Wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy Polbank EFG

13 października 2022 r. SO Warszawa (XXV C 777/19; SSO Krystyna Stawecka) ustalił nieważność umowy d. Polbank EFG z sierpnia 2008 r. i zasądził zwrot kwot z odsetkami od oświadczenia konsumenta o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy Getin Banku

13 października 2022 r. w SO Łódź (I C 500/22; SSO Anna Terlecka) ustaliła, że umowa Getin Banku z 2008 r. jest nieważna i zasądziła zwrot zapłaconych rat wraz z odsetkami za czas procesu (który trwał od 2016 r.). Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.Po usunięciu tych klauzul z umowy, umowa nie może być dalej wykonywana, ponieważ klauzule dotyczą głównych świadczeń stron. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powódki zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 15 dnia po doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powódki zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 15 dnia po doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa z mBankiem nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3507/21) w dniu 5 października 2022 r. wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2006 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 468.600 zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2021 r. do dnia zapłatyIII. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka. To już 171 prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu w sprawach prowadzonych przez Kancelarię (www.kancelariaczabanski.pl)

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

W dniu 5 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2094/19; Michał Chojnacki) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko mBank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż na razie uzasadnienie nie zostało sporządzone. Wyrok stoi w jaskrawej sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok oczywiście zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

W dniu 4 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 286/16), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowy o kredyt hipoteczny z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 22 października 2008 r. zawarte pomiędzy BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) a powodami są nieważne,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 315.677,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych. Sąd stwierdził, że powodowie nie zostali dostatecznie poinformowani o ryzyku kursowym oraz o tym, że ich zobowiązanie może podlegać dowolnej zmianie. W ocenie Sądu powodowie byli wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe.Sąd uznał, że postanowienia umów są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje oraz naruszają w sposób rażący interes powodów. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzili adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki, adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.

Umowa Raiffeisen Bank International A.G. nieważna

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 1536/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. nie jest dla powodów wiążąca, a zatem jest nieważna w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3; II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powodów bezskuteczna; III. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę ponad 62 tys. PLN oraz ponad 65 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 października 2022 r. do dnia zapłaty, wstrzymując płatność powyższych kwot do czasu zwrotu świadczenia wzajemnego lub zaofiarowania zabezpieczenia zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie ponad 586 tys. PLN; IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania; V. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; W niniejszej sprawie strona powodowa wniosła pozew o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna i o zasądzenie zwrotu…