Wyrok w niecałe 5 miesięcy – umowa d. GE Money Bank S.A. z 2006 r. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. III C 3094/23 (SSR del. Agnieszka Perehubka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 491.732,10 PLN oraz 58.240,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił...

Nieważność umowy BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. akt II C 427/22): I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta 17 maja 2007 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 331.243,25 PLN  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 326.583,69 PLN od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 4.659,56 PLN od dnia 15 września 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 118.686,18 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Nieważność umowy BPH S.A. (d. GE Money Bank)

W dniu 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Niosobędzka, sygn. III C 745/22) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Banku BPH z 2005 r. (d. GE Money Bank) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 120.376,24 PLN oraz 53.733,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania w wysokości 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości...

Nieważność umowy BPH S.A. (dawny wzorzec GE Money Banku)

W dniu 29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 298/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r. pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku (obecnie BPH S.A.), a powodami. 2. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 218.242,02 PLN i kwotę 53.515,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 25 stycznia 2020 do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 1.100...

Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 grudnia 2023 r. (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie o sygn. XV C 1049/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF (wskutek uznania, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: a) od kwoty (...) PLN oraz (...) CHF od dnia (...) do dnia zapłaty, b) od kwoty (...) PLN od dnia (...) do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem, że pozwany - korzystając z prawa zatrzymania -...

Umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 grudnia 2023 r. (SSO Marcin Cichosz; I C 1525/19): ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna; zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę: 381.218,43 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 377.560,11 PLN od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.658,32 PLN od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; kwotę 84.800,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty; z tym zastrzeżeniem, że pozwany...

Prawomocne oddalenie roszczenia Banku BPH dotyczących umowy zawartej przed wejściem Polski do UE!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjnego (SSO Joanna Pyźlak, sygn.VI ACa 1436/22) wydał wyrok, w którym: 1. Uchylił zaskarżony wyrok w pkt II w zakresie dotyczącym żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i postępowanie w tym zakresie umarza wobec cofnięcia pozwu 2. Oddalił apelację powoda (Banku BPH) w pozostałej części 3. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz pozwanych kwotę 8100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego Sprawa dotyczyła apelacji Banku BPH S.A. od wyroku Sadu Okręgowego Warszawa-Praga (SSO Rafał Jasiński,...

Prawomocna wygrana z Bankim BPH S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (kredyt całkowicie spłacony)

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1131/22; SSA Ewa Kaniok) I. oddalił apelację Banku BPH S.A. II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. (II C 1457/19; SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) zasądził na rzecz kredytobiorcy przestankowo z tytułu nieważności umowy kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami...

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. (I ACa 128/23; SSA Karolina Sarzyńska):I. oddalił apelację Banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. (I C 646/19; SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka - Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.: ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 3936/22 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) października 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. (SSR Bartosz Grajek) w sprawie o sygn. III C 1001/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne....

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. (V ACa 1198/22; SSA Marek Machnij) oddalił apelację Banku BPH S.A. i zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz kredytobiorców. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I C 599/18; SSO Beata Grygiel-Stelina) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w marcu 2008 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz konsumentów od Banku BPH S.A. zwrot kwoty ponad 159 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi od maja 2018 r. oraz zwrot kosztów postępowania. W ustnych...

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXV C 1294/20 (SSO Krystyna Stawecka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z dnia 29 grudnia 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 442.725,74 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2020 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 38...

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. (V ACa 242/23; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Hanna Rucińska, SSA Mariusz Wicki) oddalił apelację Banku BPH S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04 sierpnia 2022 r. (XV C 621/20; SSO Magdalena El-Hagin) mocą którego sąd ustalił nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A., zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 185 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 883/22 (Sędzia Ewa Jarzyńska) przeciwko Bank BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowę należało uznać za nieważną. Sąd nie zgodził się z poglądem zakładającym możliwość wyeliminowania jedynie części postanowienia umownego (dot....

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (V ACa 1626/22; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Mariusz Nowicki, SSA Mariusz Wicki) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 października 2022 r. (XV C 1910/20; SSO Wojciech Włosiński) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz w zakresie roszczenia o zapłatę i zasądzającym na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w niewielkim zakresie, zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonej kwoty od dnia 27 stycznia 2021 r. (doręczenie odpisu pozwu),...

Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. (I C 1158/18; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił w całości powództwo o zapłatę oraz obciążył pozwany bank kosztami procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy wyroku. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%, w tym sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przed wniesieniem powództwa. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw....

Nieważność umowy kredytu d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2023 r. (I C 167/19; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w całości uwzględnił powództwo kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalając nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił powództwo o zapłatę i w całości obciążył pozwany bank kosztami procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Na uwagę zasługuje fakt, iż sąd uwzględnił roszczenie powodów o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty głównej od dnia wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

W wyniku błędów pełnomocnika banku uprawomocnił się wyrok I instancji!

W dniu 10 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bernard Chazan, V ACz 14/23) wydał postanowienie oddalające ostatnie z zażaleń złożonych przez pełnomocnika banku BPH S.A. co doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku wydanego w I instancji. Wyrok w Sadzie Okręgowym zapadł 25 października 2021 r. Pełnomocnik banku złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, ale nie odebrał go w terminie 14 dni od publikacji w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Z upływem tego terminu bieg rozpoczął 14 dniowy termin do złożenia apelacji, której bank nie złożył. Na skutek wezwania banku do wykonania wyroku w marcu 2022 r. pełnomocnik...