Nieważność Umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16118/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetkowym), IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W...

Wyrok ustalający nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ) z 2008 r., zasądzający odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego i uwzględniający zarzut zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 września 2023 r. (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. XXVIII C 17685/21 przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2021 r. do dnia (...) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powoda zwrotu kwoty (...) PLN lub po zabezpieczaniu roszczenia o jej zwrot, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV....

Umowa d. Polbanku prawomocnie nieważna.

22 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1361/22; referent Jolanta Pyźlak oraz sędziowie Grażyna Kramarska, Agata Wolkenberg) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2022 r. (XXV C 2738/18; Anna Ogińska-Łągiewka) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie uwzglednionego zarzutu zatrzymania złożonego przez bank w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądzenia odsetek za opóźnienie, które zasądził za okres od złożenia oświadczenia przez konsumentów na rozprawie we wrześniu 2021 r. do dnia złożenia zarzutu zatrzymania przez bank. Wyrok jest prawomocny, ale...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2023 r. (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 13745/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości zwrot kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2930/18; SSO Anna Pogorzelska) zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2008 r. zawartej z Polbank EFG. W toku postępowania kredyt został całkowicie spłacony w związku ze sprzedażą nieruchomości, kredytobiorca dokonał potrącenia i zmodyfikował powództwo celem zasądzenia na jego wyłącznie nadwyżki spłat ponad kwotę kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 82 miesiące.

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna. Odfrankowienie zmienione na nieważność.

Wyrokiem z dnia 15 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C 834/20; Ewa Oknińska) i ustalił, że umowa z lipca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 323.735,96 PLN, jednakże pozbawił powodów odsetek w całości z uwagi na uwzględniony zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną....

Uchylenie nakazu zapłaty z 2017 r. i oddalenie powództwa Banku Millennium!

W dniu 15 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki, sygn. XII C 1604/18) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (w zakresie wypowiedzianej umowy Eurobank S.A. z 2008 r.) przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: Uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 27 grudnia 2017 r., sygn. I Nc 1275/17 Oddalił powództwo banku w całości Zasądził od powodowego banku na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 14.334 PLN z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty Nakazał pozwanemu zwrócić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.273 PLN...

Przegrana mBank S.A.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Mariusz Solka; III C 3051/20) zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 287.697,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w całości przed wniesieniem pozwu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.

Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest...

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska, Katarzyna Polańska - Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek - spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się...

Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga), w sprawie o sygn. IV C 270/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, ustalił, że umowa z  maja 2008 zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, mimo że co do zasady uznaje skuteczność złożenia takiego zarzutu w sposób ewentualny. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że oświadczenie o...

Umowa z 2010 r. uznana za nieważną. Kolejna przegrana mBanku.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Joanna Pąsik; I C 1484/21): 1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2010 roku jest nieważna w całości; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są jeszcze znane motywy rozstrzygnięcia. Niemniej wydaje się, że Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres sprzed...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1670/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powoda z BRE Bankiem S.A. w lipcu 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powoda ponad 399 tys. PLN i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy...

Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, roszczenie o kapitał całkowicie rozliczone

Wyrokiem z 1 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 455/22; Marzena Konsek- Bitkowska (spr.), Marzanna Góral, Dorota Markiewicz) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 286/18; SSR del. Anna Lipińska) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w marcu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Jednocześnie Sąd obniżył wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorców wyrokiem Sądu I instancji, gdyż uznał, że doszło do skutecznego potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zasądzonych kwot.  Oświadczenie o potrąceniu złożyli kredytobiorcy w obronie przed...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek - Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do...

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części...

mBank S.A. ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8736/21 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lutym 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot (spłat dokonywał jeden z kredytobiorców) w wysokości ponad 250 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi...

Nieważność umowy mBanku! Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu wyroku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu pozwu. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata) w sprawie o sygn. akt XXIV 233/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu zawartego z mBank S.A. z sierpnia 2006 r. jest nieważna Zasadził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów ponad 168 tys. PLN oraz ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa...