Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że: 1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku; III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu. W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili...

Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 26.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa713/20; SSA Marcin Strobel) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. (sygn. XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska) i ustalił nieważność kredytu denominowanego zawartego przez kredytobiorców z Bankiem Ochrony Środowiska w sierpniu 2008 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 6565/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 900 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1...

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 4161/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) uznał umowę kredytu indeksowanego do kursu CHF z kwietnia 2008 r. zawartą z mBankiem za nieważną z uwagi na abuzywność jej postanowień i zasądził na rzecz powodów całość roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw....

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 3308/21 (SSR del. Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF ze stycznia 2008 roku zawarta z mBankiem jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 232.696,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że...

Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska): I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia); III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę. W...

Umowa BOŚ nieważna

Wyrokiem z 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Kiełek, II C 3016/20) ustalił, że umowa kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot w PLN i CHF. Sąd stwierdził, że umowa nie określała wysokości kwoty jaka miała być wypłacona, a następnie zwrócona przez kredytobiorcę co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a umowa jest zatem nieważna. W efekcie należy się zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Podniesiony przez bank zarzut przedawnienia jest chybiony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Umowa Millennium nieważna

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. IV C 2950/20, wydał wyrok, w którym: 1. ustalił , że umowa kredytowa z dnia 11 września 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 413.236,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. tj. od upływu terminu zakreślonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, 3. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów w wysokości 11.834 PLN. Sąd wskazał, że powodowie posiadają...

Umowa z BPH nieważna

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Kredyt w całości spłacony, wyrok dotyczy tylko jednego kredytobiorcy! Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) w sprawie o sygn. akt II C 1457/19 prowadzonej przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że:-klauzule...