Umowa kredytu mBanku nieważna

7 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Kubczak; IV C 1543/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu (...) sierpnia 2007 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie rzecz powodów (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia zapłaty. Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzulę indeksacyjną z którą łączyło się nieograniczone ryzyko kursowe, a strona powodowa nie została wystarczająco poinformowana o tym przez Bank. W związku z...

Umowa d. Polbank EFG z maja 2008 nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 88/20; SSO Rafał Schmidt) po rozpoznaniu w Warszawiena posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2023 roku: I. ustala, że umowa kredytu nr (...), zawarta (...) maja 2008 rokupomiędzy (...) a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział wPolsce z siedzibą w Warszawie jest w całości nieważna;II. zasądza od Raiffeisen Bank International AG Spółki Akcyjnej z siedzibą wWiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz (...)kwotę 118.181,69 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi za okresod dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. rozstrzyga,...

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk; IV C 824/21) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. wydał wyrok w którym:I. ustalił, że zawarta pomiędzy stronami umowa jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 42.049,24 PLN oraz 8.558,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 7.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,V. zasądził od Banku na rzecz Skarbu Państwa kwotę 11.082,43 PLN tytułem...

Umowa kredytu indeksowanego na 600 tys. zł. zawarta z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka; XXV C 2737/18), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że umowa nr (...) zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;       II.            zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 207 tys. PLN oraz 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem zaoferowania pozwanemu zwrotu kwoty 600 tys. zł.;     III.            zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, uznając że wygrali proces w całości i pozostawiając wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia...

Umowa kredytu na 400 tys. zł zawarta z Bankiem Millennium w lipcu 2008 r. nieważna.

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 3191/21), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny na podstawie umowy o kredyt hipoteczny nr (...) zawartej przez strony w dniu (...) lipca 2008 r.;       II.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 325.159,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;     III.            oddalił powództwo w pozostałym zakresie w odniesieniu do żądania głównego;     IV.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa Banku Millennium S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 5603/21: 1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, 2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2021 roku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Umowa kredytu mBanku nieważna

20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy SO w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; sygn. akt: XXVIII C 7394/21) ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z (...) kwietnia 2008 r. i zasądził od mBank S.A. na rzecz (...) łącznie kwotę 268.815,06 PLN oraz 46.993,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek za okres do dnia złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy. Koszty procesu w całości ponosi mBank S.A. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki i adw. Dominika Helios. Postępowanie w pierwszej...

Umowa Deutsche Bank PBC S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 11236/21: 1. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.), jest nieważna, 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że postanowienia zawartej przez strony umowy dotyczące określenia mechanizmu denominacji, poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia, są sprzeczne z...

Dwie umowy Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważne

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 6075/21: 1. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna, 2. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2010 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna, 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że obie ww. umowy są nieważne ze względu na abuzywność zawartych w...

Umowa kredytu zawarta z Bankiem mBankiem z października 2006 r. jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; V ACa 186/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Anna Kiełek, wcześniejsza sygnatura II C 3200/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.