Nieważność umowy Deutsche Banku

Wyrokiem z dnia 29 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki, sygn. XXVIII C 10639/21): I. zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 568.656,76 PLN oraz 169.837,13 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 lipca 2021 r. do dnia 7 lutego 2024 r. wskutek stwierdzenia nieważności Umowy kredytu z tym zastrzeżeniem. że powód zaofiaruje zwrot na rzecz banku kwoty wypłaconego kapitału w wysokości 668.145,06 PLN albo zabezpieczy roszczenie o jej zwrot, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w wysokości 11.817,00...

Umowa Deutsche Bank S.A. nieważna

W dniu 15 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 16197/22) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z lipca 2008 r., zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 98.903,43 PLN, 53.738,58 CHF oraz 2.938,99 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2020 r. do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 45 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Natalia...

Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 6962/21) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z 2008 r. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 114.455,45 PLN oraz 125.451,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2024 r. do dnia zapłaty Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Powodowie zostali wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe, a bank...

Nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2010 r. denominowanej w EURO!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 17370/21) ustalił nieważność umowy denominowanej w Euro zawartej z Deutsche Bank PBC SA w dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd zasądziłna rzecz powodów kwotę prawie 615 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. MOTYWY rozstrzygnięcia Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że powództwo zostało uwzględnione w całości, zarówno co do roszczenia głównego jak i odsetkowego. Ustalenie nieważności nastąpiło z przyczyny nieważności bezwzględnej. Umowa jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału) 2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu...

Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Kaszak, sygn. XXVIII C 14428/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta 13 listopada 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 550 tys. PLN oraz ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z wezwania do zapłaty i w niewielkiej części od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych....

Nieważność umowy Deutsche Banku. Odsetki zasądzone od wezwania przedsądowego

W dniu 10 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 14834/22) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2007 r. Zasądził od Deutsche Banku łącznie na rzecz powodów kwotę 13.430,92 PLN oraz 185.163,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12408/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz kwotę (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN oraz kwotę (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; V. rozstrzygnął, że...

16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ( III C 1212/20; SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok, w którym: 1. uznał umowę zawartą z Deutsche Bankiem we wrześniu 2008 r. za w całości nieważną 2. zasądził na rzecz powódki kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co nastąpiło w toku postepowania w 2022 r. 3. kosztami procesu obciążył w całości bank. Z motywów ustnych: - Sąd wskazał, że istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, gdyż umowa wciąż wiąże i samo zasądzenie nie eliminuje stanu niepewności na przyszłość - podzielił argumentację strony...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 813/22) na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 marca 2022, sygn. I C 933/18 zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: W punkcie pierwszym uchyla w całości nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. I Nc 3/18 W punkcie drugim zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz pozwanych kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Dodaje punkt trzeci, w którym nakazuje pobrać od...

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części...

Niekorzystny nieprawomocny wyrok I instancji

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 1852/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy, Sąd nie dopatrzył się interesu prawnego w takim żądaniu, dochodząc do przekonania, że takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami. Sąd stwierdził, że...

Deutsche Bank ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), sygn. XXIV C 432/21, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w sierpniu 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna, zgodnie z żądaniem pozwu zasądził na rzecz powodów całość dochodzonych kwot: 492.826,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty tj. od 15 grudnia 2020 do dnia zapłaty oraz 5.076,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni od dnia doręczenia pozwu. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sędzia...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk, SSA Bogdan Świerczakowski, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 1761/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. II C 786/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2008 r., a także zasądził na rzecz powoda ponad 85 tys. PLN i ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od wezwania do zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok częściowo i oddalił część zasądzonych odsetek ustawowych za...

Nieważność umowy Deutsche Banku!

W dniu 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (sygn. akt: II C 267/20), w którym:1.       ustalił, że umowa kredytu z października 2007 r. jest nieważna;2.       zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282.396,16 PLN oraz 138.472,39 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 30 marca 2023 r., przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3.       oddalił powództwo w pozostałym zakresie.4.       ustalił, że koszty...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...

Umowa kredytu Deutsche Banku prawomocnie nieważna

2 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 343/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2022 r. (XXVIII C 2690/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z października 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu. Wyrok w I instancji zapadł na posiedzeniu niejawnym, na podstawie dokumentów. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez przesłuchanie świadków biorących udział w zawarciu umowy oraz powodów. Sąd Apelacyjny podkreślił brak wypełnienia przez bank obowiązków informacyjnych oraz niedopuszczalność takiego sformułowania umowy, która pozostawia bankowi...

Umowa Deutsche Bank PBC S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 11236/21: 1. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.), jest nieważna, 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że postanowienia zawartej przez strony umowy dotyczące określenia mechanizmu denominacji, poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia, są sprzeczne z...

Nieważność umowy z Deutsche Bank

W dniu 6 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2135/21) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2007 r. jest nieważna;2. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwoty 241.121,83 PLN oraz 217.691,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 dnia od doręczenia pozwanemu odpowiednio pozwu i modyfikacji powództwa;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie może być wykonywana. W...

Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Kredytobiorców reprezentował adw....