Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Maciej Nawrocki, sygn. XXVIII C 16255/22), wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie w zakresie: a. kwot 63.032,25 PLN oraz 40.205,24 CHF; b. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 63.032,25 PLN za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia zapłaty; c. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 204.732,81 CHF za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.; d. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 40.205,24 CHF za okres od dnia 27 kwietnia 2024 r. do...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 14158/21 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W...

Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa we Wrocławiu

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Mękal, sygn. XII C 3247/23) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta w 2007 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda 155 tys. PLN oraz 106 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z wezwania do zapłaty oraz zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.817 PLN. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podzielając w pełni z argumentacją strony powodowej. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych...

Nieważność umowy Deutsche Banku z 2009 r.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 13561/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku z lipca 2009 r.;II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 54.938,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;III.  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138.967,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2021 r. do dnia zapłaty;IV. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;V. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia...

Nieważność umowy Deutsche Banku

Wyrokiem z dnia 29 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki, sygn. XXVIII C 10639/21): I. zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 568.656,76 PLN oraz 169.837,13 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 lipca 2021 r. do dnia 7 lutego 2024 r. wskutek stwierdzenia nieważności Umowy kredytu z tym zastrzeżeniem. że powód zaofiaruje zwrot na rzecz banku kwoty wypłaconego kapitału w wysokości 668.145,06 PLN albo zabezpieczy roszczenie o jej zwrot, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w wysokości 11.817,00...

Umowa Deutsche Bank S.A. nieważna

W dniu 15 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 16197/22) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z lipca 2008 r., zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 98.903,43 PLN, 53.738,58 CHF oraz 2.938,99 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2020 r. do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 45 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Natalia...

Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 6962/21) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z 2008 r. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 114.455,45 PLN oraz 125.451,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2024 r. do dnia zapłaty Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Powodowie zostali wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe, a bank...

Nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2010 r. denominowanej w EURO!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 17370/21) ustalił nieważność umowy denominowanej w Euro zawartej z Deutsche Bank PBC SA w dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd zasądziłna rzecz powodów kwotę prawie 615 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. MOTYWY rozstrzygnięcia Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że powództwo zostało uwzględnione w całości, zarówno co do roszczenia głównego jak i odsetkowego. Ustalenie nieważności nastąpiło z przyczyny nieważności bezwzględnej. Umowa jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału) 2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu...

Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Kaszak, sygn. XXVIII C 14428/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta 13 listopada 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 550 tys. PLN oraz ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z wezwania do zapłaty i w niewielkiej części od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych....

Nieważność umowy Deutsche Banku. Odsetki zasądzone od wezwania przedsądowego

W dniu 10 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 14834/22) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2007 r. Zasądził od Deutsche Banku łącznie na rzecz powodów kwotę 13.430,92 PLN oraz 185.163,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12408/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz kwotę (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN oraz kwotę (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; V. rozstrzygnął, że...

16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ( III C 1212/20; SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok, w którym: 1. uznał umowę zawartą z Deutsche Bankiem we wrześniu 2008 r. za w całości nieważną 2. zasądził na rzecz powódki kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co nastąpiło w toku postepowania w 2022 r. 3. kosztami procesu obciążył w całości bank. Z motywów ustnych: - Sąd wskazał, że istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, gdyż umowa wciąż wiąże i samo zasądzenie nie eliminuje stanu niepewności na przyszłość - podzielił argumentację strony...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 813/22) na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 marca 2022, sygn. I C 933/18 zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: W punkcie pierwszym uchyla w całości nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. I Nc 3/18 W punkcie drugim zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz pozwanych kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Dodaje punkt trzeci, w którym nakazuje pobrać od...

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części...

Niekorzystny nieprawomocny wyrok I instancji

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 1852/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy, Sąd nie dopatrzył się interesu prawnego w takim żądaniu, dochodząc do przekonania, że takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami. Sąd stwierdził, że...

Deutsche Bank ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), sygn. XXIV C 432/21, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w sierpniu 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna, zgodnie z żądaniem pozwu zasądził na rzecz powodów całość dochodzonych kwot: 492.826,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty tj. od 15 grudnia 2020 do dnia zapłaty oraz 5.076,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni od dnia doręczenia pozwu. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sędzia...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk, SSA Bogdan Świerczakowski, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 1761/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. II C 786/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2008 r., a także zasądził na rzecz powoda ponad 85 tys. PLN i ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od wezwania do zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok częściowo i oddalił część zasądzonych odsetek ustawowych za...

Nieważność umowy Deutsche Banku!

W dniu 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (sygn. akt: II C 267/20), w którym:1.       ustalił, że umowa kredytu z października 2007 r. jest nieważna;2.       zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282.396,16 PLN oraz 138.472,39 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 30 marca 2023 r., przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3.       oddalił powództwo w pozostałym zakresie.4.       ustalił, że koszty...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...