Niekorzystny wyrok I instancji: umowa d. Polbanku nieuczciwa, ale tylko w pewnym zakresie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1638/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powodowie nie są związani postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 Regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursów kupna i sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującej w banku. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.422,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo...

Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Wyrok prawomocny – umowa GE Money Bank według średniego kursu NBP

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 września 2021 r. sygn. akt I ACa 734/20 (SSA Małgorzata Zwierzyńska) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A., zmienił wyrok Sadu Okręgowego w Gdańsku (wyrok ustalający nieważność umowy i zasądzający zwrot wpłaconych rat) w ten sposób, że: 1. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 14.457,91 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie; 3. obciążył w całości kredytobiorcę kosztami postępowania i zasądził na rzecz banku kwotę 10.817 zł za I instancję oraz 22.989 zł za II instancję. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że...

Umowa GE Money Banku może istnieć z kursem średnim NBP

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie I C 8/16 (SSO Dorota Tarkowska) Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko Bank BPH S.A.: I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umów kredytu (dwie umowy) oraz oddalił powództwo o ustalenie skutecznego uchylenia się konsumenta od skutków zawartych umów; II. ustalił, że bezskuteczne wobec konsumenta są zapisy obu umów odsyłające do kursów z tabeli banku w zakresie marży banku dodawanej/odejmowanej do/od kursu średniego NBP; III. zasądził od Bank BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 19.142,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 kwietnia 2016...

Umowa d. Kredyt Banku zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, ale można zastosować kurs średni NBP

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak; XII C 2072/18) rozpoznając sprawę po uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z jego wytycznymi dokonał przeliczenia kredytu wg kursu średniego NBP i zasądził zwrot różnicy na rzecz powodów; Sąd nie dał się przekonać, że nie jest związany stanowiskiem SA co do skutków nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, choć w międzyczasie zapadł wyrok TSUE w sprawie p. Dziubak zakazujący takiego podstawienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa kredytu ważna, a kurs banku może być zastąpiony kursem średnim NBP

Wyrokiem z 25 września 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka, I C 1280/18) w sprawie z powództwa banku Millennium (dawny Euro Bank S.A.) zasądził od kredytobiorcy dochodzoną przez bank kwotę, wynikającą z wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zastępując tylko kurs banku kursem średnim NBP (wedle zleconej opinii biegłego). Sąd uzasadnił swoje stanowisko w ten sposób, że: - nie jest zasadny zarzut nieważności umowy kredytowej, w ocenie Sądu umowa spełnia wymogi ustawy- Prawo bankowe: wskazano kwotę kredytu, sposób wypłaty, sposób spłaty i oprocentowanie, - zasadny jest zarzut abuzywności postanowień umowy odwołujących się do kursów arbitralnie wyznaczanych przez...

14 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSR del. Michał Jank)

Sąd wydał wyrok, w którym ustalił, że postanowienia umowy d. GE Money Bank odnoszące się do marży kupna i marży sprzedaży doliczanej do kursu średniego NBP są nieuczciwe, a w pozostałym zakresie utrzymał umowę w mocy. Sąd podkreślił także, że w jego ocenie wyrok TSUE w sprawie Dziubak z 3 października 2019 r. nie ma znaczenia dla tej sprawy, ponieważ w przedmiotowej umowie już istnieje kurs średni NBP, a wystarczy usunąć postanowienia o marży kupna i sprzedaży, bez wprowadzania niczego dodatkowego. Wyroki jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

Wyrokiem z 18 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 186/17, SSR del. Michał Jank)

Sąd zasądził od banku BPH (d. GE Money Bank) na rzecz kredytobiorcy kwotę ok. 24 tys. PLN tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu przy wyeliminowaniu kursów banku i pozostawieniu kursu średniego NBP. Ponadto Sąd ustalił, że bezskuteczne są zapisy zawarte w § 17 ust. 2, 3 oraz 4 umowy w zakresie odnoszącym się do marży banku (czyli pozostawił indeksację do kursu średniego NBP). Zdaniem Sądu umowa była zgodna z obowiązującym stanem prawnym, co później w roku 2011 potwierdził ustawodawca w tzw. ustawie antyspreadowej; umowa nie jest również sprzeczna z zasadami współżycia społecznego; w ocenie Sądu nie było również podstaw do uchylenia...

12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 2738/16, SSR Barbara Syta-Latała)

Sąd stwierdził, że umowa kredytu waloryzowanego mBank jest ważna, natomiast klauzule waloryzacyjne są nieuczciwe, ale w ich miejsce należy zastosować waloryzację kursem średnim NBP. W sprawie został powołany biegły, który dokonał odpowiednich wyliczeń i Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty ok. 12 tys. PLN z tego tytułu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak, adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.

10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 723/15)

Sąd uznaje klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdza, że umowa musi pozostać umową waloryzowaną do kursu CHF, zgodnie z opinią sądu odwoławczego w sprawie XXVII Ca 3477/16. Sąd w miejsce kursów banku przyjął więc kurs średni NBP i zasądził na rzecz powoda wyłącznie kwotę zapłaconą ponad tak wyliczone przez biegłego należności. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.