Wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 16888/21):I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z października 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości;  II. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 222.552,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;IV. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż umowa jest nieważna, ponieważ pozwany posiadał całkowitą dowolność w kształtowaniu kursów wymiany walut. Umowa zawiera postanowienia niedozwolone, na mocy których pozwany w sposób arbitralny ustalał wysokość kursów mających zastosowanie w toku wykonywania umowy, których wyeliminowanie z umowy prowadzi do uznania jej za nieważną. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Deutsche Banku z 2009 r.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 13561/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku z lipca 2009 r.;II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 54.938,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;III.  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138.967,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2021 r. do dnia zapłaty;IV. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;V. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesuW ustnych motywach rozstrzygnięcia:W ocenie Sądu stan faktyczny, który był istotny do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie nieważności umowy – nie budził wątpliwości Sądu. Powodowie zawierając umowę z pozwanym działali jako konsumenci. Późniejsze wykonywanie działalności gospodarczej przez powódkę – nie podważa tego statusu. Nie budzi też wątpliwości kwestia zawarcia umowy według wzorca umownego – aktualnie w orzecznictwie Sądów dominuje pogląd, że wzorzec zawierający takie jak w sprawie niniejszej postanowienia – przesądza o ustaleniu nieważności umowy. Chodzi oczywiście o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez odwołanie się do klauzul przeliczeniowych, tabel kursowych – w wyniku czego…

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała) w sprawie o sygn. XV C 574/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania waz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zawarta przez powoda umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie może ona zostać utrzymana w mocy. W konsekwencji zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Fabian Orłowski.

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Alicja Fronczyk) wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1565/22: I. zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 56.737,85 PLN za okres od 1 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz od kwoty 54.299,68 PLN i 21.791,72 CHF od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 18 lutego 2020 r.; III. oddalił apelację pozwanego w całości IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 9.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny na skutek apelacji pełnomocnika powodów zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził na rzecz powodów dalej idące odsetki ustawowe za opóźnienie od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja pełnomocnika powodów zasługiwała ona na uwzględnienie w całości, albowiem konsument ma prawo domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W związku z tym Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd I instancji niesłusznie zasądził je dopiero od doręczenia odpisu pozwu i modyfikacji powództwa. W związku z powyższym, kosztami postępowania apelacyjnego Sąd w całości obciążył stronę pozwaną. Wyrok jest prawomocny.…

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XXVIII C 2846/21): I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w całości. Przedmiotowa sprawa dotyczy dość nietypowego stanu faktycznego, ponieważ o ile umowa kredytu została zawarta przez dwóch kredytobiorców, o tyle po kilku latach od jej zawarcia jeden z kredytobiorców został zwolniony z długu (na mocy aneksu), zaś w jego miejsce do umowy przystąpił inny kredytobiorca. Kredytobiorca „odłączony” od umowy kredytu nie występował w procesie sądowym po stronie powodowej. Wydany wyrok oznacza więc, że Sąd zgodził się argumentacją dotyczącą braku współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej, w szczególności w…

Nieważność umowy Millennium

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski, XXVIII C 2752/23) wydał wyrok, w którym: 1. umorzył postępowanie w części, w której został cofnięty pozew; 2. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z  września 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; 3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu powództwo było zasadne niemal w całości. Roszczenie o zapłatę zostało oddalone z uwagi na podniesiony skutecznie zarzut potrącenia w tej części, w której nie został cofnięty pozew.  Sąd podkreślił, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na fakt, iż zawiera ona postanowienia przeliczeniowe i indeksacyjne, które są abuzywne. Sąd uznał też, że pozwany nie poinformował odpowiednio powodów o ryzyku związanym z tego typu umową kredytu. Z powyższych względów Sąd uznał, że umowa jest nieważna. Powodowie w przeważającej części cofnęli powództwo o zapłatę i w tym też zakresie Sąd umorzył postępowanie. W pozostałym zakresie w ocenie Sądu brak było podstaw do uwzględnienia roszczenia o zapłatę, gdyż kwoty te w całości zostały objęte oświadczeniem o potrąceniu. Z…

Przegrana - kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w związku z działanością gospodarczą

23 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 3928/23; Anna Strączyńska (spr.), Dorota Markiewicz, Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok częściowy, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.04.2022 r. (XXIV C 2449/20; wcześniej XXV C 1268/16) i oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z d. Noble Bankiem w listopadzie 2006 r. stwierdzając, umowa została zawarta w celu związanym z działalnością gospodarczą a zatem kredytobiorcy nie mogą korzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Sąd zauważył, że kredytobiorcy prowadzili działalność gospodarczą, a siedziby tych działalności były zarejestrowane w mieszkaniach, na które zostały przeznaczone środki z kredytu. Sąd nie wziął pod uwagę, że w mieszkaniach tych mieszkali kredytobiorcy oraz ich rodzina, a działalność gospodarcza nie była w nich faktycznie wykonywana. Wyrok ma charakter częściowy, bo nie rozstrzyga co do żądania zapłaty, które będzie podegać ocenie w postępowaniu upadłościowym. Kredytobiorcy złożą skargę do Sądu Najwyższego, gdyż w przedmiotowej sprawie ciężko się doszukiwać bezpośredniego związku zawartej umowy z działalnością gospodarczą kredytobiorców, a nie może o tym przesądzać sam fakt wskazania miejsca zamieszkania kredytobiorców w ewidencji działalności gospodarczej.  Postępowanie apelacyjne trwało 25 miesięcy a łączny czas postępowania to 69 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski.

Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 28 marca 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (sygn. akt: XXVIII C 11205/21): I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny kąt hipoteczny z 2005 r. zawarta pomiędzy powódką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Prawomocne ustalenie nieważności umowy d. Getin Banku

18 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 3864/23; SSA Jolanta Jachowicz) wydał wyrok, w którym oddalił apelację syndyka i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 13 października 2022 r. (I C 500/22 (II C 3/16) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartej z d. Getin Bankiem w maju 2008 r. Powództwo o zapłatę zostało przez kredytobiorcę cofnięte, jak po wyroku I instancji Getin Noble Bank złożył oświadczenie o potrąceniu tej wierzytelności ze swoją wierzytelnością o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Syndyk wnosił o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ale Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że roszczenie o ustalenie nieważności umowy nie jest wierzytelnością, która podlega wpisowi na listę, a zatem ustalenie kształtu tej listy w postępowaniu upadłościowym nie ma znaczenia dla sprawy, a zatem nie może być powodem do zawieszenia postępowania. Następnie Sąd Apelacyjny oddalił apelację syndyka, podtrzymując ocenę Sądu Okręgowego co do nieważności zawartej umowy ze względu na zawarte w niej nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, a także brak rzetelnej informacji o ryzyku. Sąd obciążył również syndyka kosztami postępowania apelacyjnego, choć wyegzekwowanie tej kwoty może być problematyczne. Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy będzie stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki ustanowionej na podstawie umowy…

Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PTF Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. (SSO Agnieszka Dutkiewicz) w sprawie o sygn. I C 1775/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF Standardowe Oprocentowanie z 2005 r. zawarta przez powodów z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałej części; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zawarta przez powodów umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie może ona zostać utrzymana w mocy. W konsekwencji zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Sąd ustalił jednak, że pozwany znalazł się w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia o 1 dzień później, niż zostało to wskazane w pozwie, w związku z czym powództwo zostało oddalone w zakresie dot. żądania odsetkowego obejmującego tylko 1 dzień.…

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Hanna Wawrzyniak, sygn. akt II C 1624/22): I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w marcu 2008 pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powódki kwotę 24.671,30 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powodów kwotę 203.351,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzez powodów  kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesów, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem zwrotów kosztów zastępca procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, iż powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zarówno w zakresie żądania ustalenia, jak i zasądzenia. Pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego doszło do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF i w ocenie Sądu ta umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne tj. klauzule abuzywne dot. kwestii indeksacji. Jeżeli chodzi o samą wysokość kredytu, to była ona bliżej nieznana, dlatego, że kredyt był indeksowany do CHF,…

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3333/23 (SSO Marcin Czachura) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie może zostać utrzymana w mocy, zaś sąd musi uznać ją za nieważną. Z tego powodu zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne są nie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty, lecz od daty pouczenia konsumentów przez sąd o skutkach uznania umowy za nieważną. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz…

Wyrok częściowy – ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wyrokiem częściowym z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. IV C 628/23 (poprzednia sygn. IV C 2030/20) (SSO Radosław Tukaj) ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z lipca 2007 r. zawarta z d. Noble Bank S.A. jest nieważna. Co do roszczenia o zapłatę, to postępowanie pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Sąd dwukrotnie oddalał wnioski syndyka o zawieszenie postępowania zgadzając się z argumentacją strony powodowej. Sąd wskazał, że o ile umowa kredytu indeksowanego nie jest zakazana w polskim prawie, o tyle jego konstrukcja w przedmiotowym kształcie zakładała nieograniczony wzrost salda zadłużenia na skutek gwałtownych zmian kursu. Powodowie nie byli poinformowani o tej okoliczności. W aktach sprawy znajduje się pisemne oświadczenie o ryzyku, jednakże samo podpisanie takiego oświadczenia bez wyjaśnienia treści dokumentu należało uznać za niewystarczające.  Kwestia konstrukcji tej umowy oraz brak dopełnienia obowiązku informacyjnego zadecydowały o stwierdzeniu, że umowa jest nieważna, a jej dalsze wykonanie jest niemożliwe. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.

Powództwo banku o zwrot kapitału oddalone ze względu na potrącenie

Oddalenie powództwa mBanku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu – bank cofnął roszczenia o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzację, ale podtrzymywał żądanie zwrotu kwoty kredytu, chociaż kredytobiorca dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności w 2022 r. Bank twierdził jednak, że oświadczenie o potrąceniu złożone przez kredytobiorcę było nieskuteczne, gdyż zostało złożone jeszcze przed wyrokiem w sprawie wytoczonej przez kredytobiorcę bankowi, a zatem przed ustaleniem, że przedmiotowa umowa jest nieważna. Co śmieszniejsze, bank twierdził, że jego roszczenie jest wymagalne od chwili wezwania przedsądowego, które zostało wystosowane również jeszcze przed wyrokiem w sprawie z powództwa kredytobiorcy. Wyrokiem z 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (III C 1996/21 ; SSO Małgorzata Kamykowska) uznał, że potrącenie było skuteczne, wierzytelność banku umorzyła się w całości, w związku z czym powództwo banku o zapłatę 270 tys. zł. zostało oddalone w całości. Na rzecz pozwanego kredytobiorcy została zasądzona kwota 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji toczyło się 27 miesięcy.

Roszczenie Banku Millennium S.A. o zwrot udostępnionego kapitału oddalone!

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1855/22; SSO Igor Zduński) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do kwoty 193.404,32 PLN, tj. co do roszczenia o zwrot tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli co do zwrotu kwoty 304 tys. zł. wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, ze względu na dokonane przez kredytobiorcę potrącenie wzajemnych wierzytelności. III. zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14980/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w częściach równych po 1/2 na rzecz każdego z powodów kwoty 153.011,28 PLN oraz 28.193,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił; IV. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesu – pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd całkowicie podzielił stanowisko strony powodowej w przedmiocie twierdzeń odnoszących się do klauzul abuzywnych oraz nieważności umowy – na podstawie tejże argumentacji Sąd ustalił nieważność umowy. W konsekwencji wszelkie świadczenia spełnione na podstawie nieważnej umowy – Sąd uznał za nienależne i podlegające zwrotowi – dlatego zasądzono na rzecz powodów dochodzoną wierzytelność. Częściowe oddalenie powództwa dotyczyło niewielkiej części roszczenia i odnosiło się do sposobu zasądzenia należności tj. Sąd zasądził wierzytelność w częściach równych po 1/2 – uznając, że powodowie są małżeństwem o ustroju rozdzielności majątkowej. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę…

Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 733/22 (SSO Kamila Paluszkiewicz – Brolska): I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda, który wyłącznie spłacał kredyt, wszystkie żądane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2022 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu w całości. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, wskazując że zarzut ten jest niedopuszczalny. Sąd podzielił stanowisko stronny powodowej wskazując, że umowa jest nieważna z wielu względów. Zdaniem Sądu nieważność umowy jest konsekwencją nie tylko występujących w niej klauzul umownych, ale również niewywiązania się przez bank z obowiązku informacyjnego. Niezależnie od powyższego Sąd upatrywał nieważności w sprzeczności umowy z ustawą. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.

Wyrok w niecałe 5 miesięcy - umowa d. GE Money Bank S.A. z 2006 r. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. III C 3094/23 (SSR del. Agnieszka Perehubka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 491.732,10 PLN oraz 58.240,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C15423/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny sporządzona w dniu 6 października 2006 r. i zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 74.011,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. koszty postępowania wzajemnie zniósł między stronami. Sąd uznał, że z uwagi na postanowienia niedozwolone zawarte w spornej umowie kredytu umowa jest nieważna. Sąd przyjął w tym zakresie w całości stanowisko strony powodowej. Sąd uwzględnił jedynie roszczenie powódki o zapłatę w części, uznając, że w pozostałej części powódce nie przysługiwała legitymacja co do zapłaty żądanych kwot. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo o zapłatę z uwagi na złożenie przez powoda oświadczenia o potrąceniu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Wyrok apelacyjny częściowy - prawomocne ustalenie, że umowa zawarta z d. Getin Bankiem jest nieważna.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 88/24; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur – sprawozdawca, SSO del. Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSA Beata Byszewska) bezpośrednio po rozprawie wydał wyrok częściowy, w którym rozpoznał apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2022 r. (I C 376/21: Anna Lipińska) i ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Getin Bankiem (DOM Bank) w czerwcu 2007 r. jest nieważna. Takie ustalenie w wyroku jest wystarczające do wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku z księgi wieczystej. Co do dalszego roszczenia o zapłatę, to postępowanie apelacyjne pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W tym zakresie oczywiście również wyrok ustalający nieważność umowy będzie przesądzał o zasadności roszczenia kredytobiorcy. Wyrok jest prawomocny, ale syndyk może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka i r.rp. Grzegorz Godzina. Postępowanie trwało 25 miesięcy w apelacji, a łącznie 79 miesięcy.