Wygrana w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny (SSR Urszula Żółtak, sygn. XVI C 2635/20) wydał wyrok, w którym:

  1. Zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 32.278,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 września 2020 r. do dnia zapłaty;
  2. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.617,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ocenie sądu postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią klauzule abuzywne, z wyjątkiem pierwszej opłaty (3.263,00 PLN), gdyż wysokość tej opłaty była kredytobiorcy znana już od początku.

Dlatego też Sąd oddalił powództwo w zakresie kwoty 3.263,00 PLN.

Sąd zasądził koszty procesu w całości, gdyż strona powodowa uległa tylko w niewielkim zakresie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.