Umowa d. GE Money Banku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 12 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1364/20; SSO Anna Ogińska-Łągiewka) ustalił nieważność umowy zawartej z GE Money Bankiem w lipcu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 316 tys. zł z odsetkami częściowo od zawezwania do próby ugodowej z 2016 r. a częściowo od złożenia pozwu w 2020 r. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania zasądzonego świadczenia do czasu zaoferowania przez kredytobiorcę zwrotu kwoty 360 tys. zł wypłaconego kredytu. Postępowanie w I instancji toczyło się 51 miesięcy. Sprawę prowadziła adw. Natalia Dobrowolska i...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 11 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Jacek Tyszka, sygn. XXIV C 1298/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) Ustalił nieważność umowy Millennium z listopada 2007 r.2) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 340 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2018 r. do dnia zapłaty3) Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres 7 dni)4) Ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Umowa kredytu d. Nordea Bank Polska nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. (SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk); IV C 750/21): ustalił, że umowa kredytu dawnego Nordea Bank Polska S.A. z listopada 2010 r. jest nieważna; zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 188.217,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 03 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 13.211,39 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie zawarte w umowie klauzule waloryzacyjne odsyłające do kursów waluty obcej z tabeli banku są abuzywne, a po ich usunięciu...

Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. (SSO Anna Popławska-Czerwińska); III C 1436/20): ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z sierpnia 2005 r. jest nieważna; zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwoty 154.384,06 PLN oraz 58.820,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02 lipca 2019 r. do dnia zapłaty; ustalił, że całość kosztów postępowania obciąża Bank BPH S.A. pozostawiając rozliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie zawarte w umowie klauzule indeksacyjne odsyłające do kursów waluty obcej z tabeli banku są abuzywne, a...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 11 lipca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1573/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 lipca 2022 r. (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu waloryzowanego zawartej z mBankiem w kwietniu 2008 r. w wysokości 700 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot w wysokości ok. 300 tys. zł i 50 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego w marcu 2017 r. oraz rozszerzenia powództwa w 2019 r. Sąd Apelacyjny wskazał, że nieważność tego typu umów jest przesądzona już w orzecznictwie, tak jak...

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16509/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, zaś szczegółowe ich wyliczenie polecił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z...

Umowa d. Kredyt Banku ponownie uznana za nieważną

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 637/23; SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska) ponownie uznał umowę d. Kredyt Banku z września 2008 r. za nieważną - tak jak to zrobił w wyroku z 20 listopada 2020 r. (I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17), który następnie został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 kwietnia 2022 r. (I ACa 148/21; SSA Andrzej Połata). Sąd Apelacyjny kierował się przy tym możliwością utrzymania umowy w mocy w oparciu o inny kurs do waloryzacji. Na decyzję o uchyleniu wyroku powodowie złożyli zażalenie do Sądu Najwyższego, domagajac...

Nieważność dwóch umów kredytu zawartych z d. Kredyt Bank S.A.

W dniu 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Tadeusz Bulanda, sygn. I C 712/20) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność dwóch umów kredytu z marca 2008 r. i kwietnia 2008 r. zawartych z d. Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.) 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.461,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2020 r. do dnia zapłaty. 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.902,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego,...

Apelacja Banku Millennium S.A. oddalona w całości!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I ACa 1989/22 (SSA Marzanna Góral) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 września 2022 r. (sygn. I C 569/21, SSR del. Anna Lipińska) ustalającego nieważność umowy z kwietnia 2008 r. oraz zasądzającego od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 109.977,27 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota 4.050,00 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. W...

Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 5 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 503/20; SSO Anna Ogińska-Łągiewka) ustalił nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z czerwca 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę 96 tys. zł. Początkowo dochodzona kwota była wyższa, ale kredytobiorcy po otrzymaniu w 2023 r. wezwania od banku do zwrotu kwoty wypłaconego kredytu dokonali potrącenia wzajemnych wierzytelności, a następnie cofnęli odpowiednio powództwo o zapłatę. W postępowaniu dochodzą więc obecnie wyłącznie nadwyżki. Wyrok jest nieprawmocny. Postępowanie w I instancji trwało 53 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Nieważność umowy mBanku

W dniu 3 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, XXIV C 2624/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku; II. zasadził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 340.324,56 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień); IV. zasądził na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu - szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu; W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd całkowicie podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie żądania nieważności umowy kredytowej. Umowa zawierała klauzule abuzywne, po których usunięciu - umowa nie mogła zostać...

Wygrana przed Sądem Najwyższym z mBankiem

Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną konsumenta w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego i oddala skargę kasacyjną mBanku! W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 170/23 w składzie SSN Krzysztof Wesołowski (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Dariusz Pawłyszcze, SSN Piotr Telusiewicz, dotyczący skarg kasacyjnych wywiedzionych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 września 2021 r., I ACA 386/21. Sąd Najwyższy: 1) Uchylił zaskarżony wyrok w zakresie pkt I lit a oraz pkt II w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda (w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego) 2) Oddalił skargę kasacyjną pozwanego 3) Pozostawia Sądowi Apelacyjnemu w...

Nieważność umowy Getin Noble Banku i oddalenie roszczenia syndyka o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tadeusz Bulanda; I C 233/24), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w zakresie roszczenia głównego; II. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę pozostałą do zwroty kwotę kapitału (klient nie spłacił bowiem kwoty kapitału) III. oddalił powództwo w zakresie roszczenia ewentualnego w pozostałym zakresie (w zakresie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; IV. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę 5.072,00 PLN tytułem zwrotu...

Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (SSO Agnieszka Gradowska-Okrój, I C 153/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej Santander Consumer Bank; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 423.657,83 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień); IV. ustalił, że pozwany przegrał proces w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd uznał,...

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1915/22 (SSA Ewa Kaniok) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (SSR del. Joanny Dalby-Sobczyńskiej) z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 200/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. i zasądzającego od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN i kwotę (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego;...

Nieważność umowy DNB Bank Polska S.A.

W dniu 26 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SO Katarzyna Dawid-Birska, sygn. XXVIII C 8345/21) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy DNB Bank Polska S.A. z marca 2009 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.224.471,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 16.051 PLN Zdaniem Sądu umowa zawiera klauzule niedozwolone, które prowadzą do upadku umowy. Klauzule przeliczeniowe nie były indywidualnie negocjowane. Dodatkowo Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny....

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, XXVIII C 15737/23), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 76.322,01 PLN oraz 12.072,86 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie; IV. obciążył pozwanego w całości kosztami postępowania, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd wskazał, że umowa kredytowa wykracza poza zasadę swobody kształtowania umów, zawiera klauzule abuzywne, a świadczenia główne stron jest kształtowane jednostronnie przez bank. Umowa powinna zostać uznaną za...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Urszula Wiercińska, VI ACa 1578/22) wydał wyrok, w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 w ten sposób, że "zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, a na rzecz powódki kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty II. oddala powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. ...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Kaszak; XXVIII C 3504/21), wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do roszczenia o ustalenie; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 178.122,05 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 42.267,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 39.969,65 CHF od dnia 17 lutego 2021 do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie, tj. od kwoty 2.298,15 CHF od dnia 29 lipca 2022 r. do...

Nieważność umowy Pekao Banku Hipotecznego

W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Kossowska, sygn. XXVIII C 5798/21), wydał wyrok, w którym: - Sąd ustalił, że umowa kredytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. (d. BPH Banku Hipotecznego) jest nieważna; - zasądził na rzecz powodów kwotę 213.289,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; - zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 11.868,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu nieważność umowy kredytu należy upatrywać w jej sprzeczności z art. 353(1)...