Nieważność umowy mBanku

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska-Komorowska; XXVIII C 15821/23) wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku z 2008 r.;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 270.642,00 PLN i 10.857,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty

III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 52.923,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 52.923,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty

V. obciążył kosztami postępowania w całości pozwanego – pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

ZASADNICZE USTNE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

W ocenie sądu umowa jest nieważna bowiem nie zawiera podstawowych elementów, które powinien mieć stosunek zobowiązaniowy tj. nie określa świadczeń stron i dodatkowo całe ryzyko kursowe przerzucane jest na konsumenta (słabszą stronę umowy). Sąd w zakresie argumentów przemawiających za ustaleniem nieważności umowy – w całości podzielił stanowisko strony powodowej.

Wysokość zasądzonych kwot w całości znajduje swoje źródło w dokumentach tj. zaświadczeniach. Sposób zasądzenia kwot na rzecz powodów – łącznie, a następnie rozdzielnie – wynika z faktu pozostawania przez pewien okres małżonków w ustroju wspólności majątkowej.

Zdaniem Sądu – roszczenie odsetkowe tj. zasądzenie ich od ósmego dnia po dniu doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty jest jak najbardziej zasadne. Sąd nie doszukał się jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.