniu niejawnym 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1108/19; SSO Paweł Pyzio): 1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nr (...) indeksowanego do waluty obcej z (...)marca 2006 roku jest nieważna; 2. zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz (...) kwotę 90.613,51 zł oraz kwotę 11.405,86 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2019 roku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesiące.

Wyrok p-ko Getin Noble Bank S.A. zasądzający dochodzoną kwotę z uwagi na nieważność umowy, jednak oddalający roszczenie o ustalenie z uwagi na wypowiedzenie umowy przez bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk) wyrokiem z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9902/21 przeciwko Getin Noble Bank S.A: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 17 listopada 2021 r. zastrzegając, że zapłata przez Getin Noble Bank S.A. zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda na rzecz Getin Noble Bank S.A. zapłaty kwoty (…) PLN tytułem zwrotu kapitału kredytu; II. oddalił powództwo...

Umowa Getin Bank bez wad?

Wyrokiem z 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 631/19; SSO Tomasz Jaskłowski) oddalił powództwo kredytobiorcy. Sąd uznał, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z Getin Bankiem na kredyt na około 230 tys. zł z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny, a która została faktycznie wydatkowana na zakup mieszkania wakacyjnego w Grecji, nie zawiera klauzul abuzywnych, gdyż tabela kursów banku musiała być ustalana na podstawie kursów z rynku międzybankowego, a zatem bank nie miał dowolności. Ponadto każdy przeciętny konsument musiał sobie zdawać sprawę z ryzyka związanego z takim kredytem. Poza tym powódce w tej sprawie nie przysługiwał status...

Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A.!

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, sygn. akt I ACa 751/22) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 maja 2022 r. (sygn. akt I C 2567/20) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. Na etapie postępowania apelacyjnego bank złożył oświadczenie o potrąceniu spłat dokonanych przez kredytobiorcę z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu, które sąd uznał za skuteczne. Z tego względu Sąd oddalił powództwo o zapłatę. Kosztami zastępstwa procesowego Sąd w całości obciążył pozwany bank. W motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że stronie powodowej należy się zwrot kosztów postępowania w całości....

Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem z 27 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 18455/22; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił, że umowa kredytu d. Getin Banku z marca 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych bankowi w wysokości ok. 300 tys. zł i 80 tys. CHF z warunkiem, że bank może zatrzymać te kwoty do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty otrzymanej od banku w wykonaniu umowy w wysokości 622 tys. zł (kwota kredytu na umowie była wyższa o 15 tys. zł, ze względu na doliczenie przez bank różnych dodatkowych opłat i ubezpieczeń). Sąd zasądził również odsetki za opóźnienie,...

Umowa Getin Banku z 2007 r. jest nieważna – negocjowanie marży kredytu nawet na najwyższych szczeblach nie oznacza możliwości negocjowania treści umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. II C 288/21) w dniu 12 kwietnia 2023 r. orzekł co następuje: ustala, że umowa kredytu z marca 2007 r. zawarta z Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jest nieważna; zasądza na rzecz powoda kwotę 386.054,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 maja 2021 r. do dnia zapłaty; oddala roszczenie w pozostałym zakresie; zasądza kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa Getin Noble Bank uznana za nieważną!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 1371/20) , wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów łącznie kwotę 354.605,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu, pomimo spłacenia przez powodów kredytu w całości, zwrot nienależnego świadczenia musi się opierać na analizie prawnej umowy, która wiązała strony pod kątem czy była to umowa ważna czy nieważna. Zdaniem Sądu...

Umowa d. Getin Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2023 r. (XXVIII C 7810/21; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił nieważność umowy kredytu d. Getin Banku z lipca 2006 r. na kwotę ok. 200 tys. PLN. Sąd zasądził dochodzoną kwotę zwrotu rat spłat kredytu wraz z odsetkami za czas procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, uznając go za spóźniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa od 2005 roku toczyła się w sądzie rejonowym, potem wskutek modyfikacji powództwa przeszła do sądu okręgowego. Łączny czas trwania postępowania w I instancji wyniósł 94 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Jakub Ryzlak...

Umowa Getin Banku z marca 2008 r. nieważna

W dniu 15 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba - Sobczyńska; XXVIII C 4640/21), wydał wyrok, w którym: 1.       Ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr (...) indeksowanego do CHF z dnia (...) marca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym jest w całości nieważna. 2.       Oddalił w całości powództwo o zapłatę. 3.       Zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że powodowie posiadali status konsumentów w momencie zawierania umowy, wobec czego można oceniać skuteczność umowy z abuzywności, a abuzywność zdaniem Sądu wynika z nienależytego poinformowania powodów o skali ryzyka kursowego i niepowiadomienia ich o...

Umowa Getin Noble Banku zawarta z przedsiębiorcą jest dopuszczalna

15 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 988/20; SSA Małgorzata Borkowska) wydał wyrok niekorzystny dla kredytobiorców, z których jeden prowadził działalność gospodarczą, a kredyt służył spłacie poprzedniego kredytu zaciągniętego celem zakupu lokalu dla tej działalności (salonu z meblami). Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lipca 2020 r. (XXV C 1533/17; SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak), w którym umowa została uznana za ważną względem kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a nieważną względem jego żony, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po pierwsze Sąd uznał, że ważność umowy należy oceniać w sposób jednorodny wobec obojga kredytobiorców, a umowa nie może być...

Sąd Okręgowy w Katowicach oddala powództwo Getin Noble Banku z wypowiedzianej umowy

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Izabella Knych, sygn. akt II C 693/20) oddalił powództwo główne Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji (dotyczące wypowiedzianej umowy) przeciwko kredytobiorcy i zasądził ma rzecz banku kwotę 83 tys. PLN stanowiące rozliczenie kredytobiorcy w zakresie kwoty kapitału w związku z unieważnieniem umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest prawomocny. Bank nie złożył apelacji. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność dwóch umów Getin Noble Bank S.A.! Odniesienie się do kwestii wynajmu nieruchomości i statusu konsumenta

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie o sygn. akt V ACa 196/22 wydał wyrok, w którym, co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. (sygn. akt II C 1555/19) ustalającego nieważność umów kredytów indeksowanych zawartych z Getin Bank S.A. w kwietniu 2005 r. i sierpniu 2006 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił jednak zarzut potrącenia zgłoszony przez bank co do kwoty faktycznie wypłaconych kredytów i oddalił powództwo o zapłatę, zasądzając jednocześnie odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 276.291,45 PLN od dnia 8 października 2020 r. do...