Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek;  XXVIII C 2913/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku;

II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 253.557,63 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2024 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił; 

III. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej – pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd stwierdził nieważność umowy.

Zdaniem Sądu – zgodnie z treścią wyroku TSUE C-19/20 – celem orzeczenia jest zapewnienie równowagi stron – a zatem co do wzajemnych rozliczeń stron w sytuacji stwierdzenia abuzywności umowy mają zastosowanie przepisy krajowe. Wobec tego Sąd uznał, że odsetki należą się powodowi od dnia poinformowania banku przez powoda o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy kredytowej, które to oświadczenie zostało złożone na ostatniej rozprawie poprzedzającej wydanie niniejszego orzeczenia. 


Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.