Umowa z lutego 2007 r. zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jest ważna.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 3328/20; SSO Tadeusz Bulanda) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Santander Bank Polska Bank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone. Sąd postanowił obciążyć powodów kosztami procesu jedynie w części. Wyrok stoi w sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 29...

Umowa EKSTRALOKUM nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska w sprawie o sygn. XXVIII C 246/21 z przeciwko Santander Bank Polska S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w październiku 2007 r. jest w całości nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 89.651,11 PLN oraz 45.731,50 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 marca 2021 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd stwierdził, że umowa zawiera niedozwolone klauzule, które prowadzą...

Umowa EKSTRALOKUM nieważna

W dniu 8 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3320/21, poprzednia sygnatura III C 973/20; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A: I. ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z maja 2008 r. jest nieważna, II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 239.114,62 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r., przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. III. w pozostałej części powództwo oddala (w zakresie żądania zasądzenia części odsetek). IV. zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN...

Umowa d. Bank Zachodni WBK nieważna

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1726/19; SSO Barbara Pyz - Kędzierska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A., w którym: I. stwierdził, że Umowa o kredyt dewizowy mieszkaniowy/ inwestorski z lipca 2007 r. zawarta z BZ WBK SA jest nieważna. II. zasądził na rzecz powoda od Santander Bank Polska S.A. kwotę 383.565,71 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. IV. zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok...

Umowa kredytu „dewizowego” w d. Bank Zachodni WBK nieważna

28 grudnia 2020 r. zapadł wyrok w zakresie aneksu dokonującego konwersji kredytu złotowego inwestorskiego na kredyt „dewizowy” w dawnym Banku Zachodnim WBK! Klienci zgłosił się do naszej Kancelarii z informacją uzyskaną od kilku znanych Kancelarii, iż nie podejmą się prowadzenia tej sprawy z uwagi na duży poziom jej skomplikowania i znaczne prawdopodobieństwo przegrania procesu. My jednak uważaliśmy, że sprawa jest do wygrania. To nie nazwa świadczy bowiem o charakterze kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 857/19) wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (umowa dawnego Banku Zachodniego WBK), w którym:...

Sąd Najwyższy za nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF

Opublikowano uzasadnienie wyroku SN z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), w składzie: Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) Roman Trzaskowski (sprawozdawca) i Katarzyna Tyczka-Rote. Wyrok jest istotny, gdyż po raz pierwszy Sąd Najwyższy stwierdził, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu prowadzi do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny poprzez zniechęcanie przedsiębiorców od narzucania nieuczciwych umów. SN podkreślił, że przy nieważnej umowie każdej ze stron przysługuje własne roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconych kwot (tzw. teoria...

22 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku (SSO Małgorzata Tetkowska, I C 1348/18) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Sąd wcześniej zawiesił postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek banku. W toku procesu, bank widząc narastające problemy sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Sąd uchylając BTE zasądził jednocześnie zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 11.817 zł. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.