Nieważność aneksu umowy mBanku

W dniu 23 lutego 2024 r/ Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. II C 864/20) wydał wyrok, w którym: 1. Oddalił powództwo główne (o tzw. odfrankowienie)2. Ustalił, że aneks nr 1 do umowy kredytowej wraz z załącznikiem nr 2 jest nieważny2. Ustalił, że aneks nr 2 do umowy kredytowej jest nieważny4. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41.305,01 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot 19.017,22 PLN od dnia 12.03.2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 22.287,79 PLN od dnia 13.04.2023 r. do dnia zapłaty5. Znosi koszty zastępstwa procesowego6. Nakazuje...

Umowa kredytu Banku Millennium z 2008 r. nieważna

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Marek Kruk) wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I C 1049/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę: I. Ustalił, że umowa o kredytu hipoteczny z dnia 8 lutego 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna. II. Oddalił powództwo o zapłatę i powództwo ewentualne o zapłatę. III. Koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie zniósł. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe są bezskuteczne wobec powodów. Konsumenci nie byli jednoznacznie poinformowani o skutkach przeliczeń kursowych. Postanowienia dotyczące przeliczenia zobowiązań...

Wygrana w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny (SSR Urszula Żółtak, sygn. XVI C 2635/20) wydał wyrok, w którym: Zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 32.278,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 września 2020 r. do dnia zapłaty; Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.617,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ocenie sądu postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią klauzule abuzywne, z wyjątkiem pierwszej opłaty (3.263,00 PLN), gdyż wysokość tej opłaty była kredytobiorcy znana już od początku. Dlatego też Sąd...

Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 października 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 556/22 (Referent SSA Małgorzata Borkowska, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, SSA Grzegorz Tyliński) przeciwko Raiffeisen Bank International AG., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie o sygn. XXVIII C 2172/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością postepowania i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność postępowania, gdyż wyrok...

Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 19.09.2023 r. (II CSKP 1627/22) Sąd Najwyższy w składzie Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (sprawozdawca) (sędziowie rekomendowani przez nową KRS) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.07.2020 r. (VI ACa 768/19) ustalający nieważność umowy d. Polbanku z marca 2008 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca stwiedził, że orzecznictwo SN w sprawach "frankowych" nie jest jednolite, nie została wydana uchwała całego składu Izby, w związku z tym każda sprawa jest odrębna. Zdaniem sędziego nie ma powodu, aby umowy miały być uznawane za nieważne po tylu latach, zwłaszcza że nie były sprzeczne z prawem a przedsiębiorcy...

Wyrokiem z 25 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 695/22 (Referent SSA Edyta Jefimko, SSA Edyta Mroczek, SSA Bogdan Świerczakowski) przeciwko Bankowi Millennium S.A., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 4497/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność...

Wyrok p-ko Getin Noble Bank S.A. zasądzający dochodzoną kwotę z uwagi na nieważność umowy, jednak oddalający roszczenie o ustalenie z uwagi na wypowiedzenie umowy przez bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk) wyrokiem z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9902/21 przeciwko Getin Noble Bank S.A: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 17 listopada 2021 r. zastrzegając, że zapłata przez Getin Noble Bank S.A. zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda na rzecz Getin Noble Bank S.A. zapłaty kwoty (…) PLN tytułem zwrotu kapitału kredytu; II. oddalił powództwo...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...

Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył...

mBank wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda) w sprawie o sygn. akt I C 439/18 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że powód nie jest związany postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 1, § 11 ust. 4, § 13 ust. 6 i § 16 ust. 3 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, zawartej w kwietniu 2008 r. przez powoda z BRE Bank S.A jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży z tabeli banku-kredytodawcy. Jednocześnie sąd oddalił powództwo o zapłatę. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, a...

Wyrok w sprawie Millennium

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 923/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powódka nie jest związana postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 2 i §  7 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13  lutego 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży CHF z tabeli banku; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; III. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył powódki kosztami procesu w pozostałym zakresie....

