Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części...

Niekorzystny nieprawomocny wyrok I instancji

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 1852/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy, Sąd nie dopatrzył się interesu prawnego w takim żądaniu, dochodząc do przekonania, że takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami. Sąd stwierdził, że...

Deutsche Bank ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), sygn. XXIV C 432/21, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w sierpniu 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna, zgodnie z żądaniem pozwu zasądził na rzecz powodów całość dochodzonych kwot: 492.826,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty tj. od 15 grudnia 2020 do dnia zapłaty oraz 5.076,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni od dnia doręczenia pozwu. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sędzia...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk, SSA Bogdan Świerczakowski, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 1761/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. II C 786/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2008 r., a także zasądził na rzecz powoda ponad 85 tys. PLN i ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od wezwania do zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok częściowo i oddalił część zasądzonych odsetek ustawowych za...

Nieważność umowy Deutsche Banku!

W dniu 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (sygn. akt: II C 267/20), w którym:1.       ustalił, że umowa kredytu z października 2007 r. jest nieważna;2.       zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282.396,16 PLN oraz 138.472,39 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 30 marca 2023 r., przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3.       oddalił powództwo w pozostałym zakresie.4.       ustalił, że koszty...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...

Umowa kredytu Deutsche Banku prawomocnie nieważna

2 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 343/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2022 r. (XXVIII C 2690/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z października 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu. Wyrok w I instancji zapadł na posiedzeniu niejawnym, na podstawie dokumentów. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez przesłuchanie świadków biorących udział w zawarciu umowy oraz powodów. Sąd Apelacyjny podkreślił brak wypełnienia przez bank obowiązków informacyjnych oraz niedopuszczalność takiego sformułowania umowy, która pozostawia bankowi...

Umowa Deutsche Bank PBC S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 11236/21: 1. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.), jest nieważna, 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że postanowienia zawartej przez strony umowy dotyczące określenia mechanizmu denominacji, poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia, są sprzeczne z...

Nieważność umowy z Deutsche Bank

W dniu 6 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2135/21) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2007 r. jest nieważna;2. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwoty 241.121,83 PLN oraz 217.691,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 dnia od doręczenia pozwanemu odpowiednio pozwu i modyfikacji powództwa;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie może być wykonywana. W...

Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Kredytobiorców reprezentował adw....

Umowa Deutsche Bank nieważna

Wyrokiem z 19 lipca 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 735/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska SA, w którym uznał umowę kredytu z marca 2008 r. za nieważną. Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, opierając się najprawdopodobniej na teorii salda, ale ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, to dowiemy się tego dopiero z pisemnego uzasadnienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa Deutsche Bank nieważna

Kolejna wygrana kancelarii przeciwko Deutsche Bank! W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 1679/21, SSO Paweł Krekora) ustalił nieważność umowy ze stycznia 2009 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 407.502,23 PLN oraz 20.839,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (upływ terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. Koszty postępowania w całości ponosi bank. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa zawarta z Deutsche Bank nieważna

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1425/21, poprzednia sygnatura I C 1886/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z Deutsche Bank jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 113.649,74 PLN oraz 106.651,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa...

Umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 6565/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 900 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1...

Umowa z Deutsche Bank ważna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, sygn. akt I C 933/18, (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w dniu dzisiejszym w sprawie z powództwa Deutsche Bank S.A. przeciwko naszym klientom uznał, że umowa jest uczciwa i zgodna z prawem, a tym samym utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt I Nc 3/18. Zdaniem Sądu umowa nie zawiera jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych. Bank w dobrej wierze udzielił klientom kredytu, a z uwagi na „leniwość kredytobiorców” bank stosował swoje tabele „bo się klientom nie chce pójść i kupić franków w kantorze”. Nie można usprawiedliwiać lenistwa. „Klienci lenili się żeby sami zająć się tą...

Wyrok prawomocny: umowa Deutsche Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 19 stycznia 2022 r. (SSA Dorota Markiewicz, I ACa 104/20) całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lipca 2019 r. (SSO Jacek Bajak; I C 1343/17), w którym powództwo kredytobiorców zostało oddalone. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna zarówno ze względu na ryzyko jakie nakładała na kredytobiorcę, jak i nieuczciwość klauzul przeliczeniowych. Zdaniem Sądu konstrukcja kredytu denominowanego niczym nie różni się od kredytu indeksowanego, a zatem pełną aktualność znajdują orzeczenia SN i TSUE odnoszące się do tego typu umowy. Sąd uznał również, że nie ma znaczenia, że jednym z kredytobiorców...

Umowa Deutsche Bank Polska nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2690/21): 1. ustala, że umowa kredytu Deutsche Bank Polska S.A. nr (…)z dnia 13 października 2006 roku jest nieważna w całości; 2. zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 48 978,71 zł oraz kwotę 100 867,83 CHF wraz z odsetkami wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty 3. zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. powodów koszty procesu w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Heliosz Kancelarii...

Umowa Deutsche Banku nieważna

8 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Bonkowska; II C 231/17), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna. II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 800 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od daty doręczenia pozwu oraz w części od dnia następnego od rozszerzenia powództwa w zakresie nieważności umowy. III. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta...