Umowa z Getinem częściowo nieważna

Wyrokiem z 1 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 619/18; SSA Grażyna Kramarska) oddalił obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 maja 2018 (XXV C 376/17; SSR del. Kamil Gołaszewski). Wyrok był specyficzny, gdyż uznał, że zakup mieszkania był związany z działalnością gospodarczą powódki (powódka prowadziła działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokali, w tym tego zakupionego za kredyt), ale nie jej męża. W efekcie wobec niego umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest nieważna, natomiast ona pozostaje nią związana.

Nierozpoznanie istotny sprawy – ciąg dalszy kasacyjnego wyroku SN

Wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 508/20; SSA Jacek Gołaczyński; SSA Sławomir Jurkowicz; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, spr.) wskutek ponownego rozpoznawania sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski). W motywach ustnych rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy nie zbadał materialnoprawnej podstawy żądania powódki i nie zbadał twierdzeń o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych. Sąd I instancji nie zbadał, czy kwestionowane postanowienia są abuzywne i jaki...

Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyla niekorzystny wyrok

Wyrokiem z 3 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Joanna Naczyńska, SSA Lucyna Morys-Magiera; SSO del. Jacek Włodarczyk; I ACa 735/19) uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2019 r. (SSR del. Bogusława Kubica, II C 450/17), który niedopatrzył się żadnych nieuczciwości w umowie kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z września 2008 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy nie rozważył nieuczciwości postanowień indeksacyjnych i ich wpływu na ważność całej umowy, a sprawę tę należy ocenić zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak. Sprawa...

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla wyrok Sądu Okręgowego przez brak rozpoznania kwestii uczciwości umowy

Wyrokiem z 15 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; SSA Robert Obrębski; SSA Paulina Asłanowicz; VI ACa 128/19) uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17), w którym Sąd Okręgowy unieważnił umowę d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności powinien rozważyć jaki jest kształt umowy, oceniając przy tym nieuczciwość klauzul indeksacyjnych i ich wpływ na ważność całej umowy, a ewentualnie dopiero później oceniać, czy taka umowa stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Ponieważ Sąd Okręgowy...

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 1627/16)

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16, SSO Sławomir Urbaniak). Kredytobiorców pozwał fundusz sekuratyzacyjny, który nabył wierzytelność od d. Kredyt Banku i pozwał kredytobiorców na blisko 1,8 mln. zł. Kredytobiorcy wzięli kredyt na 680 tys. zł w 2008 r. na zakup domu. W 2011 r. bank wypowiedział umowę kredytu wobec nieopłacania rat w żądanej wysokości, a następnie sprzedał wierzytelność w 2014 r. funduszowi sekuratyzacyjnemu. Sąd uznał, że fundusz nie udowodnił dlaczego dochodzone roszczenie tak bardzo wzrosło ponad kwotę wypłaconego kapitału i uznał, że ma prawo dochodzić wyłącznie zwrotu kapitału pomniejszonego o spłaty kredytobiorców...

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. V Ca 1070/19) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (sygn. VI C 2405/18) i zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji, w którym zasądzono na rzecz powoda zwrot wszystkich składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości ponad 33 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański.

6 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – XXVII Wydział Odwoławczy, XXVII Ca 1821/18 (SSO Jan Bołonkowski, SSO Małgorzata Szykiewicz-Trelka, SSR del. Aleksandra Błażejewska)

Sąd oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 maja 2018 r. (VI C 2639/17) i nakazał zwrot wszystkich składek na UNWW (w łącznej wysokości ok. 14 tys. zł) pobranych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. oraz kursem EUR z 2010 r. Sąd uznał, że postanowienia umowy były niejednoznaczne, a wręcz wprowadzające w błąd co do tego kto jest beneficjentem ubezpieczenia i jakie są zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia. Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 4300 zł za I instancję oraz 1800 zł na II instancję. Wyrok jest...

22 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku (SSO Małgorzata Tetkowska, I C 1348/18) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Sąd wcześniej zawiesił postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek banku. W toku procesu, bank widząc narastające problemy sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Sąd uchylając BTE zasądził jednocześnie zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 11.817 zł. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.