Wyroki w naszych sprawach

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek – Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do dnia złożenia przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd zastrzegł też, że zapłata przez bank zasądzonej kwoty nastąpi z zastrzeżeniem jednoczesnego zwrotu przez kredytobiorców kwoty kredytu. W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona, a bank musi zapłacić kredytobiorcom 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Dominika Helios. Postępowanie trwało łącznie 75 miesięcy, z czego 19 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym. Teraz trzeba będzie jeszcze doprowadzić do końca postępowanie z powództwa banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitalu i sprawa wreszcie dobiegnie końca.

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie i sposobu zasądzenia dochodzonych kwot. W ocenie Sądu umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 385(1) i nast. kc. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania, ponieważ w ocenie Sądu umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a łączna kwota spłat kredytu uiszczonych przez powodów przekroczyła kwotę wypłaconego kapitału kredytu. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od dnia następującego po upływie 7 dni od daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Jednocześnie Sąd wskazał, że powodowie, przed pouczeniem ich na rozprawie o skutkach uznania postanowień…

mBank S.A. ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8736/21 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lutym 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot (spłat dokonywał jeden z kredytobiorców) w wysokości ponad 250 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Nieważność umowy mBanku! Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu wyroku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu pozwu. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata) w sprawie o sygn. akt XXIV 233/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu zawartego z mBank S.A. z sierpnia 2006 r. jest nieważna Zasadził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów ponad 168 tys. PLN oraz ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, art. 353 (1) k.c., a także jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo zdaniem sądu umowa zawiera również klauzule abuzywne, które prowadzą do upadku umowy. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone dzień po wpływie odpisu pozwu do banku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie (SSN Krzysztof Wesołowski, sygn. I CSK 6820/22 wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 34/22. Wyrok ustalający nieważność jest zatem ostateczny! Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 11712/21 (SSR del. Michał Maj) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd uznał umowę kredytową za nieważną, przy czym oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia o zapłatę, tj. częściowo w zakresie roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również w zakresie roszczenia o zwrot spłat uiszczonych tytułem ubezpieczenia na życie, nieruchomości i ruchomości. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Santander Bank przegrywa, wyrok wydany po niecałych 4 miesiącach procesu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 355/23), w dniu 18 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w lipcu 2008 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 41.891,83 CHF wraz z odsetkami od dnia 16 maja 2023 r. do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom jedynie zwrot opłaty sądowej oraz skarbowej, w pozostałej części znosząc koszty zastępstwa procesowego. Jeśli chodzi o żądanie ustalenia nieważności umowy, Sąd uwzględnił to żądanie przyjmując, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego zawierała niedozwolone postanowienia waloryzacyjne. Te niedozwolone postanowienia waloryzacyjne muszą być oceniane na datę zawarcia Umowy kredytu. Z tych postanowień wynikało, że bank zastrzegł sobie możliwość poprzez ustalanie kursów wymiany (kupna i sprzedaży) dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania wyrażonego w walucie obcej i wysokości rat, które mieliby uregulować powodowie przy spłacaniu kredytu. Bez względu na to czy przyjmie się, że te postanowienia odnoszą się do głównych świadczeń stron czy też nie to w jednym i drugim wypadku, należy przyjąć, że były to postanowienia abuzywne. Eliminacja tych postanowień powoduje, że umowa nie mogłaby być wykonywana jako sprzeczna z ustawą Prawo bankowe, gdyż nie byłaby…

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: – w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, – sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, – sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej rażącego pokrzywdzenia i wskazał, że w wielu sytuacjach trwanie w kredycie frankowym jest korzystniejsze niż trwanie w kredycie złotówkowym.  Treść ustnego uzasadnienia nie odbiega od innych uzasadnień wyroków sędziego Kuryłka, pomimo tego, że Sąd Apelacyjny w Warszawie regularnie później zmienia jego wyroki. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 40 miesięcy.

Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym: I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot. II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty. Saldo ustalone na podstawie faktycznie wypłaconej kwoty kredytu tj. 153.223,74 CHF było niższe niż orientacyjna kwota kredytu podana w walucie indeksacji. Pracownik banku szczegółowo wyjaśnił powodom ryzyka związane z umową i przedstawił wahania kursów CHF z ostatnich kilku lat. Zeznania powodów, iż nie rozumieli ryzyka, nie są wiarygodne. Klienci nie prosili o wyjaśnienia w jaki sposób bank dokonuje indeksacji, akceptowali przeliczenia po kursie bankowym i było to dla nich wygodne. Postanowienia w umowie nie są abuzywne. Powodowie byli świadomi ryzyk w umowie i akceptowali je z uwagi na dużo niższe oprocentowanie niż przy kredycie czysto złotowym. Uzasadnienie jest typowe dla…

Bank Millennium ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3772/22) w dniu 9 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa z listopada 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości prawie 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w kwocie 11.834 PLN. Sąd w ustnych motywach wskazał, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1095/22; referent Jolanta Pyźlak oraz Grażyna Kramarska i Małgorzata Kuracka) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (III C 642/17; Aleksandra Błażejewska-Leoniak) uznając umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. za nieważną i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło pod koniec toku procesu w I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie toczylo się łącznie 76 miesięcy, z czego 16 w II instancji.

Nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem (obecnie BPH)

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt XXIV C 109/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa z sierpnia 2006 r. zawarta z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna Zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 257.172,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna przegrana mBanku

3 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Jefimko, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Marta Szerel; V ACa 755/22) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r. (SSO Michał Chojnacki; II C 335/18) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzą kwotę ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBankiem w sierpniu 2008 r. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne kredytobiorcy dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku I instancji do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania, co nastąpiło już w toku postępowania apelacyjnego. Bank musi pokryć całość kosztów procesu za obie instancje. Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną (kredytobiorcy skarga nie przysługuje ze względu na wartość roszczenia o oddalone odsetki poniżej 50 tys. zł). Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 65 miesięcy, z czego 16 w postępowaniu apelacyjnym.

Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid – Birska) wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6023/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powód zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 50 tys. PLN oraz 41 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. Zasądził na rzecz powodów kwotę 11 936 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 1 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 760/22; SSO Joanna Radzyńska-Głowacka):I. ustala że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z (…) stycznia 2008 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank International AG, a (…) jest nieważna;II. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (…) kwoty 132.391,16 PLN oraz 34.688,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 lipca 2022 r. dodnia 17 lipca 2023 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez (…) pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 400.000,00 PLN albozabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (…) kwotę 17.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty; W uzasadnieniiu Sąd wskazał, że całkowicie stanowisko strony powodowej co do nieważności umowy wcałości uznając, że zawiera ona w sobie takie klauzule abuzywne, których usunięcie powoduje, to, że ta umowa nie powinna się ostać.Dotyczy to głównie postanowień dotyczących spłaty poszczególnych rat, kwestie związane z obliczeniem kwoty kapitału zarówno w momencie wypłaty kredytu jak i w przypadku spłaty kolejnych rat, spreadu, jak i…

Umowa kredytu MultiPlan z 2006 r. jest nieważna

Wyrokiem z 31 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5659/21; SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF Multiplan nr … z 2006 r. jest nieważna; zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego, po doliczeniu dodatkowych 30 dni na odpowiedź banku na reklamację; oddalił roszczenie o odsetki za wcześniejszy okres (tj. w 7 dni po wezwaniu); obciążył bank kosztami postępowania w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina i adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Umowa d. Fortis Banku uznana za nieważną.

W dniu 26 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5888/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów od BNP Paribas Bank Polska S.A. całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia przeliczeniowe stanowią postanowienia niedozwolone, a tym samym nie wiążą powodów. Zdaniem Sądu, wyeliminowanie tych postanowień z przedmiotowej Umowy prowadzi do jej upadku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i bezzasadność zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 733/22 (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone. Ponadto, pozwany bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych i naraził stronę powodową na niczym nieograniczone ryzyko kursowe. Oddalenie powództwa dotyczy jedynie części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres poprzedzający rozprawę, na której sąd pouczył stronę powodową o konsekwencjach ustalenia, że umowa jest nieważna. Jednocześnie sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając go za nieadekwatny do stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej, która nie ma charakteru wzajemnego. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie…

Wyrokiem z 25 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 695/22 (Referent SSA Edyta Jefimko, SSA Edyta Mroczek, SSA Bogdan Świerczakowski) przeciwko Bankowi Millennium S.A., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 4497/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność postępowania, gdyż wyrok wydany został na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania żadnej rozprawy, pomimo tego, że bank wnosił o jej przeprowadzenie, a jednocześnie nie istniały przeszkody do przeprowadzenia rozprawy, np. w formie zdalnej. Z tego powodu Sąd Apelacyjny w żaden sposób nie wypowiedział się na temat dokonanej przez Sąd I instancji oceny spornej umowy kredytu wyrażonej w zaskarżonym wyroku (ustalającym, że sporna umowa jest nieważna), wskazując, że z uwagi na powyższe uchybienia proceduralne, leżące po stronie Sądu, konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy w I instancji. Postępowanie w I instancji trwało 10 miesięcy, a postępowanie w II instancji trwało 14 miesięcy. Sprawę…