Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 599/18 (SSO Beata Grygiel-Stelina): 1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna; 2. zasądził od Banku BPH S.A na rzecz kredytobiorców kwotę 159.422.35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi częściowo od dnia 12 maja 2018 r., a częściowo od 12 maja 2021 r., do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenia konstrukcja zawartej umowy świadczy...

Prawomocna wygrana z GE Money Bank

Unieważnienie specyficznej umowy, która od początku była spłacana po kursie średnim NBP. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 lutego 2022 r. sygn. akt I ACa 455/21 (SSA Marek Machnij) na skutek apelacji Banku BPH: 1. oddalił apelację Banku BPH; 2. zasądził od Banku BPH na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt I C 1179/17 (SSO Marcin Cichosz); 1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. z listopada 2007 r.; 2. zasądził od Banku BPH S.A. na...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSO Ewa Kulawik-Rudzińska) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.: 1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna; 2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 546.555,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 13.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. nakazał ściągnąć od Banku BPH S.A. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.772,75 PLN tytułem....

Umowa kredytu dawnego GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Wojciech Włosiński; XV C 887/20) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.: 1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. indeksowanego do CHF jest nieważna; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 57.086,36 PLN, kwotę 58.300,82 CHF oraz kwotę 1.670,35 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 maja 2020 r. do dnia zapłaty. 3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w kwocie 11.834,00 zł. W ocenie Sądu zawarta umowa jest nieważna bowiem zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne,...

Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 07 lutego 2022 r. w sprawie I C 1156/17 (SSO Agnieszka Gieral-Siewielec): 1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z listopada 2017 r. jest nieważna; 2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 226.159,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; 3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. nakazał ściągnąć od Banku BPH S.A. kwotę 3.524,68 PLN tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów procesu.Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc jeszcze nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Istotne jest jednak, że...

Prawomocna nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w Gdańsku

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku sygn. akt I ACa 885/21 (SSA Jakub Rusiński): I. utrzymał w mocy ustalenia nieważności umowy GE Money Bank S.A. ze stycznia 2007 r.; II. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 30 czerwca 2021 r. sygn. akt XV C 1289/20 w ten sposób, że zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 86.864,36 PLN oraz 26.705,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty; III. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie; IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy...

Umowa GE Money Banku S.A. jest nieważna

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 3647/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 297.317,80 PLN oraz 41.804,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z szeregu powodów, w tym ze względu na...

Prawomocna nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2021 r. sygn. akt I ACa 841/19 (SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska): I. zmienił zaskarżony wyrok SO w Gdańsku z 14 października 2019 r. sygn. akt I C 1092/17 (SSR del. Michał Jank) w ten sposób, że: a) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna; b) zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz kredytobiorcy kwotę 141.248,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 listopada 2017 r. do dnia zapłaty; c) zasądził od Banku BPH na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa dawnego GE Money Bank nieważna.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 96.129,96 PLN oraz 60.300,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 7.748,01 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc jeszcze nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Fabian Orłowski oraz adwokat Maciej...

Wyrok prawomocny: umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akt V ACa 77/21 (SSA Barbara Rączka-Sekścińska): I. oddalił apelację Banku BPH; II. zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym uprawomocniły się wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r. oraz wyrok uzupełniający z 31 marca 2021 r. sygn. akt XV C 792/18 (SSO Ewa Tamowicz), mocą których: I. ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A.; II. zasądzono od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców łącznie 679.317,84 PLN wraz z odsetkami...