Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (SSO Agnieszka Gradowska-Okrój, I C 153/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej Santander Consumer Bank; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 423.657,83 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień); IV. ustalił, że pozwany przegrał proces w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd uznał,...

Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 23 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj, XXVIII C 4381/21), wydał wyrok, w którym:I. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego o zapłatę: - kwoty 138.816,09 PLN - ustawowych odsetek za opóźnienie od kwoty 138.816,09 PLN od dnia 29 września 2017 r. do dnia zapłaty  - kwoty 3.778,52 CHF  - co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 59.189,52 CHF za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 15 stycznia 2024 r. - co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 3.778,52 CHF za okres od dnia 16 stycznia 2024 r....

Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PTF Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. (SSO Agnieszka Dutkiewicz) w sprawie o sygn. I C 1775/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF Standardowe Oprocentowanie z 2005 r. zawarta przez powodów z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałej części; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem...

Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank o wynagrodzenie albo waloryzację na podstawie nieważnej umowy!

Wyrokiem z 20 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (I C 13/23; SSR Katarzyna Jakubów-Trojszczak) oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (żądana kwota 34 tys. zł), ewentualnie waloryzacji wypłaconej kwoty nominalnej wskaźnikiem inflacji (żądana kwota ok. 7 tys. zł). Wcześniej na rzecz kredytobiorcy został wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8.4.2022 r. (I ACa 202/21) zasądzony zwrot dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty ok. 92 tys. zł. stanowiącej nadwyżkę kwoty zapłaconej bankowi ponad kwotę wypłaconego kredytu indeksowanego kursem CHF w wysokości ok. 80 tys. zł (kredyt był przeznaczony na zakup samochodu i...

Nieważność umowy Santander Consumer Bank!

W dniu 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Remigiusz Sołtys, sygn. I C 805/21) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z listopada 2007 r. zawarta między powodami, a pozwanym jest nieważna; Oddalił powództwo o zapłatę (na skutek podniesionego przez bank oświadczenia o potrąceniu) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów do niepodzielnej ręki kwotę 2.309,20 zł z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku tytułem kosztów procesu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Łężna) w sprawie o sygn. akt I C 218/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodem, a pozwanym Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sprawa dotyczyła umowy kredytu ze stycznia 2008 r. zasądził do pozwanego na rzecz powoda kwotę 675.519,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 13.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z...

Uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

22 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (SSO Anna Nisiobędzka; III C 325/22) wydał wyrok, w którym pozbawił w całości wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Santander Consumer Bank w 2013 r. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego z lutego 2008 r. Klient zgłosił się do Kancelarii dopiero na etapie trwającej egzekucji komorniczej. Pozew przeciwegzekucyjny został złozony przez Kancelarię w 2017 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania komorniczego. Postępowanie komornicze zostało zawieszone, a następnie długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie sprawy. Ostatecznie sąd uznał, że umowa jest nieważna, a BTE zostało uchylone. Na rzecz kredytobiorcy zasądził zwrot kosztów procesu...

Nieważność umowy Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4478/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. w sierpniu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty, a odsetki za opóźnienie od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia mechanizmu indeksacji stanowią postanowienia niedozwolone, a tym samym nie...

Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. w 16 miesięcy od złożenia pozwu!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. (SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska) I ACa 1167/22: 1. oddalił apelację banku;2. zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie pozew został złożony w sierpniu 2021 r. Wyrokiem z 8 czerwca 2022 r. (I C 544/21) Sąd Okręgowy w Elblągu: 1. ustalił nieważność zawartej umowy;2. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 250 tys. zł;3. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny w pełni podzielił argumentację sądu pierwszej instancji wskazującą, że...

Umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 08 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie I C 544/21 (SSO Tomasz Weiert):1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z sierpnia 2008 r. zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna;2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 257.123,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W krótkich ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że konstrukcja umowy oparta o indeksację dwoma kursami wyznaczanymi przez bank narusza art. 353(1) k.c. oraz...

Umowa Santander Consumer Bank nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 202/21; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który wyrokiem z 14 grudnia 2020 r. (XII C 1375/18; SSO Ziemowit Barański) przesłankowo ustalił, że nieważna jest umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank na 86 tys. zł. z kwietnia 2008 r. Umowa kredytu była denominowana do CHF, a wysokość oprocentowania była zależna od decyzji zarządu banku. Kredyt został całkowicie spłacony. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Sąd Apelacyjny uznały, że umowa jest nieważna, a bank musi zwrócić żądaną przez kredytobiorcę kwotę stanowiącą nadwyżkę zapłaconą przez...

Umowa z Santander Bank Polska S.A. nieważna

W dniu 29 października Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Magdalena Antosiewicz, sygn. akt II C 2545/20) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 17 czerwca 2008r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 59.859,39 złotych i kwotę 18.536,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2017r. do dnia 13 października 2021r.; III. ustala, iż powodowie wygrali sprawę w całości, a...

Prawomocne „odfrankowienie” umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocne "odfrankowienie" umowy we Wrocławiu. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska). Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota...

Umowa Santander Consumer Bank ważna, ale bez indeksacji do CHF

5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska; I C 1467/17) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym uznał, ze umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr (...) Standardowe Oprocentowanie z października 2006 r. zawarta z Santander Consumer Bank SA jest co prawda ważna, ale poniższe postanowienia są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców: - § 2 ust. 1 zd.1 in fine Umowy o brzmieniu: „Bank udziela kredytu (...) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu...

Umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank nieważna

23 października 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ziemowit Barański, XII C 1375/18) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu "nominowanego" z kwietnia 2008 r. Santander Consumer Banku na zakup samochodu na kwotę 86 tys. zł. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot ponad 90 tys. zł. (kwota zapłacona bankowi ponad kwotę wypłaconą). Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że: 1) zawarta w umowie klauzula zmiennego oprocentowania jest nieważna, bez tej klauzuli strony nie zawarłyby umowy, a nie sposób domniemywać, że ich wolą było umówić się na oprocentowanie stałe, bez tej klauzuli umowa nie może być wykonywana więc należy...