Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych,...

Prawomocna nieważność umowy z d. Getin Bankiem

Nieco spóźniona informacja, ale za to dobra. Wyrokiem z 8 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 784/21; SSA Małgorzata Stanek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 marca 2021 r. (I C 1343/15; SSO Marcin Sumiński) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Getin Bankiem w czerwcu 2008 r. Roszczenie kredytobiorców o zapłatę zostało oddalone ze względu na podniesienie przez bank zarzutu potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób już po 7 latach procesu osiągnęliśmy prawomocne rozstrzygnięcie, choć bank zapewne złoży jeszcze skargę kasacyjną. Sprawę...

Nieważność umowy Getin Bank

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Robert Masznicz; XXVIII C 5161/22) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego z czerwca 2007 r. zawartej z dawnym Getin Bank SA i zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 93.703,10 PLN 47.831,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 08 sierpnia 2022 r. Sąd orzekł, że stronie pozwanej przysługuje prawo zatrzymania do kwoty 306.968,20 PLN (kwoty kredytu). Sąd w całości obciążył stronę pozwaną kosztami procesu, w tym zwrotu na rzecz powodów łącznie kwoty 13.584,00 PLN. W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła,...

Umowa z Getin Noble Bank nieważna

W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. XXV C 1557/19 przeciwko Getin Noble Bank S.A w składzie SSO Krystyna Stawecka:I. Ustalił, że umowa kredytu kredytu indeksowanego do CHF z dnia 15 lipca 2008 r. r. jest nieważna.II. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 269.219,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2019 r. Sąd uznał zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kredytu.III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 11 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:- umowa...

Prawomocna nieważność umowy d. Getin Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2022 r. (VI ACa 718/21; SSA Tomasz Pałdyna) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2021 r. (XXVIII C 2227/21, SSO Piotr Grenda), ustalającego nieważność umowy kredytu d. Getin Bank S.A. z kwietnia 2008 r. i zasądzającego na rzecz powodów ponad 160 tys. PLN. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja banku jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom pozwanego zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji. Warto dodać, iż bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu dotyczące kwoty...

Umowa Getin Noble Bank nieważna

W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska, sygn. akt I C 217/21) w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym klientom wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym w całości oddalił roszczenie banku z wypowiedzianej umowy, jak również roszczenia ewentualnego banku o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego (na wypadek gdyby umowa okazała się nieważna)Dodatkowo Sąd zasądził od Getin Noble Banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 10.902 zł Warto podkreśli, że pierwotnie sprawa była prowadzona przez SO w Łodzi (SSO Ewę Sząbek, sygn. I...

Umowa Getin Bank nieważna

W dniu 27 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXVIII C 1181/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustali, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. w sierpniu 2007 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 140 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasadził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania! Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Dnia 24 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 681/20; SSA Krzysztof Tucharz) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawartego w lipcu 2008 r. z Getin Bank S.A. jest nieważna i sądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powódkę na rzecz pozwanego zwrotu kwoty kredytu (prawo zatrzymania). Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. (XXV C 843/16; SSO Monika Włodarczyk) uznał, że umowa jest ważna i może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul indeksacyjnych. Zdaniem sądu apelacyjnego umowa jest nieważna, z uwagi na...

Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 21 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 273/21; Marzena Miąskiewicz) po rozpoznaniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2021 r. (XXV C 2370/18; SSR del. Stanisław Zabłocki) podtrzymuje wyrok co do nieważności umowy Getin Banku z października 2006 r., ale uwzględnia zarzut potrącenia złożony przez bank w toku postępowania apelacyjnego i w tym zakresie oddala powództwo o zapłatę, a zasądza nadwyżkę. Odsetki za opóźnienie od roszczenia należne są zdaniem Sądu od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o skutkach nieważności w toku postępowania w I instancji. Koszty postępowania ponosi bank....

Umowa Getin Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Cywilny (XXVIII C 3737/21; SSO Agnieszka Kossowska) ustalił, że umowa d. Getin Bank S.A. z października 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 258 tys. PLN oraz 54 tys. CHF, z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty 507 tys. PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.