Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego...

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 3044/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.161,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania - pozostawiając referendarzowi szczegóły ich wyliczenia.  USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.  Żądanie ustalenia nieważności umowy - Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów....

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 14002/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (...) do dnia zapłaty, zastrzegając, że zapłata przez pozwanego zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zapłaty kwoty (...) PLN; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu...

Prawomocna wygrana z mBankiem !

26 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2829/23; SSA Anna Strączyńska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7.04.2023 r. (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) i uznając przesłankowo umowę kredytu indeksowanego z października 2007 r. zawartą z mBankiem zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego (w 2017 r.). Sąd Apelacyjny uznał, że jedyne co z wyroku Sądu I instancji zasługiwało na uznanie, to poczynione ustalenia faktyczne, które były wystarczające dla oceny prawnej. Sąd Okręgowy całkowicie jednak zignorował orzecznictwo SN i TSUE i dokonał nieprawidłowej oceny prawnej umowy. Klauzule indeksacyjne znajdujące...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 68/24,  wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 29.052,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2.  zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 9.684,15 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;   3. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Zdaniem Sądu ...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału) 2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu...

Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym: 1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 140.529,82 PLN oraz 145.682,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2023 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000 zł (stanowiącej kwotę kapitału) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy mBanku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania...

Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny na wskutek apelacji pozwanego banku zmienił tylko okres zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonego przez kredytobiorców roszczenia w wysokości ok. 190 tys. zł i 105 tys. CHF na okres od dnia doręczenia pozwu (a nie wezwania przedsądowego) i modyfikacji powództwa oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut...

Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman, sygn. akt XXVIII C 14860/22) I. ustalił, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny z (... ) października 2007 r. na kwotę ok. 1,5 mln. zł zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Millennium S.A. na rzecz powodów (...) do ich majątku wspólnego kwotę 893.536,73 PLN oraz kwotę 55.533,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 października 2017 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo co do roszczenia głównego; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn.XXVIII C 8447/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z października 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz powoda kwotę 134.725,15 PLN zł oraz 42.506,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 października 2017 r. do dnia zapłaty Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 15 lutego 20204 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15758/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Millennium S.A. z 2006 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 33 tys. PLN oraz 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiające referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona Lizakowska-Bytof) z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie XXVIII C 1256/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego w całości, II....

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt r, sygn. akt III C 2676/20):  I. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 90.081,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu - pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.  Z uwagi na fakt, iż kredyt jest rozliczony - stronie powodowej nie przysługiwało roszczenie ustalenia, a jedynie roszczenie o zapłatę. ...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) wydał wyrok, w którym: 1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; 2.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 257.010,62 PLN oraz 58.175,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.517,00 PLN oraz na rzecz powódki 5.417,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank S.A.)

12 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1300/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022 r. (XXVIII C 1171/21; SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w taki sposób, że zasądził na rzecz powodów dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie tj. od dnia przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Data początkowa odsetek ustawowych za opóźnienie w wyroku Sądu I instancji została określona jako dzień następny po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, gdyż Sąd I instancji uznał, że powodowie nie wykazali doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pozwanemu. Dowód ten...

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka - Bartnik, sygn. akt III C 474/21) I. ustalił, iż umowa kredytowa Banku Raiffeisen jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę do ich majątku wspólnego: 65 556,03 PLN oraz 45 863,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia zapłatyIII. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA...

Wyrok prawomocny – dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał,...

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata; sygn. XXIV C 574/20) ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia nienależnego w postaci kwot zapłaconych tytułem Umowy w wysokości 73.751,41 PLN oraz 36.235,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi: - od kwoty 73.242,45 PLN oraz 33.411,26 CHF od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty, - od kwoty 508,96 PLN oraz 2.824,09 CHF od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank), bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka; V ACa 1606/23), wydał wyrok, w którym: I. Zmienił w całości zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. Ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM z dnia 27 maja 2008 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna. 2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 423.263,38 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. 3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. 4. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...