Nieważność umowy Fortis – kredyt całkowice spłacony

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;  XXVIII C 6823/21), wydał wyrok, w którym:

I. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 246.583,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

II. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 246.582,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

III. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego co do kwot: 218.971,31 CHF i 22.983,36 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tych kwot za okres od dnia 07 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

IV. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie;

V. zasądził od pozwanego  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 5.917,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

VI. zasądził od pozwanego  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 5.917,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd przesłankowo stwierdził nieważność spornej umowy kredytu jako spornej z art. 69 prawa bankowego.

Sąd umorzył postępowanie w części wobec cofniecie przez powodów pozwu w części w związku z dokonanym potrąceniem. Ponadto Sąd oddalił w nieznacznej części roszczenie odsetkowe oraz roszczenie o zasądzenie żądanych kwot solidarnie wobec faktu, że między powodami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej.

Sąd I instancji podkreślił również, że podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania zgodnie z orzecznictwem TSUE nie przysługuje bankom w sporach przeciwko kredytobiorcom a co za tym idzie nie zatrzymuje biegu odsetek ustawowych za opóźnienie

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.