Umowa z Getinem częściowo nieważna

Wyrokiem z 1 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 619/18; SSA Grażyna Kramarska) oddalił obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 maja 2018 (XXV C 376/17; SSR del. Kamil Gołaszewski). Wyrok był specyficzny, gdyż uznał, że zakup mieszkania był związany z działalnością gospodarczą powódki (powódka prowadziła działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokali, w tym tego zakupionego za kredyt), ale nie jej męża. W efekcie wobec niego umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest nieważna, natomiast ona pozostaje nią związana.

Nierozpoznanie istotny sprawy – ciąg dalszy kasacyjnego wyroku SN

Wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 508/20; SSA Jacek Gołaczyński; SSA Sławomir Jurkowicz; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, spr.) wskutek ponownego rozpoznawania sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski). W motywach ustnych rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy nie zbadał materialnoprawnej podstawy żądania powódki i nie zbadał twierdzeń o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych. Sąd I instancji nie zbadał, czy kwestionowane postanowienia są abuzywne i jaki...

Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyla niekorzystny wyrok

Wyrokiem z 3 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Joanna Naczyńska, SSA Lucyna Morys-Magiera; SSO del. Jacek Włodarczyk; I ACa 735/19) uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2019 r. (SSR del. Bogusława Kubica, II C 450/17), który niedopatrzył się żadnych nieuczciwości w umowie kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z września 2008 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy nie rozważył nieuczciwości postanowień indeksacyjnych i ich wpływu na ważność całej umowy, a sprawę tę należy ocenić zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak. Sprawa...

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla wyrok Sądu Okręgowego przez brak rozpoznania kwestii uczciwości umowy

Wyrokiem z 15 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; SSA Robert Obrębski; SSA Paulina Asłanowicz; VI ACa 128/19) uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17), w którym Sąd Okręgowy unieważnił umowę d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności powinien rozważyć jaki jest kształt umowy, oceniając przy tym nieuczciwość klauzul indeksacyjnych i ich wpływ na ważność całej umowy, a ewentualnie dopiero później oceniać, czy taka umowa stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Ponieważ Sąd Okręgowy...

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 1627/16)

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16, SSO Sławomir Urbaniak). Kredytobiorców pozwał fundusz sekuratyzacyjny, który nabył wierzytelność od d. Kredyt Banku i pozwał kredytobiorców na blisko 1,8 mln. zł. Kredytobiorcy wzięli kredyt na 680 tys. zł w 2008 r. na zakup domu. W 2011 r. bank wypowiedział umowę kredytu wobec nieopłacania rat w żądanej wysokości, a następnie sprzedał wierzytelność w 2014 r. funduszowi sekuratyzacyjnemu. Sąd uznał, że fundusz nie udowodnił dlaczego dochodzone roszczenie tak bardzo wzrosło ponad kwotę wypłaconego kapitału i uznał, że ma prawo dochodzić wyłącznie zwrotu kapitału pomniejszonego o spłaty kredytobiorców...

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. V Ca 1070/19) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (sygn. VI C 2405/18) i zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji, w którym zasądzono na rzecz powoda zwrot wszystkich składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości ponad 33 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański.

6 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – XXVII Wydział Odwoławczy, XXVII Ca 1821/18 (SSO Jan Bołonkowski, SSO Małgorzata Szykiewicz-Trelka, SSR del. Aleksandra Błażejewska)

Sąd oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 maja 2018 r. (VI C 2639/17) i nakazał zwrot wszystkich składek na UNWW (w łącznej wysokości ok. 14 tys. zł) pobranych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. oraz kursem EUR z 2010 r. Sąd uznał, że postanowienia umowy były niejednoznaczne, a wręcz wprowadzające w błąd co do tego kto jest beneficjentem ubezpieczenia i jakie są zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia. Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 4300 zł za I instancję oraz 1800 zł na II instancję. Wyrok jest...

22 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku (SSO Małgorzata Tetkowska, I C 1348/18) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Sąd wcześniej zawiesił postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek banku. W toku procesu, bank widząc narastające problemy sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Sąd uchylając BTE zasądził jednocześnie zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 11.817 zł. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.