Umowa d. BGŻ nieważna

Wyrokiem z 9 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (I C 334/23; SSR del. Sławomir Grudzień) ustalił, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy (…) i (…) a BNP Paribas Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej w całości umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej nr (…) zawartej dnia (…) listopada 2007 roku przez powodów z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i zasądził od BNP Paribas Bank Polska zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł.

Powództwo zostało skierowane wyłącznie celem ustalenia nieważności umowy. Okoliczności sprawy były bowiem specyficzne. Mieszkanie będące przedmiotem kredytowania zostało zlicytowane za zadłużenie wobec wspólnoty mieszkaniowej, a pozostała kwota została wpłacona na depozyt sądowy. Z kolei umowa kredytu została wypowiedzena przez bank kilka lat temu, a bank domagał się od kredytobiorców spłaty rzekomego zadłużenia, ale przez kilka lat nie skierował sprawy do sądu.

Ustalenie niewazności umowy pozwala na rozliczenie stron oraz zwolnienie kwoty uzyskanej z depozytu sądowego.

Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.