Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Wyrok prawomocny – umowa GE Money Bank według średniego kursu NBP

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 września 2021 r. sygn. akt I ACa 734/20 (SSA Małgorzata Zwierzyńska) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A., zmienił wyrok Sadu Okręgowego w Gdańsku (wyrok ustalający nieważność umowy i zasądzający zwrot wpłaconych rat) w ten sposób, że: 1. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 14.457,91 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie; 3. obciążył w całości kredytobiorcę kosztami postępowania i zasądził na rzecz banku kwotę 10.817 zł za I instancję oraz 22.989 zł za II instancję. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że...

Umowa GE Money Banku może istnieć z kursem średnim NBP

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie I C 8/16 (SSO Dorota Tarkowska) Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko Bank BPH S.A.: I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umów kredytu (dwie umowy) oraz oddalił powództwo o ustalenie skutecznego uchylenia się konsumenta od skutków zawartych umów; II. ustalił, że bezskuteczne wobec konsumenta są zapisy obu umów odsyłające do kursów z tabeli banku w zakresie marży banku dodawanej/odejmowanej do/od kursu średniego NBP; III. zasądził od Bank BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 19.142,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 kwietnia 2016...

Umowa d. Kredyt Banku zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, ale można zastosować kurs średni NBP

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak; XII C 2072/18) rozpoznając sprawę po uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z jego wytycznymi dokonał przeliczenia kredytu wg kursu średniego NBP i zasądził zwrot różnicy na rzecz powodów; Sąd nie dał się przekonać, że nie jest związany stanowiskiem SA co do skutków nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, choć w międzyczasie zapadł wyrok TSUE w sprawie p. Dziubak zakazujący takiego podstawienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa kredytu ważna, a kurs banku może być zastąpiony kursem średnim NBP

Wyrokiem z 25 września 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka, I C 1280/18) w sprawie z powództwa banku Millennium (dawny Euro Bank S.A.) zasądził od kredytobiorcy dochodzoną przez bank kwotę, wynikającą z wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zastępując tylko kurs banku kursem średnim NBP (wedle zleconej opinii biegłego). Sąd uzasadnił swoje stanowisko w ten sposób, że: - nie jest zasadny zarzut nieważności umowy kredytowej, w ocenie Sądu umowa spełnia wymogi ustawy- Prawo bankowe: wskazano kwotę kredytu, sposób wypłaty, sposób spłaty i oprocentowanie, - zasadny jest zarzut abuzywności postanowień umowy odwołujących się do kursów arbitralnie wyznaczanych przez...

14 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSR del. Michał Jank)

Sąd wydał wyrok, w którym ustalił, że postanowienia umowy d. GE Money Bank odnoszące się do marży kupna i marży sprzedaży doliczanej do kursu średniego NBP są nieuczciwe, a w pozostałym zakresie utrzymał umowę w mocy. Sąd podkreślił także, że w jego ocenie wyrok TSUE w sprawie Dziubak z 3 października 2019 r. nie ma znaczenia dla tej sprawy, ponieważ w przedmiotowej umowie już istnieje kurs średni NBP, a wystarczy usunąć postanowienia o marży kupna i sprzedaży, bez wprowadzania niczego dodatkowego. Wyroki jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

Wyrokiem z 18 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 186/17, SSR del. Michał Jank)

Sąd zasądził od banku BPH (d. GE Money Bank) na rzecz kredytobiorcy kwotę ok. 24 tys. PLN tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu przy wyeliminowaniu kursów banku i pozostawieniu kursu średniego NBP. Ponadto Sąd ustalił, że bezskuteczne są zapisy zawarte w § 17 ust. 2, 3 oraz 4 umowy w zakresie odnoszącym się do marży banku (czyli pozostawił indeksację do kursu średniego NBP). Zdaniem Sądu umowa była zgodna z obowiązującym stanem prawnym, co później w roku 2011 potwierdził ustawodawca w tzw. ustawie antyspreadowej; umowa nie jest również sprzeczna z zasadami współżycia społecznego; w ocenie Sądu nie było również podstaw do uchylenia...

12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 2738/16, SSR Barbara Syta-Latała)

Sąd stwierdził, że umowa kredytu waloryzowanego mBank jest ważna, natomiast klauzule waloryzacyjne są nieuczciwe, ale w ich miejsce należy zastosować waloryzację kursem średnim NBP. W sprawie został powołany biegły, który dokonał odpowiednich wyliczeń i Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty ok. 12 tys. PLN z tego tytułu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak, adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.

10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 723/15)

Sąd uznaje klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdza, że umowa musi pozostać umową waloryzowaną do kursu CHF, zgodnie z opinią sądu odwoławczego w sprawie XXVII Ca 3477/16. Sąd w miejsce kursów banku przyjął więc kurs średni NBP i zasądził na rzecz powoda wyłącznie kwotę zapłaconą ponad tak wyliczone przez biegłego należności. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.