Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Alicja Fronczyk) wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1565/22: I. zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 56.737,85 PLN za okres od 1 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz od kwoty 54.299,68 PLN i 21.791,72 CHF od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 18 lutego 2020 r.; III. oddalił apelację pozwanego w całości IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 9.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XXVIII C 2846/21): I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski, XXVIII C 2752/23) wydał wyrok, w którym: 1. umorzył postępowanie w części, w której został cofnięty pozew; 2. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z  września 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; 3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu powództwo było zasadne niemal w całości. Roszczenie o zapłatę zostało oddalone z uwagi na podniesiony skutecznie...

Przegrana – kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w związku z działanością gospodarczą

23 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 3928/23; Anna Strączyńska (spr.), Dorota Markiewicz, Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok częściowy, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.04.2022 r. (XXIV C 2449/20; wcześniej XXV C 1268/16) i oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z d. Noble Bankiem w listopadzie 2006 r. stwierdzając, umowa została zawarta w celu związanym z działalnością gospodarczą a zatem kredytobiorcy nie mogą korzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Sąd zauważył, że kredytobiorcy prowadzili działalność gospodarczą, a siedziby tych działalności były zarejestrowane w mieszkaniach, na które zostały przeznaczone środki z kredytu. Sąd nie wziął...