Umowa d. GE Money Banku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 12 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1364/20; SSO Anna Ogińska-Łągiewka) ustalił nieważność umowy zawartej z GE Money Bankiem w lipcu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 316 tys. zł z odsetkami częściowo od zawezwania do próby ugodowej z 2016 r. a częściowo od złożenia pozwu w 2020 r. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania zasądzonego świadczenia do czasu zaoferowania przez kredytobiorcę zwrotu kwoty 360 tys. zł wypłaconego kredytu. Postępowanie w I instancji toczyło się 51 miesięcy. Sprawę prowadziła adw. Natalia Dobrowolska i...

Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2024 r. (SSO Anna Popławska-Czerwińska); III C 1436/20): ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z sierpnia 2005 r. jest nieważna; zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwoty 154.384,06 PLN oraz 58.820,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02 lipca 2019 r. do dnia zapłaty; ustalił, że całość kosztów postępowania obciąża Bank BPH S.A. pozostawiając rozliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie zawarte w umowie klauzule indeksacyjne odsyłające do kursów waluty obcej z tabeli banku są abuzywne, a...

Nieważność umowy GE Money Bank z 2006 r. i oddalenie powództwa banku o kapitał

Wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny (SSO Magdalena Kubczak) po rozpoznaniu połączonych spraw z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi (o ustalenie i zapłatę) oraz z powództwa banku przeciwko kredytobiorcom (o zapłatę), sygn. akt IV C 1482/20: W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi: I. ustala, że umowa kredytu z 20 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądza od Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów 136.699,15 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 lipca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddala powództwo w pozostałym...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała) w sprawie o sygn. XV C 574/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania waz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że...

Wyrok w niecałe 5 miesięcy – umowa d. GE Money Bank S.A. z 2006 r. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. III C 3094/23 (SSR del. Agnieszka Perehubka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 491.732,10 PLN oraz 58.240,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił...

Nieważność umowy BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. akt II C 427/22): I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta 17 maja 2007 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 331.243,25 PLN  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 326.583,69 PLN od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 4.659,56 PLN od dnia 15 września 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 118.686,18 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Nieważność umowy BPH S.A. (d. GE Money Bank)

W dniu 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Niosobędzka, sygn. III C 745/22) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Banku BPH z 2005 r. (d. GE Money Bank) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 120.376,24 PLN oraz 53.733,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania w wysokości 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości...

Nieważność umowy BPH S.A. (dawny wzorzec GE Money Banku)

W dniu 29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 298/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r. pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku (obecnie BPH S.A.), a powodami. 2. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 218.242,02 PLN i kwotę 53.515,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 25 stycznia 2020 do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 1.100...

Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 grudnia 2023 r. (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie o sygn. XV C 1049/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF (wskutek uznania, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: a) od kwoty (...) PLN oraz (...) CHF od dnia (...) do dnia zapłaty, b) od kwoty (...) PLN od dnia (...) do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem, że pozwany - korzystając z prawa zatrzymania -...

Umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 grudnia 2023 r. (SSO Marcin Cichosz; I C 1525/19): ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna; zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę: 381.218,43 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 377.560,11 PLN od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.658,32 PLN od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; kwotę 84.800,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty; z tym zastrzeżeniem, że pozwany...

Prawomocne oddalenie roszczenia Banku BPH dotyczących umowy zawartej przed wejściem Polski do UE!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjnego (SSO Joanna Pyźlak, sygn.VI ACa 1436/22) wydał wyrok, w którym: 1. Uchylił zaskarżony wyrok w pkt II w zakresie dotyczącym żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i postępowanie w tym zakresie umarza wobec cofnięcia pozwu 2. Oddalił apelację powoda (Banku BPH) w pozostałej części 3. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz pozwanych kwotę 8100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego Sprawa dotyczyła apelacji Banku BPH S.A. od wyroku Sadu Okręgowego Warszawa-Praga (SSO Rafał Jasiński,...

Prawomocna wygrana z Bankim BPH S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (kredyt całkowicie spłacony)

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1131/22; SSA Ewa Kaniok) I. oddalił apelację Banku BPH S.A. II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. (II C 1457/19; SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) zasądził na rzecz kredytobiorcy przestankowo z tytułu nieważności umowy kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami...

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. (I ACa 128/23; SSA Karolina Sarzyńska):I. oddalił apelację Banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. (I C 646/19; SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka - Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.: ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 3936/22 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) października 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. (SSR Bartosz Grajek) w sprawie o sygn. III C 1001/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne....

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. (V ACa 1198/22; SSA Marek Machnij) oddalił apelację Banku BPH S.A. i zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz kredytobiorców. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I C 599/18; SSO Beata Grygiel-Stelina) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w marcu 2008 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz konsumentów od Banku BPH S.A. zwrot kwoty ponad 159 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi od maja 2018 r. oraz zwrot kosztów postępowania. W ustnych...

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXV C 1294/20 (SSO Krystyna Stawecka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z dnia 29 grudnia 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 442.725,74 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2020 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 38...

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. (V ACa 242/23; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Hanna Rucińska, SSA Mariusz Wicki) oddalił apelację Banku BPH S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04 sierpnia 2022 r. (XV C 621/20; SSO Magdalena El-Hagin) mocą którego sąd ustalił nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A., zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 185 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 883/22 (Sędzia Ewa Jarzyńska) przeciwko Bank BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowę należało uznać za nieważną. Sąd nie zgodził się z poglądem zakładającym możliwość wyeliminowania jedynie części postanowienia umownego (dot....