Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw....

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 sierpnia 2022 r. sygn. akt XV C 621/20 (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 185.415,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia widać jednak,...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od...

Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 18 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner; III C 3264/20) ustalił, że umowa d. GE Money Bank zawarta w styczniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jest to pierwszy wyrok w sprawach "frankowych" wydany przez sędzię Bitner (wcześniej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie) i dlatego szczególnie cieszy jego treść. W uzasadnieniu ustnym sędzia podkreśliła, że aczkolwiek sam spread jest dozwolony (o ile jest uzgodniony w umowie), to bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, wręcz wprowadzając w błąd kredytobiorcy co do braku...

Umowa d. GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt V ACa 111/22 (SSA Hanna Rucińska):I. oddalił apelację banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie na etapie I instancji Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 96 tys. PLN oraz ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;III. w...

Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 17 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena Lemańczyk-Lis, sygn. I C 646/19) wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił, że umowa zawarta z d. G Money Bankiem z 2007 r. jest nieważna,2) Zasądził od Banku BPH na rzecz powodów kwotę 50.585,57 PLN oraz 24.634,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego3) Ustalił, że powodowie wygrali sprawę w 100% i pozwany ponosi koszty procesu w całości, jednak szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi Sąd w ustnych motywach stwierdził, że: - umowa nie ma charakteru walutowego, bowiem zarówno wypłata jaki spłata kredytu odbywała się w PLN...

Umowa z GE Money nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców:a) kwotę 141.800,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;b) kwotę 62.013,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 14.617,00 PLN...

Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 599/18 (SSO Beata Grygiel-Stelina): 1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna; 2. zasądził od Banku BPH S.A na rzecz kredytobiorców kwotę 159.422.35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi częściowo od dnia 12 maja 2018 r., a częściowo od 12 maja 2021 r., do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenia konstrukcja zawartej umowy świadczy...

Prawomocna wygrana z GE Money Bank

Unieważnienie specyficznej umowy, która od początku była spłacana po kursie średnim NBP. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 lutego 2022 r. sygn. akt I ACa 455/21 (SSA Marek Machnij) na skutek apelacji Banku BPH: 1. oddalił apelację Banku BPH; 2. zasądził od Banku BPH na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt I C 1179/17 (SSO Marcin Cichosz); 1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. z listopada 2007 r.; 2. zasądził od Banku BPH S.A. na...