Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1833/22; SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił apelację mBank SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 lipca 2022 r. (XXVIII C 18024/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego ze stycznia 2007 r.

W toku postępowania apelacyjnego, w obronie przed powództwem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i dodatkowe wynagrodzenie, kredytobiorca dokonał potrącenia dochodzonej wierzytelności w PLN i CHF z roszczeniem banku o zwrot kwoty kredytu i w tej części cofnął powództwo.

Sąd Apelacyjny uznał potrącenie za w pełni skuteczne, za zasadne uznał przyjęcie do potrącenia kursu średniego NBP z dnia potrącenia, umorzył postępowanie w części cofniętej, a w pozostałym zakresie oddalił apelację banku.

Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postepowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie apelacyjne trwało 21 miesięcy, a łączny czas postępowania wyniósł 48 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.