Prawomocna nieważność dwóch umów Getin Noble Bank S.A.! Odniesienie się do kwestii wynajmu nieruchomości i statusu konsumenta

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie o sygn. akt V ACa 196/22 wydał wyrok, w którym, co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. (sygn. akt II C 1555/19) ustalającego nieważność umów kredytów indeksowanych zawartych z Getin Bank S.A. w kwietniu 2005 r. i sierpniu 2006 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił jednak zarzut potrącenia zgłoszony przez bank co do kwoty faktycznie wypłaconych kredytów i oddalił powództwo o zapłatę, zasądzając jednocześnie odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 276.291,45 PLN od dnia 8 października 2020 r. do...

Nieważność umowy d. Getin Banku

Wyrokiem z 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4576/21; SSO Piotr Bednarczyk) ponownie uznał umowę zawartą z d. Getin Bankiem w sierpniu 2008 r. za nieważną. Ponownie, gdyż w 2018 r. Sąd wyrokiem z 29 października 2018 r. (XXV C 590/17; SSO Piotr Bednarczyk) unieważnił umowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ale wyrok został 16 czerwca 2020 r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 162/19). Tym razem Sąd stwierdził, że kredytobiorca nie zawarł umowy jako konsument (odmiennie niż za pierwszym razem). Okoliczności były takie, że kredytobiorca będący marynarzem najpierw zaciągnął kredyt...

Nieważność umowy Getin Banku

13 października 2022 r. w SO Łódź (I C 500/22; SSO Anna Terlecka) ustaliła, że umowa Getin Banku z 2008 r. jest nieważna i zasądziła zwrot zapłaconych rat wraz z odsetkami za czas procesu (który trwał od 2016 r.). Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych,...

Prawomocna nieważność umowy z d. Getin Bankiem

Nieco spóźniona informacja, ale za to dobra. Wyrokiem z 8 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 784/21; SSA Małgorzata Stanek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 marca 2021 r. (I C 1343/15; SSO Marcin Sumiński) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Getin Bankiem w czerwcu 2008 r. Roszczenie kredytobiorców o zapłatę zostało oddalone ze względu na podniesienie przez bank zarzutu potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób już po 7 latach procesu osiągnęliśmy prawomocne rozstrzygnięcie, choć bank zapewne złoży jeszcze skargę kasacyjną. Sprawę...

Nieważność umowy Getin Bank

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Robert Masznicz; XXVIII C 5161/22) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego z czerwca 2007 r. zawartej z dawnym Getin Bank SA i zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 93.703,10 PLN 47.831,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 08 sierpnia 2022 r. Sąd orzekł, że stronie pozwanej przysługuje prawo zatrzymania do kwoty 306.968,20 PLN (kwoty kredytu). Sąd w całości obciążył stronę pozwaną kosztami procesu, w tym zwrotu na rzecz powodów łącznie kwoty 13.584,00 PLN. W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła,...

Umowa z Getin Noble Bank nieważna

W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. XXV C 1557/19 przeciwko Getin Noble Bank S.A w składzie SSO Krystyna Stawecka:I. Ustalił, że umowa kredytu kredytu indeksowanego do CHF z dnia 15 lipca 2008 r. r. jest nieważna.II. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 269.219,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2019 r. Sąd uznał zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kredytu.III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 11 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:- umowa...

Prawomocna nieważność umowy d. Getin Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2022 r. (VI ACa 718/21; SSA Tomasz Pałdyna) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2021 r. (XXVIII C 2227/21, SSO Piotr Grenda), ustalającego nieważność umowy kredytu d. Getin Bank S.A. z kwietnia 2008 r. i zasądzającego na rzecz powodów ponad 160 tys. PLN. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja banku jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom pozwanego zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji. Warto dodać, iż bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu dotyczące kwoty...

Umowa Getin Noble Bank nieważna

W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska, sygn. akt I C 217/21) w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym klientom wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym w całości oddalił roszczenie banku z wypowiedzianej umowy, jak również roszczenia ewentualnego banku o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego (na wypadek gdyby umowa okazała się nieważna)Dodatkowo Sąd zasądził od Getin Noble Banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 10.902 zł Warto podkreśli, że pierwotnie sprawa była prowadzona przez SO w Łodzi (SSO Ewę Sząbek, sygn. I...

Umowa Getin Bank nieważna

W dniu 27 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXVIII C 1181/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustali, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. w sierpniu 2007 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 140 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasadził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania! Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.