Umowa Banku DnB Nord Polska S.A. z lutego 2009 r. prawomocnie nieważna.

W dniu 13 października 2023 r.  Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1073/22; SSA Agata Wolkenberg) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2022 r. (XXV C 13/22; poprzednia sygnatura III C 1535/20, SSO Ewa Jończyk) uznając umowę kredytu zawartą z Bankiem DnB Nord Polska S.A. w lutym 2009 r. za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ponad 500 tys. zł. Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy oraz za okres...

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR z czerwca 2010 r. jest ważna.

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR zawarta z Bankiem DNB w czerwcu 2010 r. jest ważna. Wyrokiem z 17 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 337/22; SSA Małgorzata Kuracka) oddalił apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r. (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska). Sąd Apelacyjny stwierdził, że czym innym jest indeksacja do kursu Euro a czym innym do CHF i nie można stosować tego samego schematu do oceny takiej umowy. Po kryzysie z roku 2008 r., w roku 2010 powszechna już była znajomość ryzyka związanego z taką konstrukcją, więc kredytobiorcy musieli mieć tego...

Umowa z DNB nieważna

28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, sygn. akt XXV C 13/22, poprzednia sygn. III C 1535/20), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko DNB Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu z lutego 2009 r. jest nieważna;2. zasądził na rzecz powodów kwotę 500.947,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki

Prawomocna nieważność Banku DNB

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 560/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2952/20) z 13 maja 2021 r. co do nieważności umowy kredytu Banku DNB ze stycznia 2009 r. jest nieważna. Sąd jednocześnie zasądził zwrot zapłaconych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji (SO oddalił to roszczenie na podstawie teorii salda). Odsetki zostały zasądzone od 21 maja 2021 r., to jest od daty wyroku Sądu I instancji. Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze sporządzone. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą wnieść skargę kasacyjną.

Oddalenie powództwa przeciwko DNB Bank Polska

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska) oddalił powództwo kredytobiorców w sprawie przeciwko DNB Bank Polska. Powodowie zawarli w 2010 r. umowę kredytu indeksowanego do EUR. Zdaniem Sądu w tamtym okresie czasu wszystko już było wiadome na temat kredytów powiązanych z walutą obcą. W 2008 r. nastąpił istotny wzrost kursu franka szwajcarskiego i wszyscy, którzy mieli takie umowy w 2008 r. doświadczyli na własnej skórze w jaki sposób może zmaterializować się ryzyko. Wówczas został również sporządzony raport dotyczący spreadów. Wszczęto też wówczas proces legislacyjny dotyczący prawa bankowego i zmiany przepisów dotyczących...

Wyrok prawomocny – umowa DNB Nord z kwietnia 2009 r. nieważna.

Wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 973/20; SSA Marcin Strobel) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 października 2020 r. (XXV C 1066/19; SSO Tomasz Gal) i: 1. oddalił powództwo co do odsetek ustawowych za opóźnienie za okres poprzedzający 1.01.2022 2. ustalił, że umowa jest nieważna; 3. zasądza od banku na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu w wysokości ponad 240 tys. zł. z odsetkami od 1.01.2022 do dnia zapłaty; 4. zasądził koszty postępowania na rzecz kredytobiorców w wysokości 13.600 zł; Zdaniem Sądu Apelacyjnego słuszne są zarzuty dotyczące sprzeczności z prawem konsumenckim. Klauzule...

Umowa DNB nieważna

W dniu 16 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4351/21, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w marca 2009 r. jest nieważna. Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwoty 122.655,00 PLN oraz 63.493,32 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. W szczególności – bank zagwarantował sobie możliwość dowolnego kształtowania wysokości kursu waluty według którego dokonywano obliczenia wysokości kapitału kredytu...

Prawomocny wyrok – umowa DNB Bank Polska nieważna

Prawomocny wyrok - umowa DNB Bank Polska nieważna. Dzisiaj, czyli 29 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Byszewska; I ACa 308/21) wydał wyrok w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2021 r. (III C 1768/18; SSO Ewa Jończyk), w którym Sąd uznał umowę kreytu indeksowanego kursem CHF zawartą z DNB Nord z kwietnia 2009 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek, naliczając odsetki dopiero od dnia przesłuchania powodów przed Sądem Okręgowym i ich...

Umowa banku DNB jest nieważna

13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 2952/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: - ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Banku DNB ze stycznia 2009 r. jest nieważna; - oddalił roszczenie o zapłatę. Uzasadnienie wyroku na razie nie jest znane, dlatego trudno powiedzieć czym kierował się Sąd oddalając roszczenie o zapłatę. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.

Umowa DNB nieważna

W dniu 26 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1768/18, SSO Ewa Jończyk) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w kwietniu 2009 r. jest nieważna. Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 359.836,81 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania. Sąd uznał umowę sprzeczną z naturą stosunku cywilnoprawnego z uwagi na zawarcie w umowie klauzul indeksacyjnych, które Sąd uznał za niedozwolone. Wyeliminowanie klauzul abuzywnych powoduje, że nie ma możliwości utrzymania stosunku cywilnoprawnego jako umowy kredytu. Sąd wskazał, że nie ma możliwości pozostawienia umowy kredytu jako kredytu złotowego z...

Umowa DNB Bank Polska „odfrankowiona”

5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1066/19, SSO Tomasz Gal) stwierdził, że umowa DNB Bank Polska S.A. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne na przyszłość. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.