Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 października 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 556/22 (Referent SSA Małgorzata Borkowska, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, SSA Grzegorz Tyliński) przeciwko Raiffeisen Bank International AG., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie o sygn. XXVIII C 2172/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością postepowania i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność postępowania, gdyż wyrok wydany został na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania żadnej rozprawy, pomimo tego, że bank wnosił o jej przeprowadzenie, a jednocześnie nie istniały przeszkody do przeprowadzenia rozprawy, np. w formie zdalnej.

W związku z powyższym Sąd Apelacyjny nie wypowiedział się na temat dokonanej przez Sąd I instancji oceny spornej umowy kredytu wyrażonej w zaskarżonym wyroku (ustalającym, że sporna umowa jest nieważna), wskazując, że z uwagi na powyższe uchybienia proceduralne, leżące po stronie Sądu, konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy w I instancji.

Postępowanie w I instancji trwało 11 miesięcy, a postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.