Umowa d. GE Money Bank S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 731/22 (SSA Ewa Tomaszewska): I. oddalił apelację Banku BPH;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz uwzględnił roszczenie powodów o zapłatę i obciążył bank kosztami procesu. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko Sądu Okręgowego w zakresie abuzywności...

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt I ACa 686/22: I. zmienił wyrok SO w Gdańsku w zakresie słowa "solidarnie" (dot. zasądzenia roszczenia głównego i kosztów);II. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07 lutego 2022 r. sygn. akt I C 1156/17 ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. oraz w całości uwzględnił roszczenie o zapłatę (odsetki od wezwania do zapłaty)....

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.Po...

Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. (d. GeMoney Bank)

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek; I ACa 420/22), w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wydał wyrok, w którym: I. Zmienił zaskarżony wyrok w pkt II częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 297.317,80 PLN, od kwoty 41.804,31 CHF od dnia 12 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty oraz zastrzegł, że zapłata zasądzonych kwot głównych nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów na rzecz pozwanego banku kwoty 615.603,80 PLNII. Oddalił apelację w pozostałym zakresie.III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 8.100,00...

Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw....

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 sierpnia 2022 r. sygn. akt XV C 621/20 (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 185.415,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia widać jednak,...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od...

Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 18 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner; III C 3264/20) ustalił, że umowa d. GE Money Bank zawarta w styczniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jest to pierwszy wyrok w sprawach "frankowych" wydany przez sędzię Bitner (wcześniej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie) i dlatego szczególnie cieszy jego treść. W uzasadnieniu ustnym sędzia podkreśliła, że aczkolwiek sam spread jest dozwolony (o ile jest uzgodniony w umowie), to bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, wręcz wprowadzając w błąd kredytobiorcy co do braku...

Umowa d. GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt V ACa 111/22 (SSA Hanna Rucińska):I. oddalił apelację banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie na etapie I instancji Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;II. zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 96 tys. PLN oraz ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;III. w...