Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXV C 1294/20 (SSO Krystyna Stawecka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z dnia 29 grudnia 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 442.725,74 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2020 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 38...

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. (V ACa 242/23; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Hanna Rucińska, SSA Mariusz Wicki) oddalił apelację Banku BPH S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04 sierpnia 2022 r. (XV C 621/20; SSO Magdalena El-Hagin) mocą którego sąd ustalił nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A., zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 185 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 883/22 (Sędzia Ewa Jarzyńska) przeciwko Bank BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowę należało uznać za nieważną. Sąd nie zgodził się z poglądem zakładającym możliwość wyeliminowania jedynie części postanowienia umownego (dot....

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (V ACa 1626/22; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Mariusz Nowicki, SSA Mariusz Wicki) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 października 2022 r. (XV C 1910/20; SSO Wojciech Włosiński) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz w zakresie roszczenia o zapłatę i zasądzającym na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w niewielkim zakresie, zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonej kwoty od dnia 27 stycznia 2021 r. (doręczenie odpisu pozwu),...

Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. (I C 1158/18; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił w całości powództwo o zapłatę oraz obciążył pozwany bank kosztami procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy wyroku. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%, w tym sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przed wniesieniem powództwa. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw....

Nieważność umowy kredytu d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2023 r. (I C 167/19; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w całości uwzględnił powództwo kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalając nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił powództwo o zapłatę i w całości obciążył pozwany bank kosztami procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Na uwagę zasługuje fakt, iż sąd uwzględnił roszczenie powodów o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty głównej od dnia wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

W wyniku błędów pełnomocnika banku uprawomocnił się wyrok I instancji!

W dniu 10 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bernard Chazan, V ACz 14/23) wydał postanowienie oddalające ostatnie z zażaleń złożonych przez pełnomocnika banku BPH S.A. co doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku wydanego w I instancji. Wyrok w Sadzie Okręgowym zapadł 25 października 2021 r. Pełnomocnik banku złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, ale nie odebrał go w terminie 14 dni od publikacji w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Z upływem tego terminu bieg rozpoczął 14 dniowy termin do złożenia apelacji, której bank nie złożył. Na skutek wezwania banku do wykonania wyroku w marcu 2022 r. pełnomocnik...

Nieważność umowy GEMoney Banku!

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sad Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie o sygn. akt XV C 411/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa kredytu z października 2007 r. zawarta między powodami, a GE Money Bankiem jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 560.902,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: -od kwoty 368.019,45 PLN od dnia 27 lipca 2017 r, do dnia zapłaty - od kwoty 192.884,00 zł od dnia 7 maja 2022 r. do dnia zapłaty.        3.  Kosztami procesu Sąd obciążył pozwanego,...

Umowa d. GE Money Bank S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 731/22 (SSA Ewa Tomaszewska): I. oddalił apelację Banku BPH;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz uwzględnił roszczenie powodów o zapłatę i obciążył bank kosztami procesu. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko Sądu Okręgowego w zakresie abuzywności...

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt I ACa 686/22: I. zmienił wyrok SO w Gdańsku w zakresie słowa "solidarnie" (dot. zasądzenia roszczenia głównego i kosztów);II. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07 lutego 2022 r. sygn. akt I C 1156/17 ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. oraz w całości uwzględnił roszczenie o zapłatę (odsetki od wezwania do zapłaty)....

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.Po...

Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. (d. GeMoney Bank)

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek; I ACa 420/22), w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wydał wyrok, w którym: I. Zmienił zaskarżony wyrok w pkt II częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 297.317,80 PLN, od kwoty 41.804,31 CHF od dnia 12 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty oraz zastrzegł, że zapłata zasądzonych kwot głównych nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów na rzecz pozwanego banku kwoty 615.603,80 PLNII. Oddalił apelację w pozostałym zakresie.III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 8.100,00...

Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw....

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 sierpnia 2022 r. sygn. akt XV C 621/20 (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 185.415,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia widać jednak,...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od...

Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 18 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner; III C 3264/20) ustalił, że umowa d. GE Money Bank zawarta w styczniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jest to pierwszy wyrok w sprawach "frankowych" wydany przez sędzię Bitner (wcześniej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie) i dlatego szczególnie cieszy jego treść. W uzasadnieniu ustnym sędzia podkreśliła, że aczkolwiek sam spread jest dozwolony (o ile jest uzgodniony w umowie), to bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, wręcz wprowadzając w błąd kredytobiorcy co do braku...

Umowa d. GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt V ACa 111/22 (SSA Hanna Rucińska):I. oddalił apelację banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie na etapie I instancji Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 96 tys. PLN oraz ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;III. w...

Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 17 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena Lemańczyk-Lis, sygn. I C 646/19) wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił, że umowa zawarta z d. G Money Bankiem z 2007 r. jest nieważna,2) Zasądził od Banku BPH na rzecz powodów kwotę 50.585,57 PLN oraz 24.634,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego3) Ustalił, że powodowie wygrali sprawę w 100% i pozwany ponosi koszty procesu w całości, jednak szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi Sąd w ustnych motywach stwierdził, że: - umowa nie ma charakteru walutowego, bowiem zarówno wypłata jaki spłata kredytu odbywała się w PLN...

Umowa z GE Money nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców:a) kwotę 141.800,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;b) kwotę 62.013,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 14.617,00 PLN...